Upphävd författning

Förordning (1996:646) med instruktion för Svenska unescorådet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:646 i lydelse enligt SFS 2002:860
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1462) med instruktion för Svenska unescorådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Svenska unescorådet har till uppgift att för Sveriges del vara ett sådant nationellt samarbetsorgan som enligt stadgan för Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) skall samordna de viktigaste nationella organen inom Unescos område med organisationens verksamhet.

[S2]Rådet skall främja Unescos verksamhet i Sverige och stödja svenska insatser inom ramen för organisationens program.

2 §  Rådet skall särskilt

  1. bistå regeringen med råd, förslag och yttranden i frågor som angår Unescos verksamhet och Sveriges deltagande i denna verksamhet,
  2. sprida kännedom om och skapa intresse för Unescos verksamhet i samverkan med andra berörda organ,
  3. handlägga sådana ärenden som rådet har tagit emot från Unesco eller som rör Unescos verksamhet och har kommit in från svenska myndigheter, institutioner, organisationer eller enskilda personer,
  4. verka för de åtgärder som anvisas av Unescos generalkonferens och som är ägnade att främja syftet med rådets verksamhet och i övrigt ta initiativ till sådana åtgärder,
  5. föreslå eller utse representanter till möten som anordnas av Unesco, och
  6. samarbeta med andra länders motsvarande nationella råd, särskilt i de nordiska länderna och i Europeiska unionens medlemsländer. Förordning (2002:860).

Sammansättning

3 §  Rådet består av högst tolv personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (2002:860).

Organisation

4 §  Kansligöromål och föredragningar utförs av personal vid Utbildningsdepartementet.

5 §  Inom rådet får det finnas ett arbetsutskott.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet:

[S2]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S3]18 § om myndighetens interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S7]31 § om myndighetens beslut.

7 §  Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 11, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]För den personal som utför arbete åt rådet har rådets ordförande det ansvar som anges i 8 § verksförordningen.

Ärendenas handläggning

8 §  Rådet och arbetsutskottet är beslutföra när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

10 §  Rådet får lämna över till arbetsutskottet, ordföranden, någon annan ledamot eller en tjänsteman att avgöra ärenden som inte behöver prövas av rådet.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I fråga om ärenden som avgörs enligt 10 § får dock rådet bestämma att de inte behöver föredras.

12 §  Företrädare för Utrikes-, Utbildnings- och Kulturdepartementet får närvara vid sammanträden med rådet och arbetsutskottet. Förordning (2002:860).

Förordnanden

13 §  Ordföranden och övriga ledamöter i rådet utses av regeringen för en bestämd tid. Rådet utser vice ordförande inom sig.

14 §  Rådets ordförande är ordförande också i arbetsutskottet. Rådet utser övriga ledamöter i arbetsutskottet för en bestämd tid. Förordning (2002:860).

Överklagande

15 §  Rådets beslut om bidrag får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar

Förordning (1996:646) med instruktion för Svenska unescorådet

    Ikraftträder
    1996-07-01

Förordning (2002:860) om ändring i förordningen (1996:646) med instruktion för Svenska unescorådet

Omfattning
ändr. 2, 3, 12, 14 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2007:950

Omfattning
upph.