Förordning (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1996-06-13
Ändring införd
SFS 1996:702 i lydelse enligt SFS 2014:1196
Ikraft
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Förordning (2000:1316).

2 §  Med bokningsuppgifter avses uppgifter som förekommer i samband med bokning av transport för varor, fordon eller passagerare med de begränsningar avseende passagerare som följer av 15 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Förordning (2000:1316).

3 §  Tullverket får träffa överenskommelse med ett transportföretag om terminalåtkomst till företagets bokningsuppgifter under de förutsättningar som anges i 15 och 16 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Förordning (2000:1316).

4 §  Beslut att begära bokningsuppgifter från ett transportföretag får fattas endast av Tullverkets chef eller, efter chefens förordnande, av någon annan tjänsteman inom verkets brottsbekämpande verksamhet. Transportföretaget skall underrättas om vilka tjänstemän som har behörighet att begära sådana uppgifter. Förordning (2004:213).

5 §  Tullverkets chef eller chefstjänsteman som chefen bestämmer beslutar om vilka tjänstemän som skall ha behörighet att ta del av bokningsuppgifter som lämnats från ett transportföretag samt vilka som har behörighet att genom terminalåtkomst ta del av sådana uppgifter. Behörighet skall endast ges till en tulltjänsteman som har nödvändig utbildning och som behöver sådan information för sina arbetsuppgifter inom verkets brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2004:213).

6 §  Terminalutrustning som ger Tullverket tillgång till ett transportföretags bokningsuppgifter samt handlingar med sådana uppgifter skall hanteras på sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dem. Förordning (1999:539).

7 §  Upplysning om innehållet i inhämtade bokningsuppgifter får lämnas till en tulltjänsteman, en annan enhet i Tullverket, Polismyndigheten eller Kustbevakningen om uppgiften behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet för att klarlägga om brott eller brottslig verksamhet har förekommit, pågår eller planeras.

[S2]Sådan upplysning får också lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en konvention som Sverige har tillträtt eller en överenskommelse som Sverige träffat. Förordning (2014:1196).

8 §  Tullverket får meddela närmare föreskrifter om anmälningsskyldigheten enligt 4 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Förordning (1999:539).

9 §  Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen samt av denna förordning. Förordning (1999:539).

Ändringar

Förordning (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

    Förarbeten
    Rskr. 1995/96:288, Prop. 1995/96:166, Bet. 1995/96:SkU23
    Ikraftträder
    1996-07-01

Förordning (1999:539) om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:1316) om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2004:213) om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2014:1196) om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2015-01-01