Upphävd författning

Socialförsäkringsregisterlag (1997:934)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-11-27
Ändring införd
SFS 1997:934 i lydelse enligt SFS 2001:1154
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Lag (1994:1517) om socialförsäkringsregister
Lag (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller personregister för sådan verksamhet i fråga om socialförsäkringsförmåner samt andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning eller särskilt beslut av regeringen ankommer på de allmänna försäkringskassorna, Premiepensionsmyndigheten eller Riksförsäkringsverket (socialförsäkringsregister).

[S2]Med personregister förstås register, förteckning eller andra anteckningar som förs helt eller delvis automatiserat och som innehåller uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Med personregister förstås också strukturerade samlingar av uppgifter som inte förs automatiserat men som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier och som innehåller uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

[S3]De benämningar som i övrigt används i denna lag har samma betydelse som i personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2001:413).

Prop. 2000/01:69: Personuppgiftslagen (1998:204), PUL, innehåller de generella regler som följer av dataskyddsdirektivet i fråga om vilka krav som allmänt ställs vid behandling av personuppgifter. I socialförsäkringsregisterlagen

(<a href="https://lagen.nu/1997:934" ...

2 §  De allmänna försäkringskassorna, Premiepensionsmyndigheten och Riksförsäkringsverket får föra socialförsäkringsregister enligt denna lag för de ändamål som anges i 3 §. Lag (1998:687).

Registerändamål

3 §  De allmänna försäkringskassorna, Premiepensionsmyndigheten och Riksförsäkringsverket får använda socialförsäkringsregister för

 1. handläggning av ärenden som omfattas av 1 § första stycket,
 2. förberedande åtgärder för handläggning enligt 1, samt
 3. uppföljning, utvärdering, tillsyn och framställning av statistik avseende verksamhet enligt 1 och 2. Lag (1998:687).

3 a §  Uppgifter i socialförsäkringsregister får behandlas av de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket för tillhandahållande av information som behövs i Centrala studiestödsnämndens och arbetslöshets-kassornas verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd åt enskild. Lag (2001:1154).

Prop. 2000/01:129: Paragrafen är ny. Genom paragrafen införs en ändamålsbestämning för den behandling av personuppgifter i de allmänna försäkringskassornas och RFV:s verksamhet som består i att lämna information till CSN och arbetslöshetskassorna. Information får lämnas i syfte att hos mottagaren utgöra underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och

andra ...

4 §  Statens löne- och pensionsverk och det organ för administration av personalpensioner som är gemensamt för kommunerna och landstingen får, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, använda socialförsäkringsregister för handläggning av ärenden om utbetalning av socialförsäkringsförmåner och samordning av avtalspensionsförmåner.

[S2]Statens löne- och pensionsverk får, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, använda socialförsäkringsregister för handläggning av ärenden om statens tjänstegrupplivförsäkring.

Registerinnehåll

5 §  Socialförsäkringsregister får innehålla uppgifter om en person

 1. om personen förekommer i ett ärende som avses i 3 § 1 eller, då förberedande åtgärder för handläggning vidtas enligt 3 § 2, kan förekomma i ett sådant ärende, och
 2. om uppgifter i fråga om personen har betydelse för handläggningen av ärendet.

6 §  I fråga om personer som avses i 5 § får allmänna och särskilda ärendeuppgifter registreras.

[S2]Allmänna ärendeuppgifter är identifierings- och adressuppgifter samt uppgifter om kön, civilstånd, medborgarskap och födelseort.

[S3]Särskilda ärendeuppgifter är uppgifter om sådana ekonomiska och personliga förhållanden som har betydelse för den handläggning av ärenden som anges i 3 § 1.

7 §  Som särskilda ärendeuppgifter får inte registreras sådana uppgifter som avses i 13 och 21 §§personuppgiftslagen (1998:204).

[S2]Utan hinder av första stycket får följande uppgifter registreras:

 1. förekomsten av ansökan eller anmälan i ärenden som omfattas av 1 § första stycket,
 2. tidpunkter, tidsperioder och belopp dels för ersättningar, dels för ersättningsgrundande förhållanden, i ärenden som omfattas av 1 § första stycket,
 3. grad av nedsatt arbetsförmåga,
 4. förekomsten av intyg och utlåtande av läkare eller annan intygsgivare,
 5. förekomsten av rehabiliteringsutredning eller annan utredning i rehabiliteringsärende samt av fastställd rehabiliteringsplan,
 6. arten av och tidpunkter för föreslagna, planerade och vidtagna rehabiliteringsåtgärder,
 7. förekomsten av sådan särskild grund för beaktande av högre bostadskostnad som avses i 14 § tredje stycket och 17 § tredje stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
 8. om den registrerade får eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis på det allmännas bekostnad,
 9. om den registrerade är häktad, intagen i kriminalvårdsanstalt eller i övrigt har tagits om hand på det allmännas bekostnad,
 10. om den registrerade vistas eller bor i en särskild boendeform enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller vistas eller bor på annat liknande sätt,
 11. om fråga om återbetalningsskyldighet har uppkommit,
 12. vilken personkrets enligt 5 § förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade som den bilstödsberättigade hör till,
 13. att godmanskap eller förvaltarskap är anordnat enligt föräldrabalken,
 14. att en förälder på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt saknar förmåga att vårda barn,
 15. att den registrerade får aktivitetsstöd enligt 5 § tredje stycket förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,
 16. att den registrerade har rätt till ersättning enligt 16-22 §§ förordningen om aktivitetsstöd,
 17. bevakningsanledning, samt
 18. anledningen till att ett ärende avslutats.

[S3]I socialförsäkringsregister som förs för handläggning av ärenden om ersättning för tandvård enligt 2 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa får dessutom, i fråga om vårdgivare, registreras uppgift om namn på praktik. I sådana register får vidare registreras uppgift om

 1. förekomsten av begäran om förhandsprövning enligt förordningen om tandvårdstaxa samt kod för behandlingsförslag som begäran avser,
 2. kod för behandling som avses i förordningen om tandvårdstaxa,
 3. att den registrerade har rätt till ersättning enligt 9, 13 eller 14 § förordningen om tandvårdstaxa,
 4. förhållanden som anges i 15 § andra stycket förordningen om tandvårdstaxa,
 5. förekomsten av remiss, remitterande vårdgivares namn och namnet på den vårdgivare till vilken remiss har skett, samt
 6. patientavgift och tandvårdsersättning. Lag (2001:479).

Prop. 2000/01:69: Denna paragraf behandlar vilka s.k. känsliga personuppgifter som ett socialförsäkringsregister får innehålla.

I 6 § SofrL anges att socialförsäkringsregister får innehålla dels allmänna ärendeuppgifter, dels särskilda ärendeuppgifter. Med allmänna ärendeuppgifter avses identifierings- och adressuppgifter samt uppgifter om kön, civilstånd, medborgarskap och födelseort. Särskilda ärendeuppgifter är uppgifter om sådana ekonomiska och personliga förhållanden som har betydelse för ...

Prop. 1998/99:73: I andra stycket läggs ordet kravåtgärder till i punkt 12, nuvarande punkt 13 får nytt nummer, 19, och sex nya punkter tillkommer. Bakgrunden till ändringarna har behandlats i avsnitt 4.

I texten i tredje stycket införs en hänvisning till den nya förordningen om tandvårdstaxa samt görs några begreppsmässiga justeringar. Några uppgifter, såsom uppgift om specialistkompetens och om kostnad för ...

8 §  Uppgifter som registreras med stöd av 7 § andra och tredje styckena skall anges så kortfattat som möjligt.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter som ytterligare begränsar innehållet i socialförsäkringsregister.

9 §  Utan hinder av de begränsningar som följer av 7 och 8 §§ får följande uppgifter registreras i fråga om avgöranden av domstol, Riksförsäkringsverket, Premiepensionsmyndigheten eller allmän försäkringskassa i ärenden som omfattas av 1 § första stycket:

 1. utgången,
 2. de bestämmelser som har tillämpats, och
 3. huruvida avgörandet har överklagats. Lag (1998:687).

10 §  Om det behövs för angelägna uppföljningsändamål får regeringen föreskriva att uppgifter om sjukdomsdiagnos i begränsad omfattning får registreras i socialförsäkringsregister. Sådan registrering får endast avse vissa socialförsäkringsregister.

11 §  Socialförsäkringsregister som förs särskilt för en allmän försäkringskassa eller ett lokalt organ inom denna, för Premiepensionsmyndigheten eller för Riksförsäkringsverket för handläggning av ärenden får innehålla handlingar som har kommit in eller framställts i ett ärende. För uppgifter i sådana handlingar gäller inte de begränsningar som följer av 7-10 §§, om uppgifterna har lämnats i ärendet eller behövs för handläggningen av detta. Lag (1998:687).

Sambearbetning

12 §  Socialförsäkringsregister får genom sambearbetning tillföras

 1. uppgifter från andra socialförsäkringsregister, och
 2. uppgifter som lämnas till en allmän försäkringskassa, Premiepensionsmyndigheten eller Riksförsäkringsverket med stöd av en särskild bestämmelse i lag eller förordning om lämnande av uppgifter.

[S2]Av föreskrifter i lag eller förordning kan följa att socialförsäkringsregister genom sambearbetning får tillföras uppgifter utöver vad som anges i första stycket. Lag (2001:413).

Prop. 2000/01:69: I paragrafen regleras när uppgifter genom sambearbetning får tillföras socialförsäkringsregister. Datalagens tillståndsbestämmelser har gett Datainspektionen en möjlighet att besluta om att personuppgifter får inhämtas från något annat personregister. En hänvisning till sådana beslut har därför funnits i andra stycket. Någon motsvarande tillståndsbestämmelse finns inte i personuppgiftslagen. ...

Personuppgiftsansvar

13 §  Personuppgiftsansvariga för socialförsäkringsregister som förs gemensamt för Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna är verket samt varje försäkringskassa när det gäller behandling av uppgifter hos den försäkringskassan. För register som förs särskilt för en allmän försäkringskassa eller ett lokalt organ inom denna är försäkringskassan personuppgiftsansvarig. Premiepensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för socialförsäkringsregister som förs särskilt för myndigheten. Riksförsäkringsverket är personuppgiftsansvarigt för socialförsäkringsregister som förs särskilt för verket. Lag (2001:413).

Prop. 2000/01:69: Datalagen innehöll bestämmelser om registeransvarig, vilka i stor utsträckning motsvarade vad som i PUL föreskrivs om personuppgiftsansvarig. I förevarande paragraf har begreppet registeransvarig ersatts med begreppet personuppgiftsansvarig. Även rubriken närmast före paragrafen har ändrats på motsvarande sätt.

Direkt åtkomst till registrerade uppgifter, m.m.

14 §  Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna får ha direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister som förs gemensamt för verket och försäkringskassorna. Om det behövs för ändamål som avses i 3 §1 eller 2 får även Premiepensionsmyndigheten ha direkt åtkomst till ett sådant register.

[S2]Direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister som förs särskilt för en allmän försäkringskassa får endast den försäkringskassan ha. Om ett register förs särskilt för ett lokalt organs verksamhetsområde inom försäkringskassan får dock endast det lokala organet ha direkt åtkomst till uppgifterna.

[S3]Direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister som förs särskilt för Premiepensionsmyndigheten får endast myndigheten ha. Om det behövs för ändamål som avses i 3 §1 eller 2 får dock även en allmän försäkringskassa och Riksförsäkringsverket ha direkt åtkomst till ett sådant register med undantag för sådana handlingar som avses i 11 §.

[S4]Direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister som förs särskilt för Riksförsäkringsverket får endast verket ha. Om det behövs för ändamål som avses i 3 §1 eller 2 får dock även en allmän försäkringskassa och Premiepensionsmyndigheten ha direkt åtkomst till ett sådant register med undantag för sådana handlingar som avses i 11 §.

[S5]Behörighet för direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister enligt första-fjärde styckena får endast ges till den som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Lag (1999:378).

Prop. 1998/99:73: Ändringen, i första stycket, avser rättelse av att hänvisning felaktigt görs till handlingar som över huvud taget inte kan förekomma i de register som stycket handlar om.

14 a §  Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna får ha direkt åtkomst till uppgifter som avses i 6 och 7 §§ om det behövs för ändamål som avses i 3 a §.

[S2]Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta. Lag (2001:1154).

Prop. 2000/01:129: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (se kapitel 11). Den närmare innebörden av bestämmelsen framgår av kommentaren till 16 a § lagen om arbetsförmedlingsregister.

Vilka uppgifter de allmänna försäkringskassorna och RFV är skyldiga att lämna ut följer av reglerna i sekretesslagen och av skilda bestämmelser om uppgiftsskyldighet för dem. Gentemot arbetslöshetskassorna ...

15 §  Statens löne- och pensionsverk och det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpensioner får, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, ha direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister för de ändamål som anges i 4 §. Bestämmelserna i 14 § femte stycket gäller också för pensionsverket och det gemensamma organet. Lag (1998:687).

16 §  Den som genom sin befattning med ett socialförsäkringsregister hos det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpensioner får kännedom om uppgifter om enskildas ekonomiska och personliga förhållanden får inte obehörigen röja dessa uppgifter.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

17 §  Uppgifter i socialförsäkringsregister som lämnas ut med stöd av en särskild bestämmelse i lag eller förordning får lämnas på medium för automatiserad behandling. I övrigt får uppgifter lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om sådant utlämningssätt följer av lag eller förordning eller om uppgiften skall användas för forskning eller framställning av statistik. Lag (2001:413).

Prop. 2000/01:69: I PUL används inte begreppet automatisk databehandling utan i stället uttrycket automatiserad behandling. Denna paragraf har anpassats härtill på så sätt att medium för automatisk databehandling tagits bort och ersatts med medium för automatiserad behandling. Rubriken närmast före denna paragraf har ändrats i överensstämmelse härmed. Liksom när det gäller 12 § har här hänvisningen till beslut av Datainspektionen tagits bort. Inte heller när det gäller utlämningssätt kommer Datainspektionen att ...

Sökbegrepp

18 §  Uppgifter i socialförsäkringsregister får användas som sökbegrepp endast om det behövs för

 1. tillämpning av lag eller förordning eller särskilt beslut av regeringen,
 2. rättelse,
 3. tillsyn, uppföljning eller utvärdering, eller
 4. urval för forskning eller framställning av statistik.

[S2]Uppgifter som avses i 7 § andra stycket 8 och 9 får användas som sökbegrepp endast för rättelse och bara om felet inte kan rättas på annat sätt.

[S3]I fråga om handlingar som avses i 11 § får endast ärendebeteckning och beteckning på handling användas som sökbegrepp.

[S4]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva ytterligare begränsningar av användningen av uppgifter som sökbegrepp. Lag (2001:413).

Prop. 2000/01:69: Ändringen i andra stycket är endast redaktionell och följer av ändringarna i 7 § andra stycket.

Gallring

19 §  Uppgifter i socialförsäkringsregister skall gallras ut senast tio år efter det att de registrerades eller inom den kortare tidsfrist som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Detta gäller dock inte om uppgifterna fortfarande kan antas ha betydelse för sådan handläggning av ett ärende som avses i 3 § 1.

[S2]Handlingar som avses i 11 § skall gallras ut senast tre år efter utgången av det år under vilket ärendet har avslutats.

[S3]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva undantag från bestämmelserna i första och andra styckena för bevarande av ett urval av material för forskningens behov. Sådant material skall överlämnas till arkivmyndighet.

Information

20 §  Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna i 23 och 25-27 §§personuppgiftslagen (1998:204) om information till den registrerade om inte annat följer av andra stycket. Beträffande register som förs gemensamt för Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna skall informationen lämnas av försäkringskassan.

[S2]Uppgifter i sådana handlingar som avses i 11 § behöver inte tas med i information enligt 26 § personuppgiftslagen. Av informationen skall dock framgå vilka handlingar avseende den registrerade som finns i registret. Om den enskilde begär det och anger vilken handling som avses skall emellertid, om inte annat följer av bestämmelser om sekretess, information lämnas även om uppgifter i sådana handlingar som avses i 11 §. I sistnämnda fall skall begränsningen i 26 § personuppgiftslagen om att information bara behöver lämnas gratis en gång per kalenderår gälla varje handling för sig. Lag (2001:413).

Prop. 2000/01:69: Bestämmelserna i PUL gäller även beträffande behandling som avses i SofrL, utom såvitt avser avlidna personer, om inga särskilda bestämmelser finns i denna lag. Eftersom både 20 och 21 §§ SofrL innehåller bestämmelser om information till enskilda har i första stycket tydliggjorts att även 23 och 25–27 §§ PUL gäller, med de undantag som anges i andra stycket. I första stycket har vidare ”registerutdrag” som tidigare åsyftade registerutdrag enligt <a href="https://lagen.nu/1973:289#P10" ...

21 §  Den som är personuppgiftsansvarig för ett socialförsäkringsregister skall se till att den som är eller avses bli registrerad på lämpligt sätt får information om registret.

[S2]Informationen skall innehålla en beskrivning av de uppgifter som registret får innehålla samt upplysning om

 1. ändamålen med registret,
 2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
 3. rätten att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204),
 4. rätten till rättelse enligt personuppgiftslagen och 21 a § denna lag, samt
 5. de begränsningar i fråga om direkt åtkomst, utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling, sökbegrepp och bevarande av uppgifter som gäller för registret. Lag (2001:413).

Prop. 2000/01:69: I första stycket har begreppet registeransvarig ändrats till personuppgiftsansvarig.

I andra stycket punkten 3 har hänvisningen till registerutdrag enligt datalagen ändrats till en hänvisning till rätt att ta del av uppgifter enligt personuppgiftslagen. Dessutom har bestämmelsen om rättelse förts över till en ny punkt, punkten 4. Hänvisningen till rätten ...

Rättelse och skadestånd

21 a §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller anslutande författningar. Lag (2001:413).

Prop. 2000/01:69: I 28 § personuppgiftslagen (1998:204), PUL finns bestämmelser om skyldighet för den som är personuppgiftsansvarig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med PUL eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen samt att underrätta tredje man därom. I förevarande paragraf, som är ny, anges att dessa bestämmelser också skall tillämpas ...

Överklagande

21 b §  En myndighets beslut om rättelse och om information som skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2001:413).

Prop. 2000/01:69: Många beslut som fattas inom socialförsäkringens administration och verksamhet och som gäller behandling av personuppgifter enligt denna lag är interna eller administrativa. Enskilda berörs dock direkt av myndigheternas beslut om rättelse och information. Talan mot sådana beslut förs vid allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

22 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Socialförsäkringsregisterlag (1997:934)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998, då lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister och lagen (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna skall upphöra att gälla.
  2. Register som motsvarar register enligt denna lag och som har inrättats före ikraftträdandet får föras enligt äldre bestämmelser till utgången av år 1998.
  3. Under år 1998 skall registerutdrag som avses i 20 § första stycket lämnas av Riksförsäkringsverket.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:52, Prop. 1996/97:155, Bet. 1997/98:SfU5
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:687) om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:378) om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:233, Prop. 1998/99:73, Bet. 1998/99:SfU10
Omfattning
ändr. 7, 14 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:1408) om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:92, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:SfU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:413) om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
 2. Beträffande personregister som avses i 1 § andra stycket andra meningen skall, i fråga om sådan manuell behandling som avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204), bestämmelserna i 7-11 §§ denna lag inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007.
 3. Bestämmelserna om skadestånd i 21 a § skall inte tillämpas om den omständighet som åberopas till grund för ersättningsanspråket har inträffat före lagens ikraftträdande.
 4. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:256, Prop. 2000/01:69, Bet. 2000/01:SfU14
Omfattning
upph. rubr. närmast före 3, 4, 21 §§; ändr. 1, 7, 12, 13, 17, 18, 20, 21 §§, rubr. närmast före 13, 17, 20 §§; nya 21 a, 21 b §§, rubr. närmast före 21 a, 21 b §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:479) om ändring i socialförsäkringsregisterlagen

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1154) om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:18, Prop. 2001/01:129, Bet. 2001/02:KU3
Omfattning
nya 3 a, 14 a §§
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2003:763

Omfattning
upph.