Upphävd författning

Förordning (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Version: 1998:1066

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 1998:1066
Upphäver
Förordning (1991:944) med instruktion för Rättsmedicinalverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Rättsmedicinalverket är central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet i den utsträckning sådana frågor inte skall handläggas av någon annan statlig myndighet.

2 §  Rättsmedicinalverket skall särskilt svara för

 1. rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg som avses i 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
 2. rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersökningar,
 3. rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet,
 4. rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar,
 5. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och enskilda,
 6. internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,
 7. utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten.

3 §  Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter om krav på särskild läkarkompetens för att utföra en sådan rättsmedicinsk undersökning som avses i lagen (1995:832) om obduktion m.m.

[S2]Rättsmedicinalverket får också meddela föreskrifter om förfarandet vid sådan undersökning samt om protokoll och utlåtande över undersökningen.

4 §  Rättsmedicinalverket får inom sitt ansvarsområde utföra uppdrag om verksamheten i övrigt medger det. Uppdragen skall utföras mot ersättning som motsvarar kostnaden för sådan verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Rättsmedicinalverket med undantag av 4 § andra stycket och 32 §. Förordning (1998:1066).

Myndighetens ledning

6 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelse

7 §  Rättsmedicinalverkets styrelse består av högst sju personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Rättsmedicinalverket.

Anställningar m.m.

10 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Anställning inom verket som är förenad med en professur inom högskolan beslutas på det sätt som gäller för professuren. Innan den berörda tjänsteförslagsnämnden inom högskolan ger förslag skall nämnden samråda med Rättsmedicinalverket. En förenad anställning får endast ges till den som är behörig till båda anställningarna.

[S3]Annan personal anställs av Rättsmedicinalverket.

Överklagande

11 §  Rättsmedicinalverkets beslut i andra ärenden än personalärenden får överklagas endast om det följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1998:1066).

Ändringar

Förordning (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket

  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1066) om ändring i förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Omfattning
ändr. 5, 11 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2005:1064) om ändring i förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1124) om ändring i förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-11-01

Ändring, SFS 2007:976

Omfattning
upph.