Upphävd författning

Förordning (1996:434) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

Departement
Finansdepartementet F
Utfärdad
1996-05-23
Ändring införd
SFS 1996:434 i lydelse enligt SFS 2003:983
Ikraft
1996-06-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om den provverksamhet i Gävle kommun och i Högalids församling i Stockholms kommun som avses i lagen (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter.

Personregister

2 §  Personregister får föras för provverksamheten med det ändamål och det registeransvar som specificeras för varje register i bilagan till denna förordning.

Registerinnehåll

3 §  Personregister enligt 2 § får innehålla de identitetsuppgifter och andra uppgifter som behövs för att genomföra provverksamheten samt de tekniska och administrativa uppgifter som i övrigt behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

[S2]Följande personuppgifter får behandlas endast i den utsträckning som anges i bilagan: uppgifter som

 1. avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204),
 2. avses i 21 § personuppgiftslagen,
 3. avser enskilda personers inkomst- eller förmögenhetsförhållanden med undantag av uppgifter som rör enskildas näringsverksamhet och uppgifter som framgår av beskattningsbeslut som inte omfattas av sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100). Förordning (1999:41).

Inhämtande av uppgifter och sambearbetning

4 §  Uppgifter till personregistret får hämtas från andra personregister i den utsträckning som framgår av bilagan.

Information

5 §  En myndighet som för personregister enligt 2 § skall se till att de som uppgifterna avser på lämpligt sätt informeras om registret. Informationen skall omfatta ändamålet med provverksamheten och innehållet i personregistret.

[S2]Informationen skall vidare innehålla upplysningar om de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller och om rätten att få registerutdrag och att få felaktiga uppgifter rättade enligt datalagen (1973:289).

Bilaga

Personregister för provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

INNEHÅLL

Registerförare Personregister
1 Statistiska centralbyrån (SCB) 1.1 Provstatistikregistret 1.2 Registret för kvalitetskontroll
2 Lantmäteriverket 2.1 Uppläggningsregistret för lägenheter
3 Skatteverket 3.1 Uppläggningsregister för folkbokföring på lägenhet
Ansvarig myndighet
1 Statistiska centralbyrån (SCB)
Register
1.1 Provstatistikregistret
Ändamål
Registret får användas i en provverksamhet för registerbaserad hushålls-, boende- och lägenhetsstatistik i Gävle kommun och i Högalids församling i Stockholms kommun. Uppgifterna i registret får endast användas för att ta fram statistik som underlag för uppföljning av genomfört uppläggningsarbete samt för kvalitetsbedömning av ingående register.

Inhämtande av uppgifter och sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • uppläggningsregistret för lägenheter vid Lantmäteriverket,
 • registret över totalbefolkningen (RTB) vid SCB,
 • folkbokföringsdatabasen,
 • personregister för folk- och bostadsräkningen (FoB) 90 vid SCB.
Register
1.2 Registret för kvalitetskontroll
Ändamål
En kopia av provstatistikregistret under 1.1 får användas för att kontrollera att de uppgifter i provverksamheten som är föremål för automatisk databehandling är tillförlitliga.
Inhämtande av uppgifter och sambearbetning
Uppgifter till registret får hämtas från följande register vid SCB:
 • personregister för folk- och bostadsräkningen (FoB) 90,
 • nybyggnadsregistret,
 • registret för moderniseringsstatistik för flerbostadshus,
 • fastighetstaxeringsregistret,
 • provstatistikregistret,
 • intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus,
 • utgiftsbarometern,
 • årliga inkomstfördelningsundersökningar (HINK),
 • bostads- och hyresundersökningar (BHU),
 • energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler.
Ansvarig myndighet
2 Lantmäteriverket
Register
2.1 Uppläggningsregistret för lägenheter
Ändamål
Registret får användas i en provverksamhet i Gävle kommun och i Högalids församling i Stockholms kommun. Uppgifterna i registret får inte användas får något annat ändamål än de bearbetningar som behövs för att lägga upp ett lägenhetsregister enligt lagen (1995:1537) om lägenhetsregister.

Inhämtande av uppgifter och sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • personregister som förs av fastighetsägare med uppgiftsskyldighet,
 • personregister i fastighetsdatasystemet vid Lantmäteriverket,
 • folkbokföringsdatabasen (för tillförande av adressuppgifter),
 • personregister för folk- och bostadsräkningen (FoB) 90 vid SCB (för tillförande av uppgifter om byggnadstyp, byggnadsperiod, värmesystem, antal rum och köksutrymme),
 • beskattningsdatabasen (för tillförande av uppgifter om organisationsnummer och koder för juridisk form samt för tillförande av uppgifter om deklarationsansvariga avseende fastighetstaxering).
Ansvarig myndighet
3 Skatteverket
Register
3.1 Uppläggningsregister för folkbokföring på lägenhet
Ändamål
Ett register får inrättas för respektive län. Uppgifterna i registren får endast användas i en provverksamhet för införande av folkbokföring på lägenhet i Gävle kommun respektive i Högalids församling i Stockholms kommun.

Inhämtande av uppgifter och sambearbetning

Uppgifter till registren får hämtas från
 • personregister som förs av fastighetsägare med uppgiftsskyldighet,
 • folkbokföringsdatabasen. Förordning (2003:983).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:434) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

  Ikraftträder
  1996-06-15

Förordning (1998:1735) om ändring i förordningen (1996:434) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:41) om ändring i förordningen (1996:434) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 3 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2001:602) om ändring i förordningen (1996:434) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:983) om ändring i förordningen (1996:434) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2007:108

Omfattning
upph.