Upphävd författning

Förordning (1996:435) om lägenhetsregister

Departement
Finansdepartementet F
Utfärdad
1996-05-23
Ändring införd
SFS 1996:435
Ikraft
1996-06-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om det lägenhetsregister som med hjälp av automatisk databehandling förs med stöd av lagen (1995:1537) om lägenhetsregister.

Registerändamål

2 §  Lägenhetsregistret får, med undantag för vad som anges i andra stycket, föras för de ändamål som anges i 2 § lagen (1995:1537) om lägenhetsregister.

[S2]De uppgifter som avses i 5 § denna förordning får inte användas för andra ändamål än det som anges i 1 § lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990.

Registerinnehåll

3 §  Lägenhetsregistret skall innehålla följande uppgifter

[S2]A Ägare/upplåtelseform

 1. Juridisk form
 2. Ägarkategori för byggnad
  • stat
  • kommun
  • juridisk person över vilken kommun utövar ett rättsligt bestämmande

[S3]inflytande

 • landsting
 • bostadsrättsförening
 • annan juridisk person
 • fysisk person
 • annan ägarkategori
 1. Upplåtelseform
  • äganderätt
  • bostadsrätt
  • hyresrätt
  • övrigt

[S4]B Byggnadstyp och slag av lägenhet m.m.

[S5]1.Typkod för taxeringsenhet

 1. Byggnadstyp

[S6]Småhus med en lägenhet

 • friliggande
 • radhus
 • kedjehus inkl. parhus

[S7]Småhus med två lägenheter

 • friliggande
 • radhus
 • kedjehus inkl. parhus

Flerbostadshus

Lokalhus

Specialbostadshus

Fritidshus
 1. Slag av lägenhet
Permanentbostad
 • vanlig permanentbostad
 • specialbostad för äldre eller funktionshindrade som är så utformad eller tillhandahålls i sådan form att den inte riktar sig till den allmänna hyresmarknaden
 • specialbostad för ungdomar eller studerande som är så utformad eller tillhandahålls i sådan form att den inte riktar sig till den allmänna hyresmarknaden

Fritidshus

Lokal

C Byggnadens ålder m.m.
 1. Nybyggnadsår i fastighetstaxeringslagens (1979:1152) mening
 2. Ombyggnadsår
 3. Värdeår
 4. Byggnadsperiod
 5. Värmesystem
D Lägenhetsutformning
 1. Antal rum
 2. Köksutrymme
  • kök
  • kokvrå utan matrum
  • kokskåp
  • gemensamt kök
  • kokmöjligheter saknas
 3. Bostadsarea
 4. Våningsplan (för flerbostadshus)
 5. Förekomst av hiss i trappuppgång
 6. Husform
E Belägenhet
 1. Län
 2. Kommun
 3. Församling
F Identifikationsuppgifter
 1. Fastighetsbeteckning
 2. Byggnadsnummer
 3. Lägenhetsbeteckning
 4. Belägenhetsadress
 5. Postnummer och postort

Uppgiftsskyldighet

4 §  En fastighetsägare är skyldig att på begäran lämna de uppgifter som anges i 3 § under B 3, C 5 och D 1-5.

[S2]Uppgifterna skall lämnas till Lantmäteriverket enligt fastställt formulär.

[S3]Fastighetsägaren skall också lämna sådana uppgifter till kommunen som behövs för att fastställa lägenhetsbeteckning.

[S4]Med fastighetsägare avses i denna förordning även ägare av byggnad.

5 §  De uppgifter som anges i 3 § under B 2, C 4-5 och D 1-2 skall lämnas ut på medium för automatisk databehandling från personregister för folk- och bostadsräkningen (FoB) 90 vid Statistiska centralbyrån.

Föreläggande

6 §  Ett sådant föreläggande som avses i 6 § lagen (1995:1537) om lägenhetsregister får även utfärdas av Lantmäteriverket.

Övrigt

7 §  Lantmäteriverket får, om det finns synnerliga skäl, medge kommun anstånd med att införa de uppgifter som anges i 3 § under F 3-4.

8 §  Lantmäteriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1996:435) om lägenhetsregister

Ikraftträder
1996-06-15

Ändring, SFS 2007:108

Omfattning
upph.