Upphävd författning

Förordning (1996:826) med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk

Version: 1996:826

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-07-04
Ändring införd
SFS 1996:826
Ikraft
1996-08-01
Upphäver
Förordning (1992:1532) med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens lokalförsörjningsverk skall

 • informera regeringskansliet och de statliga myndigheterna i lokalförsörjningsfrågor,
 • på uppdrag förse regeringen med underlag för bedömning av de statliga myndigheternas resursanspråk såvitt avser lokalförsörjning,
 • på uppdrag bistå regeringen med utredningar i lokalförsörjningsärenden,
 • efter överenskommelse biträda departement, kommittéer och arbetsgrupper inom regeringskansliet i lokalförsörjningsfrågor samt
 • svara för utredningar av byggnadsprojekt i tidiga skeden.

2 §  Statens lokalförsörjningsverk får på uppdrag tillhandahålla statliga myndigheter tjänster inom lokalförsörjningsområdet.

Avgifter

3 §  Verksamheten enligt 2 § skall finansieras genom avgifter. Avgifterna fastställs av verket.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med undantag av 4, 5 och 11-14 §§.

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för verket.

Rådet och dess uppgifter

6 §  Vid verket finns ett råd som består av högst tolv personer. Generaldirektören ingår i rådet och är dess ordförande.

7 §  Rådet skall ge generaldirektören de råd han behöver för att kunna bedriva verksamheten effektivt och enligt syftet med verksamheten.

[S2]Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket.

Anställning m.m.

9 §  Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

10 §  Bestämmelsen i 6 § anställningsförordningen (1994:373) behöver inte tillämpas vid anställning i verket.

Ändringar

Förordning (1996:826) med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk

  Ikraftträder
  1996-08-01

Förordning (1997:1298) om upphävande av förordningen (1996:826) med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk

  Omfattning
  upph.