Inaktuell version

Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1996-06-19
Ändring införd
SFS 1996:810 i lydelse enligt SFS 2016:1118
Ikraft
1996-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Riksdagsförvaltningen ska inrätta och föra ett register för det ändamål som anges i 5 §. Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs enligt denna lag. Lag (2008:38).

2 §  Vad som sägs i lagen om ledamot gäller även talmannen samt samtliga ersättare som utövar uppdrag som ledamot och som beräknas tjänstgöra under minst tre månader i följd. Lag (2016:1118).

3 §  Registrering sker efter anmälan av riksdagsledamot.

4 §  En ledamot ska till registret anmäla alla vid anmälningstillfället relevanta uppgifter om sådana förhållanden som anges i 8 §.

[S2]En ledamot som inte har något sådant åtagande eller intresse som avses i 8 § ska anmäla detta till registret. Lag (2008:38).

Ändamål

5 §  Registret skall ge en samlad information om riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen i den omfattning som är motiverad av ett befogat allmänt intresse.

Anmälan

6 §  En anmälan enligt 4 § ska göras skriftligen till riksdagens kammarkansli. Anmälan ska göras inom fyra veckor från det att riksdagen sammanträtt första gången efter ett val eller från den senare tidpunkt då uppdraget som riksdagsledamot påbörjades. Lag (2008:38).

7 §  Nya registreringspliktiga uppgifter eller ändringar av registrerade uppgifter skall anmälas skriftligen inom fyra veckor efter det att de uppkommit. Lag (2008:38).

Registerinnehåll

8 §  Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.

[S2]För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:

Art av åtagande eller ekonomiskt intresseUppgifter som ska registreras
1. Innehav av aktier i ett aktiebolag, andel i ett handelsbolag eller en ekonomisk förening utom bostadsrättsförening samt andel i en motsvarande utländsk juridisk person, om värdet av aktierna eller andelen beträffande varje bolag eller förening eller motsvarande juridiska person vid anmälningstillfället överstiger två prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken. Med aktier jämställs sådana finansiella instrument som berättigar till förvärv av aktier.Bolagets, föreningens eller den utländska juridiska personens namn.
2. Ägande, helt eller delvis, av näringsfastighet enligt 2 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229).Fastighetens beteckning.
3. Avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär.Befattningens art samt arbetsgivarens namn.
4. Avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om löne- eller pensionsförmån eller annan förmån som utgår under tid som omfattas av uppdraget som riksdagsledamot.Avtalets art och arbetsgivarens namn.
5. Avtal av ekonomisk karaktär med en arbetsgivare eller uppdragsgivare, även om avtalet får effekt först efter det att uppdraget som riksdagsledamot har upphört.Avtalets art och arbetsgivarens eller uppdragsgivarens namn.
6. Inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan av uppdraget som riksdagsledamot.Arten av verksamhet samt i förekommande fall namnet på den juridiska person i vilken verksamheten bedrivs.
7. Styrelseuppdrag och uppdrag som revisor i aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller motsvarande utländsk juridisk person.Uppdragets art samt bolagets, föreningens eller den utländska juridiska personens namn.
8. Styrelseuppdrag och uppdrag som revisor i en ideell förening som har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, i en stiftelse som bedriver rörelse eller annan ekonomisk verksamhet eller i en motsvarande utländsk juridisk person.Uppdragets art samt föreningens, stiftelsens eller den utländska juridiska personens namn.
9. Statligt, primärkommunalt och landstingskommunalt uppdrag som inte är av endast tillfällig karaktär.Uppdragets art och uppdragsgivarens namn.
10. Stadigvarande materiell förmån samt sekreterar- eller utredningshjälp som inte har betalats av ledamoten själv och som har anknytning till uppdraget som riksdagsledamot.Arten av förmån samt den som har bekostat den.
11. Skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden som hänför sig till verksamhet eller ekonomiska intressen enligt 1, 2 och 6. Anmälan behöver endast göras för en skuld eller ett åtagande som vid anmälningstillfället överstiger två prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken.Arten av skuld eller åtagande och vilken verksamhet eller vilket intresse enligt 1, 2 och 6 som skulden eller åtagandet hänför sig till samt borgenärens namn.

[S3]Uppgifterna i registret ska vara offentliga. Lag (2016:1118).

9 §  För ledamot som har anmält att det inte förekommer någon uppgift att registrera skall registret innehålla en anteckning om det. Lag (2008:38).

Underrättelse

10 §  Innan anmälda uppgifter får registreras ska i förekommande fall enskilda och juridiska personer samt offentliga organ som avses i 8 § andra stycket35, 7, 8, 10 eller 11 ges tillfälle att yttra sig över uppgifter som berör dem. Om ett sådant yttrande innehåller en invändning mot en lämnad uppgift, ska riksdagsledamoten ges tillfälle att ändra eller komplettera sin anmälan. Lag (2016:1118).

Tidpunkt för registrering

11 §  Uppgifterna i en anmälan skall, om det inte möter hinder på grund av förfarande enligt 10 §, registreras senast tre veckor efter anmälan. Lag (2008:38).

Underlåtenhet att göra anmälan

12 §  Talmannen ska vid ett kammarsammanträde meddela att en ledamot inte fullgjort skyldigheten att anmäla uppgifter till registret enligt 6 och 7 §§. Lag (2008:38).

Sökbegrepp

13 §  Som sökbegrepp får användas endast en ledamots namn. Lag (2008:38).

Gallring

14 §  Uppgifterna ska utgå ur registret när en valperiod har löpt ut. Även uppgifterna om den som under en valperiod lämnar sitt uppdrag ska utgå ur registret. Vid registreringen av förändringar av i registret antecknade förhållanden ska de gamla uppgifterna utgå ur registret. Lag (2008:38).

15 §  Uppgifter som har utgått ur registret skall arkiveras enligt arkivlagen (1990:782). Lag (2008:38).

Rättelse och skadestånd

16 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna lag. Lag (2008:38).

Överklagande

17 §  Ett beslut av riksdagsförvaltningen i en fråga om rättelse enligt 16 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vid överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd.

[S2]Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2008:38).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
  2. För den vid ikraftträdandet löpande valperioden skall i stället för vad som anges i 6 § en anmälan om registrering göras inom fyra veckor från det att riksdagen sammanträtt första gången under riksmötet 1996/97.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:240, Bet. 1995/96:KU13
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1999:1295) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:435) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1063) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Förarbeten
Rskr. 2000/01:19
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2008:38) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.
 2. En ledamot som vid ikraftträdandet inte har gjort anmälan till registret ska, i stället för vad som anges i 6 §, göra sådan anmälan inom fyra veckor från ikraftträdandet av denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:101
Omfattning
upph. 7, 9 §§; nuvarande 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ betecknas 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 §§; ändr. 1, 4, 6 nya 8, 10, 14 §§; nya 12, 16, 17 §§, rubr. närmast före 12, 16, 17 §§
Ikraftträder
2008-03-01

Lag (2010:1266) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2016:1118) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Bestämmelsen i 8 § i den nya lydelsen tillämpas även på skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden som har uppkommit före ikraftträdandet. Sådana skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden ska anmälas senast fyra veckor efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:43, Bet. 2016/17:KU9
Omfattning
ändr. 2, 8, 10 §§, rubr. närmast före 10, 13, 14,15 §§ sätts närmast före 8, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast efter 11 § sätts närmast före 10 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2018:240) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Förarbeten
Rskr. 2017/18:226, Bet. 2017/18:KU25
Omfattning
upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 1, 5, 17 §§; ny 1 a §
Ikraftträder
2018-05-25