Förordning (1996:344) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-09
Ändring införd
SFS 1996:344 i lydelse enligt SFS 1998:120
Ikraft
1996-07-01
Tidsbegränsad
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för avtal om forskning och utveckling gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

2 §  Denna förordning tillämpas på avtal som träffas mellan företag för

 1. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder och gemensamt utnyttjande av resultaten av denna forskning och utveckling,
 2. gemensamt utnyttjande av resultaten av forskning och utveckling avseende varor eller metoder som gemensamt har bedrivits inom ramen för ett tidigare ingånget avtal mellan samma företag, eller
 3. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder utan gemensamt utnyttjande av resultaten.

3 §  I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om forskning och utveckling2 på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 1.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7, 8, 10, 11 och 13 samt med de ändringar som följer av 4-6 §§.

4 §  Vidare tillämpas ändringsbestämmelserna i artikel 2, samt häremot svarande del i ingressen, i kommissionens förordning (EEG) nr 151/93 av den 23 december 1992 om ändring av förordningarna (EEG) nr 417/85, (EEG) nr 418/85, (EEG) nr 2349/84 och (EEG) nr 556/89 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av specialiseringsavtal, avtal om forskning och utveckling, patentlicensavtal och know-howlicensavtal3 på motsvarande sätt. Dock gäller de ändringar som följer av 6 §.

5 §  I den förordning som anges i 3 § skall i artikel 3, som innehåller bestämmelser om marknadsandelsgränser, i punkt 1 "Om parterna inte är konkurrerande tillverkare av varor som kan förbättras eller ersättas av de varor som omfattas av avtalet, skall undantaget enligt artikel 1" ersättas med "Undantaget enligt artikel 1 skall". Vidare skall i artikel 5.2 "artikel 85.1" ersättas med "6 § konkurrenslagen (1993:20)" samt i artikel 4.1 e) "såvida inte vid avtalets ingående två eller flera av parterna är konkurrenter enligt artikel 3" utgå. Hänvisningar till artikel 1 skall avse 1 § i förening med 2 §.

6 §  I den förordning som anges i 4 § skall i artikel 2.2 "punkterna 2 och 3" ersättas med "punkt 3". Vidare skall i artikel 2.3 "punkterna 3 och 4" ersättas med "punkterna 3 och 3 a" samt "punkt 5" ersättas med "punkt 4". Hänvisningar till artikel 1 skall avse 1 § i förening med 2 §.

Ändringar

Förordning (1996:344) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling

  CELEX-nr
  393R0151
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:120) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:344) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1998-07-01