Upphävd författning

Förordning (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet O
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
SFS 1996:581 i lydelse enligt SFS 1998:59
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1994:1322) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  De tröskelvärden, exklusive mervärdesskatt, som anges i ecu i 2-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall motsvaras av följande avrundade belopp i svenska kronor.

[S2]ecu kronor 200 000 1 728 000 400 000 3 457 000 600 000 5 185 000 750 000 6 482 000 5 000 000 43 214 000

[S3]De tröskelvärden som anges i särskilda dragningsrätter (sdr) i 2-5 kap. lagen om offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor.

[S4]sdr kronor 130 000 1 157 000 200 000 1 780 000 400 000 3 561 000 5 000 000 44 515 000

[S5]Tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter gäller endast för varu- eller tjänsteupphandling enligt 2 och 5 kap. i lagen om offentlig upphandling som görs av statliga myndigheter. Förordning (1998:59).

2 §  Värdet i nationella valutor av de tröskelvärden som anges i 1 § fastställs av EG-kommissionen i princip vartannat år sedan den 1 januari 1988. Kommissionen grundar sitt beslut på den genomsnittliga dagskursen av de nationella valutorna uttryckt i ecu och av en ecu uttryckt i särskilda dragningsrätter under en 24 månaders period som går ut den sista dagen i augusti månad före januari månad det år det nya reviderade motvärdet tillämpas. Detta värde publicerar EG-kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning under november månad året före det år de nya värdena skall tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

    Ikraftträder
    1996-07-01

Förordning (1998:59) om ändring i förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-04-01

Ändring, SFS 2000:63

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 1 april 2000.
Omfattning
upph.