Upphävd författning

Förordning (1996:830) om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1996-07-04
Ändring införd
SFS 1996:830 i lydelse enligt SFS 2006:842
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens syfte

1 §  Genom denna förordning genomförs Europaparlamentets och rådets beslut 95/3052/EG av den 13 december 1995 för att fastställa ett förfarande för ömsesidig information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom gemenskapen.

Tillämpningsområde

2 §  Förordningen gäller sådana åtgärder som direkt eller indirekt innebär att en viss produktmodell eller produkttyp som är lagligen tillverkad eller tillhandahållen i en annan medlemsstat i Europeiska unionen

  1. inte får tillhandahållas,
  2. får tillhandahållas bara om den ändras, eller
  3. måste återkallas från marknaden.

Underrättelseskyldighet

3 §  En statlig förvaltningsmyndighet som beslutar om en sådan åtgärd som avses i 2 § skall genast underrätta Kommerskollegium om det. Detta gäller även om beslutet har överklagats.

[S2]Detsamma gäller en kommunal förvaltningsmyndighet som beslutar om en sådan åtgärd med stöd av livsmedelslagen (2006:804).

[S3]Myndigheten skall också lämna kollegiet den ytterligare information som behövs. Förordning (2006:842).

4 §  Underrättelseskyldigheten gäller inte en åtgärd som

  1. grundar sig på föreskrifter som har meddelats för att uppfylla skyldigheter enligt bindande EG-rättsakter,
  2. enligt särskilda föreskrifter skall anmälas till EG-kommissionen direkt eller genom någon annan myndighet,
  3. genomförs till skydd för allmän ordning, eller
  4. rör en begagnad produkt och grundar sig på att produktens egenskaper har förändrats till följd av användning eller ålder.

[S2]Detsamma gäller, om förvaltningsmyndigheten tidigare på samma grunder har beslutat om samma åtgärd mot samma produktmodell eller produkttyp och också har underrättat Kommerskollegium om det.

Kommerskollegiums åtgärder

5 §  När Kommerskollegium har underrättats om ett sådant beslut som avses i 3 §, skall kollegiet anmäla beslutet till EG-kommissionen. Kollegiet skall göra denna anmälan inom 45 dagar från det att förvaltningsmyndigheten meddelade sitt beslut.

6 §  Kommerskollegium skall ta emot information om motsvarande anmälningar som andra medlemsländer lämnar till EG-kommissionen.

7 §  Kommerskollegium skall hålla regeringen och berörda myndigheter underrättade om de anmälningar som kollegiet lämnar och den information som kollegiet tar emot.

Verkställighetsföreskrifter

8 §  Kommerskollegium får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1996:830) om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen

Ikraftträder
1997-01-01

Förordning (2006:842) om ändring i förordningen (1996:830) om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Ändring, SFS 2009:52

Omfattning
upph.