Upphävd författning

Förordning (1996:62) med instruktion för Sprängämnesinspektionen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-02-08
Ändring införd
SFS 1996:62 i lydelse enligt SFS 1999:1025
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Förordning (1988:369) med instruktion för Sprängämnesinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Sprängämnesinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör brandfarliga och explosiva varor. Det övergripande målet för verksamheten är att förebygga att personer, egendom eller miljön kommer till skada vid hantering av sådana varor.

[S2]Inspektionen skall följa den internationella utvecklingen och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

[S3]Inspektionen skall samverka med berörda myndigheter, näringslivsorganisationer, arbetstagarorganisationer och andra intresseorganisationer. Förordning (1998:883).

2 §  Inspektionen fullgör, med stöd av bestämmelser i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor eller förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor, uppgifter som tillståndsmyndighet, tillsynsmyndighet och föreskrivande myndighet i fråga om hantering av brandfarliga och explosiva varor.

2 a §  Inspektionen skall samverka med övriga myndigheter inom området som avser åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Förordning (1999:1025).

3 §  Inspektionen skall, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, fastställa en taxa för de avgifter som får tas ut enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt meddela de närmare föreskrifter som behövs för att ta ut avgifterna. Förordning (1998:474).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på inspektionen.

Myndighetens ledning

5 §  Inspektionens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelse

6 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall tillämpas på inspektionen.

Ändringar

Förordning (1996:62) med instruktion för Sprängämnesinspektionen

    Ikraftträder
    1996-04-01

Förordning (1998:474) om ändring i förordningen (1996:62) med instruktion för Sprängämnesinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:883) om ändring i förordningen (1996:62) med instruktion för Sprängämnesinspektionen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1025) om ändring i förordningen (1996:62) med instruktion för Sprängämnesinspektionen

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2001:693

Omfattning
upph.