Upphävd författning

Lag (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1989-05-25
Ändring införd
SFS 1989:329 i lydelse enligt SFS 2009:441
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad SFS1989:908 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  En allmän folk- och bostadsräkning skall företas år 1990 (FoB 90) för att framställa statistik för samhällsplanering, forskning och allmän information.

[S2]De genom den allmänna folk- och bostadsräkningen insamlade uppgifterna får inte användas för andra ändamål än det som anges i första stycket.

2 §  I denna lag finns föreskrifter om -- genomförandet (3 och 4 §§), -- information (5 §), -- personuppgifter (6 och 7 §§), -- bostadsuppgifter (8 och 9 §§), -- fastighetsuppgifter (10 och 11 §§), -- insamlingsförfarandet (12--18 §§), -- anmaningar (19 §), -- viten m. m. (20--22 §§), -- registeruppgifter (23 och 24 §§), -- bevarande (24 a §), -- ett register för kvalitetskontroll (25 §), -- användning av andra uppgifter (26 §), -- hänsyn till de uppgiftsskyldiga (27 §). Lag (1989:908).

Genomförandet

3 §  Statistiska centralbyrån genomför folk- och bostadsräkningen med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Person-, bostads- och fastighetsuppgifter skall lämnas för folk- och bostadsräkningen enligt 6--18 §§.

[S3]Registeruppgifter får inhämtas enligt 23 och 24 §§.

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer när uppgifterna enligt 3 § skall lämnas eller inhämtas och vilken tidpunkt eller tid som de skall avse.

Information

5 §  Statistiska centralbyrån ska se till att de uppgiftsskyldiga får information om folk- och bostadsräkningen.

[S2]Informationen ska avse bland annat

 • ändamålet med folk- och bostadsräkningen,
 • innehållet i det register som upprättas vid denna,
 • vad som gäller i fråga om registrets bevarande,
 • de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller, och
 • rätten att få registerutdrag och rättelse till stånd enligt datalagen (1973:289).

[S3]Föreskrifter om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:441).

Personuppgifter

6 §  Personuppgifter skall lämnas av dem som är födda år 1974 eller tidigare och som är bosatta i Sverige eller annars skall vara kyrkobokförda här vid den tidpunkt som uppgifterna avser.

7 §  Den som är skyldig att lämna personuppgifter skall ange

 • namn och personnummer,
 • utbildning,
 • yrke,
 • arbetad tid,
 • bostadsfastighetens beteckning,
 • församling där bostadsfastigheten är belägen,
 • utdelnings- och ortsadress,
 • innehavare av bostaden,
 • färdsätt till arbete.

Bostadsuppgifter

8 §  Bostadsuppgifter skall lämnas av dem som innehar och stadigvarande bebor en bostadslägenhet i Sverige vid den tidpunkt som uppgifterna avser.

9 §  Den som är skyldig att lämna bostadsuppgifter skall ange

 • namn, personnummer och hushållsställning (gifta eller samboende, barn, övriga boende) för de boende som är födda år 1974 eller tidigare, -- antal rum,
 • upplåtelseform,
 • förekomsten av kök eller kokvrå,
 • tillgång till hiss,
 • förekomsten av en eller flera bostadslägenheter i huset.

Fastighetsuppgifter

10 §  Fastighetsuppgifter skall lämnas av dem som vid den tidpunkt som uppgifterna avser äger ett eller flera bostadshus i Sverige.

[S2]Med bostadshus förstås byggnader med en eller flera bostadslägenheter.

[S3]Om samma person äger flera bostadshus på samma fastighet, lämnas en enda fastighetsuppgift för husen gemensamt.

[S4]För sådana bostadshus som ingår i arrendeupplåtelser skall fastighetsuppgifter lämnas av arrendatorn i stället för av husägaren.

11 §  Den som är skyldig att lämna fastighetsuppgifter skall ange följande uppgifter om den fastighet där bostadshuset är beläget, om bostadshuset och om bostadslägenheten, nämligen

 1. om fastigheten:
  • län, kommun och församling där fastigheten är belägen
  • fastighetens beteckning
  • fastighetstyp (jordbruksfastighet, annan fastighet)
  • antal bostadshus på registerfastigheten
  • ägarens namn och adress
  • ägarkategori (staten, kommun, allmännyttigt bostadsföretag, bostadsrättsförening, enskild person, annan ägare)
 2. om huset:
  • byggnadsnummer
  • hustyp (enbostadshus, tvåbostadshus, flerbostadshus, annat bostadshus)
  • antal bostadslägenheter i huset
  • antal våningsplan
  • byggnads- och ombyggnadsår
  • värmesystem och använda bränsleslag
 3. om lägenheten:
  • antal rum
  • förekomsten av kök eller kokvrå
  • lägenhetsinnehavare
  • lägenhetsnummer
  • om lägenheten inte är upplåten, orsaken till det

Insamlingsförfarandet

12 §  Person- och bostadsuppgifterna skall lämnas på en personblankett, som skall ges in till granskningsorganet i den kommun där den uppgiftsskyldige är bosatt eller annars skall vara kyrkobokförd.

[S2]Fastighetsuppgifterna skall lämnas på en fastighetsblankett, som skall ges in till granskningsorganet i den kommun där fastigheten är belägen. Den som äger och stadigvarande bebor ett enbostadshus får dock lämna fastighetsuppgifterna på personblanketten.

[S3]Föreskrifter om granskningsorganet finns i 16 §.

13 §  Person- och fastighetsblanketterna fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Staten tillhandahåller såväl blanketter som portofria svarskuvert utan kostnad för de uppgiftsskyldiga.

14 §  Om en bostadslägenhet innehas och bebos av två eller flera personer tillsammans, får de lämna bostadsuppgifterna gemensamt på samma personblankett.

[S2]Den som är skyldig att lämna person-, bostads- eller fastighetsuppgifter skriver under uppgifterna och svarar för deras riktighet.

15 §  Kommunerna skall

 • biträda vid spridningen av informationen om folk- och bostadsräkningen,
 • biträda vid distributionen av blanketterna och vid upprättandet och insamlingen av uppgifterna,
 • svara för att de insamlade uppgifterna granskas och i berett skick lämnas över till statistiska centralbyrån för fortsatt bearbetning.

16 §  Varje kommun skall uppdra åt ett särskilt granskningsorgan att svara för de uppgifter som anges i 15 §.

[S2]Granskningsorganet skall bestå av en granskningsledare och en ställföreträdare för denne samt i övrigt av den personal som behövs för uppgifterna.

[S3]Granskningsledaren beslutar på organets vägnar.

17 §  Granskningsledaren och dennes ställföreträdare utses av kommunen.

[S2]Kommunen skall sörja för att granskningspersonalen utbildas för sina arbetsuppgifter.

18 §  Granskningsledaren får begära att de uppgiftsskyldiga inom viss tid lämnar upplysningar om förhållanden som omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt 6--11 §§.

[S2]Granskningsledaren får delegera denna befogenhet till någon annan inom granskningsorganet.

Anmaningar

19 §  Om en begärd uppgift inte lämnas inom föreskriven tid, får statistiska centralbyrån eller granskningsledaren anmana den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Detsamma gäller, om den uppgiftsskyldige underlåter att lämna upplysningar som har begärts enligt 18 §.

[S2]Innan en anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om det kan ske utan någon olägenhet, på lämpligt sätt erinras om skyldigheten att lämna föreskrivna uppgifter och upplysningar.

Viten m. m.

20 §  Om den uppgiftsskyldige inte följer en anmaning enligt 19 §, får på begäran av statistiska centralbyrån eller granskningsledaren den uppgiftsskyldige föreläggas att göra detta vid vite. Ett sådant föreläggande utfärdas av länsstyrelsen i det län där uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

[S2]Vitet bestäms till lägst 100 och högst 1 000 kronor.

21 §  Beslut om vitesföreläggande får inte överklagas.

22 §  Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av statistiska centralbyrån eller granskningsledaren prövas av länsrätten i det län där uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

Registeruppgifter

23 §  Från nedan angivna register får statistiska centralbyrån för folk- och bostadsräkningen inhämta följande uppgifter:

 1. Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen
  • namn
  • personnummer
  • kyrkobokföringsort
  • kyrkobokföringsfastighet
  • utdelnings- och ortsadress
  • samhörighetsbeteckning
  • civilstånd
  • medborgarskap
  • födelseland och senaste invandringsår
 2. Statistiska centralbyråns sysselsättningsregister
  • sysselsättning
  • yrkesställning
  • arbetsställenummer
 3. Statistiska centralbyråns centrala företags- och arbetsställeregister
  • företags namn och form
  • antal arbetsställen
  • arbetsställenas namn, nummer, storlek, sektortillhörighet, belägenhet och näringsgrenskod
 4. Statistiska centralbyråns inkomst- och förmögenhetsregister
  • inkomst
 5. Statistiska centralbyråns utbildningsregister
  • utbildning
 6. Statistiska centralbyråns register över nyckelkodområden
  • fastigheters områdestillhörighet
 7. Statistiska centralbyråns fastighetstaxeringsregister
  • fastigheters tätortstillhörighet
 8. registret vid den statliga lantmäterimyndigheten
  • koordinater för fastigheter
 9. Statistiska centralbyråns register från 1985 års folk- och bostadsräkning

24 §  Uppgifter som avses i 23 § 9 får bara användas för att i förväg trycka uppgifter på blanketterna till de uppgiftsskyldiga.

Bevarande

24 a §  Så snart det av statistiska centralbyrån upprättade registret över folk- och bostadsräkningen inte längre behövs för framställning av den anslagsfinansierade statistiken, skall det lämnas över till riksarkivet för förvaring. Lag (1989:908).

Ett register för kvalitetskontroll

25 §  För att kunna kontrollera om uppgifterna i folk- och bostadsräkningen är tillförlitliga får statistiska centralbyrån med stöd av automatisk databehandling föra ett särskilt register för framställning av statistik.

[S2]Närmare föreskrifter för att förebygga risk för otillbörligt intrång i den personliga integriteten med anledning av registret meddelas av datainspektionen enligt datalagen (1973:289).

Användning av andra uppgifter

26 §  Om statistiska centralbyrån med hjälp av automatisk databehandling tillsammans med uppgifterna från folk- och bostadsräkningen skall använda andra uppgifter för det ändamål som anges i 1 § första stycket, får det ske bara enligt beslut eller med tillstånd som avses i datalagen (1973:289).

Hänsyn till de uppgiftsskyldiga

27 §  Statistiska centralbyrån och kommunernas granskningsorgan skall vid tillämpningen av denna lag se till att de uppgiftsskyldiga inte betungas onödigt.

Ändringar

Lag (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990

Lag (1989:908) om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990

Förarbeten
Prop. 1989/90:1
Omfattning
ändr. 2, 5 §§; nya 24 a §, rubr. närmast före 24 a §; omtryck
Ikraftträder
1990-01-01

Lag (2008:538) om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990

Förarbeten
Rskr. 2007/08:223, Prop. 2007/08:134, Bet. 2007/08:CU23
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2008-09-01

Lag (2009:441) om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2018:356) om upphävande av lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990

Förarbeten
Rskr. 2017/18:251, Prop. 2017/18:107, Bet. 2017/18:FiU41
Omfattning
upph.