Förordning (1996:342) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-09
Ändring införd
SFS 1996:342 i lydelse enligt SFS 2000:1193
Ikraft
1996-07-01
Tidsbegränsad
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Se SFS 2000:1193

1 §  Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för exklusiva inköpsavtal gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

2 §  Förordningen tillämpas på sådana avtal i vilka endast två företag är parter och den ena parten, återförsäljaren, avtalar med den andra parten, leverantören, att

 1. för återförsäljning köpa vissa varor som anges i avtalet endast från
  1. leverantören
  2. ett anknutet företag, eller
  3. ett annat företag åt vilket leverantören har överlåtit försäljningen av sina varor, eller
 2. i utbyte mot särskilda kommersiella eller finansiella fördelar köpa vissa oljebaserade bränslen till motorfordon och andra bränslen som anges i avtalet för återförsäljning på en bensinstation som är angiven i avtalet endast från
  1. leverantören,
  2. ett anknutet företag, eller
  3. ett annat företag åt vilket leverantören har överlåtit distributionen av sina varor. Förordning (1999:724).

3 §  I fråga om avtalen i 2 § 1 tillämpas vad som anges i artiklarna 2-4, 5.2-3 och 16-18, samt häremot svarande del av ingressen, i kommissionens förordning (EEG) nr 1984/83 av den 22 juni 1983 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av exklusiva inköpsavtal2 på motsvarande sätt.

[S2]Dock skall i artikel 3 b "100 miljoner ecu" ersättas med "150 miljoner kronor". Vidare skall hänvisningar till artikel 1 avse 1 § i förening med 2 § 1.

4 §  I fråga om avtalen i 2 § 2 tillämpas vad som anges i artiklarna 11-13 och 16-18, samt häremot svarande del av ingressen, i kommissionens förordning (EEG) nr 1984/83 av den 22 juni 1983 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av exklusiva inköpsavtal3 på motsvarande sätt.

[S2]Dock skall i artikel 13 "artikel 5" ersättas med "artikel 5.2", i artikel 18 "artiklarna 1, 6 och 10" ersättas med "artiklarna 1 och 10" samt i artikel 17 "för försäljning och konsumtion av drycker eller" och "II eller" utgå. Vidare skall hänvisningar till artikel 10 avse 1 § i förening med 2 § 2.

5 §  Om en återförsäljare så som anges i artikel 2.2 åläggs att inte tillverka eller distribuera konkurrerande varor, gäller inte undantag enligt 1 § annat än som följer av andra eller tredje stycket, om leverantören, under ett räkenskapsår och beräknat för hela den perioden, svarar för 35 procent eller mer av den svenska marknaden eller del av den för sådana varor

 1. som omfattas av avtalet respektive
 2. är identiska med dessa avtalsvaror eller på grund av egenskaper, pris och tilltänkt användning av konsumenterna betraktas som likartade vid en jämförelse med de varor som avtalet omfattar.

[S2]Undantaget enligt 1 § gäller även om marknadsandelen i första stycket överskrids med högst en tiondel beträffande två på varandra följande räkenskapsår. Därefter gäller inte undantag enligt 1 §, annat än enligt vad som anges i tredje stycket.

[S3]Om undantag enligt 1 § skall upphöra att gälla enligt vad som anges i första eller andra stycket, skall sådant undantag trots detta fortsätta att gälla under en period av sex månader efter det räkenskapsår under vilket det överskreds.

Ändringar

Förordning (1996:342) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal

  CELEX-nr
  383R1984
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:843) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:342) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1999:724) om ändring i förordningen (1996:342) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2000:160) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:342) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2000-07-01