Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1996-06-13
Ändring införd
SFS 1996:701 i lydelse enligt SFS 2022:1494
Ikraft
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om Tullverkets befogenheter vid införsel eller utförsel över Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (EU-land).

2 §  Kontroller enligt denna lag får inte utformas på sådant sätt att urvalet av vad och vem som kontrolleras sker slumpmässigt.

3 §  Lagen är tillämplig endast på följande varor:

 1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
 2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),
 3. skjutvapen, ammunition och ljuddämpare som avses i vapenlagen (1996:67) samt sådana vapen och andra föremål som anges i 1 kap. 3 § samma lag,
 4. injektionssprutor och kanyler,
 5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
 6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,
 7. kulturföremål som avses i 5 kap.kulturmiljölagen (1988:950),
 8. hundar och katter för annat ändamål än handel,
 9. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vid kontroll av åldersgränsen i 5 kap. 19 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter vid kontroll av åldersgränsen i 21 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter,
 10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,
 11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för införseln inte är uppfyllda,
 12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi,
 13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
 14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter,
 15. sprängämnesprekursorer enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013, i den ursprungliga lydelsen och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer,
 16. explosiva varor som avses i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Lag (2022:1259).

Prop. 1997/98:43: Paragrafens uppräkning av varor som omfattas av lagen kompletteras genom en ny punkt 13 med barnpornografi enligt förslaget till lag om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi.

Prop. 2019/20:154: 1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

Prop. 2016/17:132: En följdändring med anledning av regeringens proposition om kulturmiljöns mångfald (prop. 2012/13:96) görs i punkten 7. Rubriken för lagen om kulturminnen m.m. ändras till kulturmiljölagen.

Ändringen i punkten 9 innebär att lagen blir tillämplig på e-cigaretter och påfyllningsbehållare som omfattas av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Enligt 19 § i den lagen får e-cigaretter ...

Prop. 1997/98:183: Inregränslagens tillämpningsområde utökas genom att sådana varor som förklarats omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor införs som en särskild varugrupp under en egen punkt, 13, i paragrafen. Detta krävs för att tullen skall kunna kontrollera varorna vid inre gräns.

Prop. 2016/17:169: Paragrafen anger de varor för vilka inregränslagen är tillämplig. En ny punkt (16) införs i paragrafen som medför att inregränslagen även är tillämplig på explosiva varor som avses i LBE. Inregränslagens bestämmelser om anmälnings- och uppgiftsskyldighet samt om Tullverkets befogenheter att utföra kontroll m.m. blir tillämpliga när det

gäller införsel ...

Prop. 1998/99:114: Ändringen avser p. 8 och är en följd av att det inte direkt i 5 kap. kulturminneslagen anges vilka föremål som är tillståndspliktiga vid utförsel.

Prop. 2020/21:49: Paragrafen innehåller en fullständig uppräkning av de varor på vilka lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen är tillämplig.

Tredje punkten förtydligas så att det klart framgår att lagen är tillämplig på såväl skjutvapen som avses i vapenlagen (1996:67) som sådana föremål som vid tillämpning av vapenlagen ...

Prop. 2021/22:46: Paragrafen anger vilka varor som lagen är tillämplig på. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Punkt 3 ändras genom att ordet ljuddämpare läggs till i uppräkningen över vilka varor som lagen är tillämplig på. Genom tillägget är lagen även i fortsättningen tillämplig på ljuddämpare. ...

Prop. 2021/22:200: Paragrafen innehåller en uppräkning av de varor som omfattas av Tullverkets befogenheter vid införsel eller utförsel över Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

 • NJA 2015 s. 24:Narkotika har förts in till Sverige via post. Fullbordat smugglingsbrott har ansetts föreligga när narkotikan anlänt till tullen, eftersom någon anmälan om införseln inte hade gjorts.

4 §  Den som för in en vara från ett annat EU-land till Sverige ska anmäla varan till Tullverket om varan omfattas av ett förbud mot införsel eller ett villkor för införsel som inte är uppfyllt eller om varan förs in med stöd av ett tillstånd som meddelats på grund av en oriktig uppgift eller en utelämnad föreskriven uppgift. En sådan anmälan ska göras också av den som för ut en vara från Sverige till ett annat EU-land om varan omfattas av ett förbud mot utförsel eller ett villkor för utförsel som inte är uppfyllt eller om varan förs ut med stöd av ett tillstånd som meddelats på grund av en oriktig uppgift eller en utelämnad föreskriven uppgift.

[S2]Den som från ett annat EU-land till Sverige för in eller från Sverige till ett sådant land för ut en vara som avses i 3 § 1, 3, 8, 10 eller 11, eller 15 när det gäller tillståndspliktiga sprängämnesprekursorer enligt 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer, ska dock alltid anmäla varan till Tullverket.

[S3]Anmälan enligt första stycket ska göras utan dröjsmål till närmaste bemannade tullkontor. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Tullverket får meddela närmare föreskrifter om anmälningsskyldigheten enligt första och andra styckena. Lag (2016:269).

Prop. 1997/98:43: I paragrafens första stycke föreskrivs om anmälningsskyldighet för den som inför eller utför vissa varor. Varorna anges genom hänvisning till

3 §. Hänvisningen i 4 § 2 utvidgas till att också avse 3 § 13, som gäller barnpornografi.

Prop. 2013/14:144: Paragraferna behandlas i avsnitt 13.3.5. Lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen ska även vara tillämplig på de sprängämnesprekursorer som är förbjudna enligt artikel 4.1 i EU-förordningen om sprängämnesprekursorer och de som enligt 3 § i lagen om sprängämnesprekursorer föreslås blir tillståndspliktiga. ...

Prop. 1997/98:183: Inregränslagen har konstruerats kring ett system med anmälningsskyldighet. Konstruktionen har fått till följd att 4 § är uppbyggd på så sätt att det för vissa slags varor t.ex. narkotika och dopningsmedel gäller anmälningsskyldighet för den som för in eller ut en sådan vara utan tillstånd eller med stöd av tillstånd som grundar sig på vilseledande uppgifter, medan det för andra slags varor, t.ex. vapen, krävs anmälningsskyldighet vid införsel oavsett om tillstånd till införsel ...

 • NJA 2015 s. 24:Narkotika har förts in till Sverige via post. Fullbordat smugglingsbrott har ansetts föreligga när narkotikan anlänt till tullen, eftersom någon anmälan om införseln inte hade gjorts.
 • RH 1998:1:EG-domstolens dom i det s.k Franzénmålet har inte ansetts utgöra hinder mot att döma för varusmuggling och försök till sådant brott avseende större partier av spritdrycker.

Tullverkets kontrollverksamhet

5 §  Var och en är skyldig att stanna på en tulltjänstemans anmaning. Sådan anmaning får ges

 1. den som i omedelbart samband med inresa till Sverige från ett annat EU-land eller vid utresa från Sverige till ett sådant land befinner sig i omedelbar närhet av gränspassage, om det behövs för att möjliggöra sådan kontroll som avses i 7 §,
 2. den som anträffas i trakterna invid Sveriges landgräns mot ett annat EU-land, eller kuster, eller i närheten av eller inom flygplats eller annat område som har direkt trafikförbindelse med ett annat EU-land, om det finns anledning anta att han medför en vara som avses i 3 §, och att han inte fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 4 §.

[S2]En anmaning enligt första stycket 2 får ges endast om det behövs för att möjliggöra kontroll enligt 7 § och får inte gå utöver vad som är nödvändigt för detta ändamål.

6 §  Den som enligt 5 § är skyldig att stanna, skall på en tulltjänstemans begäran lämna de uppgifter och visa upp de handlingar som behövs för kontroll enligt 7 §.

7 §  För kontroll av att sådana förbud eller villkor som anges i 4 § första stycket iakttagits samt för kontroll av att anmälningsskyldigheten enligt 4 § andra stycket eller deklarationsskyldigheten enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter fullgjorts riktigt och fullständigt, får en tulltjänsteman undersöka

 1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan förvaras vid införsel från eller utförsel till ett annat EU-land,
 2. bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande som medförs av en resande vid inresa från eller utresa till ett annat EU-land, eller av den som kan anmanas att stanna enligt 5 § första stycket 2.

[S2]Ytterligare bestämmelser om befogenheter bl.a. avseende kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2014:1497).

Prop. 1997/98:43: I paragrafens första stycke hänvisas till punkterna 1 samt 3–12 i 3 § när det gäller tulltjänstemans rätt att undersöka transportmedel m.m. för kontroll av att gällande villkor för införsel och utförsel av vissa varor uppfyllts. Hänvisning skall också göras också till punkten 13 om barnpornografi.

Prop. 1997/98:183: För att en tulltjänsteman, vad gäller de varor som omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, skall kunna utöva samma kontrollåtgärder vid inre gräns som beträffande narkotika och dopningsmedel införs en uttrycklig hänvisning till den punkt i 3 § under vilken de aktuella varorna tagits upp.

8 §  En tulltjänsteman får undersöka postförsändelser, såsom paket, brev och liknande försändelser, och motsvarande försändelser förmedlade av kurirföretag, för att kontrollera om sådana förbud eller villkor som anges i 4 § första stycket iakttagits och om anmälningsskyldigheten enligt 4 § andra stycket fullgjorts.

[S2]En försändelse enligt första stycket får öppnas, om det finns anledning att anta att den innehåller en vara som avses i 3 § och att denna vara kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt försändelsen finns hos Tullverket, på ett utväxlingspostkontor eller vid ett kurirföretags första sorteringsterminal. Lag (2016:269).

9 §  Beslut om att med stöd av 8 § öppna postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretag som kan antas innehålla förtroliga meddelanden får fattas endast av en tjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket. Om en försändelse innehåller ett förtroligt meddelande, ska detta omedelbart tillslutas och skickas vidare till mottagaren. Lag (2016:269).

10 §  En försändelse som öppnas med stöd av 8 och 9 §§ får inte undersökas närmare än vad som behövs med hänsyn till ändamålet med undersökningen.

[S2]Protokoll skall föras över undersökningen. Av protokollet skall framgå ändamålet med undersökningen och vad som har kommit fram vid denna.

[S3]Har en försändelse öppnats skall adressaten och, om det är möjligt, avsändaren underrättas så snart som möjligt, om inte särskilda skäl talar emot det.

11 §  En chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket får, när det gäller en försändelse som kommer från ett annat EU-land, besluta att en postförsändelse eller en motsvarande försändelse som förmedlas av ett kurirföretag ska hållas kvar av befordringsföretaget, om

 1. det finns anledning att anta att försändelsen innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:
  1. narkotika,
  2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
  3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen, eller
  4. sådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, och
 2. det är nödvändigt för att beslag ska kunna ske.

[S2]Ett beslut om kvarhållande ska gälla en viss tid, högst en månad, från den dag då beslutet delgavs befordringsföretaget. Beslutet får verkställas omedelbart, men ska snarast prövas av chefen för Tullverket eller chefen för Tullverkets rättsavdelning.

[S3]Befordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket till verket överlämna en försändelse som hållits kvar enligt första stycket. Lag (2021:44).

Prop. 2020/21:49: I paragrafen regleras Tullverkets befogenhet att besluta om kvarhållande av försändelser som kommer från ett annat EU-land.

Ändringarna i första stycket innebär att befogenheten utvidgas dels till att omfatta försändelser som kan antas innehålla vapen, ammunition eller explosiv vara, dels till att – utöver postförsändelser – omfatta motsvarande försändelser som förmedlas av ett kurirföretag.

Rätten att kvarhålla en försändelse gäller under förutsättning ...

11 a § Har upphävts genom lag (2022:1494).
11 b § Har upphävts genom lag (2022:1494).

12 §  Polismyndigheten och Kustbevakningen är skyldiga att medverka i kontrollverksamheten enligt denna lag. Vad som sägs i 5-7 och 13 §§ om Tullverket och en tulltjänsteman gäller vid sådan medverkan också Polismyndigheten och en polisman samt Kustbevakningen och en kustbevakningstjänsteman.

[S2]Ett befordringsföretag är skyldigt att till Tullverket anmäla om det i företagets verksamhet uppkommer misstanke om att en försändelse innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:

 1. narkotika,
 2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
 3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen, eller
 4. sådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

[S3]Befordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket överlämna försändelsen till verket. Lag (2021:44).

Prop. 2013/14:110: I första stycket har ett förtydligande gjorts genom att ordet polisen har bytts mot Polismyndigheten. Stycket har också anpassats till den nya polisorganisationen genom ett namnbyte. Ändringarna har behandlats i avsnitt 6.1 och 6.2. Även en redaktionell ändring har gjorts.

Andra stycket har enbart ändrats språkligt. ...

Prop. 2020/21:49: I paragrafens andra stycke finns bestämmelser om befordringsföretags skyldighet att till Tullverket anmäla och överlämna vissa misstänkta försändelser. Genom ett tillägg utvidgas denna skyldighet till att också gälla vid misstanke om att en försändelse innehåller vapen, ammunition eller explosiv vara som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Tillägget knyter an till den införda möjligheten för ...

13 §  Vid kontroll enligt denna lag ska den vars uppgifter ska kontrolleras, eller för vars räkning varan införs eller utförs, ge den som verkställer kontrollen tillfälle att undersöka varan och transportmedlet och utan kostnad tillhandahålla de varuprov som behövs. Den som utför kontrollen ska också lämnas tillträde till de lokaler och andra utrymmen som används för den transport, förvaring eller verksamhet som kontrollen avser.

[S2]Den vars uppgifter ska kontrolleras eller för vars räkning varan införs eller utförs ska svara för den transport av varan som behövs samt för uppackning och återinpackning. Samma person ska även tillhandahålla någon som hjälper till vid provtagning och vägning. Den som åsidosätter dessa skyldigheter ska enligt beslut av Tullverket ersätta staten för dess kostnader för åtgärderna i fråga. Vad som sägs i 2 kap. 16 § tullagen (2016:253) om indrivning av tull ska gälla även sådan ersättning. Tullverket får besluta om befrielse helt eller delvis från ersättningsskyldigheten. Lag (2016:269).

14 §  Transportföretag, som befordrar resande från ett annat EU-land, skall utan kostnad för staten ställa de lokaler och anordningar till Tullverkets förfogande som enligt vad Tullverket bedömer behövs för undersökning av resgods och fordon som resande för med sig, för förhör och kroppsvisitation av resande samt för tullpersonal under uppehåll i tjänstgöringen. Lag (1999:434).

15 §  Transportföretag som befordrar varor, passagerare eller fordon till eller från Sverige skall på begäran av Tullverket skyndsamt lämna de aktuella uppgifter om ankommande och avgående transporter, som företaget har tillgång till. Transportföretag har endast skyldighet att lämna de uppgifter om passagerare som avser namn, resrutt, bagage och medpassagerare samt sättet för betalning och bokning.

[S2]Tullverket får begära uppgifter enligt första stycket endast om uppgifterna kan antas ha betydelse för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

[S3]Vad som anges i första och andra styckena ska inte gälla lufttrafikföretag som omfattas av skyldigheten att överföra uppgifter enligt lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. Lag (2018:1187).

17 §  Tullverket får ta hand om en vara om det behövs för att genomföra en kontroll enligt denna lag. Tullverket får även ta hand om en vara på den grunden att varan inte får föras in till eller ut från landet till följd av att varan omfattas av ett sådant förbud eller villkor som avses i 4 § första stycket eller att varan förs in eller ut med stöd av ett tillstånd som föranletts av oriktig uppgift eller underlåtenhet att lämna föreskriven uppgift. Varan får då läggas upp på en anläggning för tillfällig lagring. De kostnader som Tullverket haft för varans uppläggning och förvaring ska ersättas av den som för in eller för ut varan.

[S2]Tullverket kan besluta att varan inte får tas ut från lagret förrän kostnaderna ersatts eller säkerhet ställts för dem.

[S3]Tullverket får besluta om befrielse helt eller delvis från ersättningsskyldigheten, om det finns särskilda skäl. Lag (2016:269).

Prop. 2015/16:79: I första stycket ersätts begreppet ”tillfälligt lager” med begreppet ”anläggning för tillfällig lagring”, som är det begrepp som används i unionstullkodexen. Samtidigt görs vissa mindre, språkliga ändringar.

17 a §  Varor som avses i 3 § 1–7, 9, 12, 13 och 16, och som har omhändertagits enligt 17 §, får inte lämnas ut om

 1. en sådan vara enligt lag eller annan författning inte får föras in i eller ut ur landet, eller
 2. ett särskilt föreskrivet villkor för att varan ska få föras in i eller ut ur landet inte är uppfyllt.

[S2]Om förutsättningarna i första stycket 2 inte är uppfyllda ska den som för in eller för ut varan, eller varans ägare, ges möjlighet att uppfylla förutsättningarna eller, vid införsel, att återutföra varan. Lag (2017:626).

Prop. 1998/99:79: I paragrafens första stycke finns en bestämmelse om att tullen får vägra att lämna ut en vara som omhändertagits för kontroll enligt 17 §. För att bestämmelsen skall bli tillämplig krävs att det vid kontrollen visar sig att det är fråga om en vara som inte får föras in i eller ut ur landet eller att ett särskilt villkor som gäller för in- eller utförseln inte är uppfyllt.

I andra stycket ges den som för in eller för ut varan, eller ägaren av denna, möjlighet att, ...

Prop. 2016/17:169: I paragrafen finns en bestämmelse om att Tullverket får vägra att lämna ut en vara som omhändertagits enligt 17 §.

Ett tillägg görs som innebär att Tullverket ges möjlighet att vägra lämna ut explosiva varor som omhändertagits enligt inregränslagen. Bestämmelsen tar inte sikte på de fall då det finns förutsättningar för att ta varan i beslag enligt rättegångsbalken eller smugglingslagen, se propositionen En ny ...

17 b §  Ett beslut enligt 17 a § om att en vara inte får lämnas ut skall upphävas, om

 1. det inte längre finns grund för ett sådant beslut,
 2. ett beslut om beslag enligt 27 kap.rättegångsbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas beträffande varan,
 3. varan förklaras förverkad enligt 17 c §, eller
 4. det är oskäligt att inte lämna ut varan.

[S2]Den som gör anspråk på en vara som har varit omhändertagen svarar för att varan hämtas. Lag (2003:811).

Prop. 1998/99:79: I paragrafen regleras när ett beslut om att vägra att lämna ut en vara som omhändertagits för kontroll skall upphävas.

Av första stycket 1 framgår att beslutet skall upphävas om det inte längre finns grund för Tullverket att vägra att lämna ut en vara som omhändertagits med stöd av 17 §. Bestämmelsen bör läsas tillsammans med 17 a § som reglerar ...

17 c §  Tullverket får besluta att varor som avses i 3 § 1–7, 9, 12, 13 och 16, och som har omhändertagits enligt 17 §, ska förklaras förverkade om ett beslut enligt 17 a § att en sådan vara inte får lämnas ut har fått laga kraft och ägaren, eller den som för in eller för ut varan, inte har uppfyllt förutsättningarna för in- eller utförseln eller, vid införsel, återutfört varan inom en månad från den dag då beslutet fick laga kraft.

[S2]Tullverket får även besluta att en vara som avses i första stycket ska förverkas om ett tidigare beslut om omhändertagande har upphävts enligt 17 b § och

 1. ägaren inte har gjort anspråk på varan inom tre månader från den dag då beslutet om att varan inte får lämnas ut upphävdes, eller
 2. ägaren, om han har gjort sådant anspråk, inte har hämtat varan inom tre månader från den dag då anspråket framställdes.

[S3]Om det finns särskilda skäl får Tullverket medge en förlängning av de tidsfrister som anges i första och andra styckena. Lag (2017:626).

Prop. 1998/99:79: I paragrafen anges i vilka fall en omhändertagen vara får förverkas och att det är Tullverket som får besluta om att ett sådant förverkande skall ske. Den omredigering som gjorts av paragrafen har föranletts av den synpunkt som Lagrådet lämnat.

Enligt första stycket får förverkande ske om ett beslut om att varan inte får lämnas ut har vunnit laga kraft och ägaren, eller den som för in eller för ut varan, inte inom en månad från den dag då beslutet vann laga kraft ...

Prop. 2016/17:169: I paragrafen anges i vilka fall en omhändertagen vara får förverkas och att det är Tullverket som får besluta om att ett sådant förverkande ska ske.

Ett tillägg görs som innebär att Tullverket ges möjlighet att förverka explosiva varor enligt inregränslagen.

Övervägandena finns i avsnitt 5. ...

17 d §  När ett beslut om förverkande enligt denna lag har vunnit laga kraft, skall egendomen säljas genom Tullverkets försorg eller i den ordning som i allmänhet gäller för försäljning av förverkad lös egendom. Egendomen får i stället förstöras om

 1. den inte kan säljas,
 2. den kan befaras komma till brottslig användning, eller
 3. den annars är olämplig för försäljning.

[S2]Vad som anges i första stycket gäller endast om inget annat är föreskrivet i lag eller annan författning. Lag (2002:885).

Prop. 1998/99:79: I paragrafen finns regler om förstöring av en vara som förverkats. Det är här fråga om åtgärder som får vidtas först sedan ett lagakraftägande beslut om förverkande föreligger. Eftersom det så gott som uteslutande rör sig

om egendom som på grund av gällande regleringar inte fritt kan saluföras blir det i praktiken bara tal om att förstöra varan i fråga. ...

18 §  Tullverket har rätt att göra kontrollbesök och revisioner hos den som för ut sådana varor som nämns i 3 § 1, 3 och 7 samt hos den som för in sådana varor som nämns i 3 § 3. Vid sådana kontrollbesök och revisioner tillämpas 4 kap.2643 §§ och 7 kap. 5 §tullagen (2016:253). Lag (2016:269).

Straff och vite

19 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter bli att

 1. göra en anmälan enligt 4 § när en vara som avses i 3 §3 eller 15 när det gäller tillståndspliktiga sprängämnesprekursorer enligt 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer förs in till Sverige,
 2. stanna på en tulltjänstemans anmaning enligt 5 §, eller
 3. lämna uppgifter och visa upp handlingar för en tulltjänsteman enligt 6 §.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2014:800).

Prop. 2013/14:144: Paragrafen behandlas i avsnitt 13.3.12. Den som har tillstånd att införa väteperoxid, nitrometan och salpetersyra över de koncentrationsgränser som anges i bilaga I till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer, men som inte anmäler varan till Tullverket då den förs in i Sverige ska enligt 19 § lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen dömas till böter.

Prop. 2011/12:109: Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

20 §  Ansvar enligt 19 § inträder inte om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1232).

20 a §  Särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel, åtal m.m. vid brott som rör införsel eller utförsel finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. lag (2000:1232).

21 §  Tullverket får förelägga

 1. ett transportföretag att fullgöra sina skyldigheter enligt 15 §, och
 2. den vars uppgifter ska kontrolleras eller för vars räkning en vara införs eller utförs enligt 13 § att fullgöra sina skyldigheter enligt samma paragraf.

[S2]Ett beslut om föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Sådana beslut gäller omedelbart. Lag (2012:640).

Prop. 2011/12:153: I första stycket ges Tullverket befogenhet att förelägga enskilda att fullgöra de skyldigheter som anges i 13 och 15 §§. Bemyndigandet för Tullverket att förena ett beslut om föreläggande med vite flyttas till det nya andra stycket. Härigenom förtydligas det som i praktiken gäller redan i dag, nämligen att Tullverket får meddela osanktionerade förelägganden med stöd av förevarande paragraf. I andra stycket anges även att beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart. ...

Överklagande

22 §  Beslut enligt 1315 och 1717 d §§ samt 21 § andra stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2012:640).

Prop. 1998/99:79: I paragrafen införs en möjlighet att överklaga även sådana beslut som fattats med stöd av 17 a - d §§.

Prop. 2011/12:153: Ändringen i första stycket innebär att Tullverkets beslut enligt 21 § andra stycket, dvs. beslut om föreläggande som har förenats med vite, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 21 § första stycket om föreläggande som inte har förenats med vite räknas inte upp och får därför enligt tredje stycket inte överklagas.

Det har även gjorts några språkliga justeringar i paragrafen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:288, Prop. 1995/96:166, Bet. 1995/96:SkU23
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:944) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:7, Prop. 1995/96:228, Bet. 1996/97:SoU4
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:509) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 1997/98:312, Prop. 1997/98:100, Bet. 1997/98:SkU28
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:1446) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 1997/98:214, Prop. 1997/98:43, Bet. 1997/98:KU19
Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:57) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 1998/99:139, Prop. 1997/98:183, Bet. 1998/99:SoU5
Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (1999:434) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
 2. Bestämmelserna i 17 a-17 d §§ skall inte tillämpas i fråga om varor som omhändertagits före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 §§; nya 17 a, 17 b, 17 c, 17 d §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1008) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:42, Prop. 1998/99:134, Bet. 1999/2000:SoU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1330) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1999/2000:9, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:266) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:196, Prop. 1998/99:114, Bet. 1999/2000:KrU7
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1067) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2000/01:49, Prop. 2000/01:9, Bet. 2000/01:UU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1232) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 20 §§; ny 20 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1301) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 13, 18 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:885) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2002/02:20, Prop. 2002/03:10, Bet. 2002/03:SkU3
Omfattning
ändr. 17 d §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:811) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 8, 17 a, 17 b, 17 c, 18 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:208) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2003/04:187, Prop. 2003/04:97, Bet. 2003/04:SkU27
Omfattning
ändr. 9, 11 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:233) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2003/04:201, Prop. 2003/04:117, Bet. 2003/04:SkU30
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2004-06-01

Lag (2010:1628) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:36, Prop. 2009/10:125
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:468) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:210, Prop. 2010/11:72, Bet. 2010/11:JuU17
Omfattning
ändr. 18 §
CELEX-nr
32008L0051
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:307) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2011/12:221, Prop. 2011/12:109, Bet. 2011/12:JuU22
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:640) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2012.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:6, Prop. 2011/12:153, Bet. 2012/13:SkU3
Omfattning
ändr. 21, 22 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2014:673) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:800) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2013/14:324, Prop. 2013/14:144, Bet. 2013/14:FöU11
Omfattning
ändr. 3, 4, 19 §§
Ikraftträder
2014-09-02

Lag (2014:1497) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:269) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. Bestämmelserna i 8 och 9 §§ i den nya lydelsen tillämpas på kontroller som inleds efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 4, 8, 9, 11, 13, 17, 18 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2017:426) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2016/17:277, Prop. 2016/17:132, Bet. 2016/17:SoU17
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:626) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2016/17:325, Prop. 2016/17:169, Bet. 2016/17:SkU33
Omfattning
ändr. 3, 17 a, 17 c §§
Ikraftträder
2017-11-01

Lag (2018:1187) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2017/18:394, Prop. 2017/18:234, Bet. 2017/18:JuU39
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2018:1703) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:2090) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2018/19:61, Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/2019:SoU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2020:860) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2020/21:15, Prop. 2019/20:154, Bet. 2020/21:FöU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2021-02-01

Lag (2021:44) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2020/21:165, Prop. 2020/21:49, Bet. 2020/21:SkU12
Omfattning
ändr. 3, 11 12 §§; nya 11 a, 11 b §§
Ikraftträder
2021-03-01

Lag (2022:136) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2021/22:148, Prop. 2021/22:46, Bet. 2021/22:JuU11
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:1259) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2021/22:443, Prop. 2021/22:200, Bet. 2021/22:SoU31
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2022-08-01

Lag (2022:1494) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2022/23:18, Prop. 2021/22:259, Bet. 2022/23:TU2
Omfattning
upph. 11 a, 11 b §§
Ikraftträder
2023-01-02