Förordning (1996:343) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-09
Ändring införd
SFS 1996:343 i lydelse enligt SFS 1998:119
Ikraft
1996-07-01
Tidsbegränsad
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för specialiseringsavtal gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

2 §  Denna förordning tillämpas på specialiseringsavtal enligt vilka företag under avtalstiden åtar sig ömsesidiga skyldigheter att

  1. avstå från att tillverka eller låta tillverka vissa varor och att överlåta åt andra parter att tillverka eller låta tillverka dessa avtalsvaror, eller
  2. endast gemensamt tillverka eller låta tillverka vissa varor.

3 §  I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 417/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av specialiseringsavtal2 på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 1, 3-6, 8 och 10. Dock gäller de ändringar som följer av andra stycket samt 4 och 5 §§.

[S2]I artikel 7.1 skall "och b och artikel 6" utgå. Vidare skall hänvisningar till artikel 1 avse 1 § i förening med 2 §.

4 §  Vidare tillämpas ändringsbestämmelserna i artikel 1, samt häremot svarande del av ingressen, i kommissionens förordning (EEG) nr 151/93 av den 23 december 1992 om ändring av förordningarna (EEG) nr 417/85, (EEG) nr 418/85, (EEG) nr 2349/84 och (EEG) nr 556/89 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av specialiseringsavtal, avtal om forskning och utveckling, patentlicensavtal och know-howlicensavtal3 på motsvarande sätt. Dock gäller de ändringar som följer av andra stycket samt 5 §.

[S2]I artikel 1.5 skall punkt 1 b och 2 b samt i punkt 3 "och den omsättning" utgå. Vidare skall artikel 1.6, 1.7 och 1.8 utgå. I artikel 1.9 skall "3.1 och 3.2 och artikel 6" ersättas med "3.1 a och 3.2 a". Hänvisningar till artikel 1 i den förordning som anges i 3 § första stycket skall avse 1 § i förening med 2 §.

5 §  Marknadsandelsgränserna i artikel 3.1 a och 3.2 a skall avse den svenska marknaden eller en avsevärd del av den.

Ändringar

Förordning (1996:343) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal

    CELEX-nr
    393R0151
    Ikraftträder
    1996-07-01

Förordning (1998:119) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:343) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1998-07-01