Upphävd författning

Förordning (1996:825) om register för reglering av vissa vårdkostnader mellan EES-länder

Version: 1996:825

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-06-27
Ändring införd
SFS 1996:825
Ikraft
1996-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Stockholms läns allmänna försäkringskassa skall med hjälp av automatisk databehandling föra ett register för administrationen av återbetalning av kostnader för vårdförmåner enligt artikel 95 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

2 §  För registret gäller bestämmelserna i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister. I denna förordning meddelas vissa ytterligare föreskrifter om förande av registret.

Registerändamål

3 §  Registret får användas för handläggning av ärenden om återbetalning av kostnader för vårdförmåner enligt artikel 95 i förordning (EEG) nr 574/72.

Registerinnehåll

4 §  Registret får endast innehålla de uppgifter som anges i 7 och 12 §§ lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister.

Terminalåtkomst

5 §  Terminalåtkomst till registret får finnas endast inom utlandskontoret vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa.

Sambearbetning

6 §  Registret får tillföras uppgifter från

 1. ett register hos en institution i en annan stat som enligt förordning (EEG) nr 574/72 är behörig att handlägga ärenden om återbetalning av kostnader för vårdförmåner, och
 2. ett sådant register som anges i övergångsbestämmelsen till lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling

7 §  Uppgifter i registret får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till en sådan institution som anges i 6 § 1.

Gallring

8 §  Personuppgifter skall tas bort ur registret under det nionde kalenderåret efter det år då de registrerades, om uppgifterna då inte fortfarande kan ha betydelse för handläggningen av ett ärende enligt 3 §.

[S2]Riksarkivet får efter samråd med Riksförsäkringsverket meddela föreskrifter om undantag från gallring med stöd av 19 § andra stycket lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister.

Verkställighetsföreskrifter

9 §  Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister i fråga om registret och för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:825) om register för reglering av vissa vårdkostnader mellan EES-länder

  CELEX-nr
  372R0574
  Ikraftträder
  1996-09-01

Ändring, SFS 1998:157

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda förordningarna skall dock fortfarande gälla i fråga om sådana register som enligt övergångsbestämmelserna till socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) får föras enligt äldre bestämmelser till utgången av år 1998.
  Omfattning
  upph.