lagen.nu

Livsmedelslag (2006:804)

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1288
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-21

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available at the National Food Administration.

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 § Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.

2 § Begreppen livsmedel, stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan, primärproduktion, utsläppande på marknaden och livsmedelsföretagare har i denna lag samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Begreppet anläggning har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.

3 § Lagen gäller alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel.

Med livsmedel jämställs i lagen

4 § Lagen tillämpas inte på primärproduktion för användning inom privathushåll eller enskildas handhavande av livsmedel för konsumtion inom privathushåll.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att lagen helt eller delvis skall tillämpas på dricksvatten i privathushåll.

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

5 § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-bestämmelser) som har samma syfte som lagen och som faller inom lagens tilllämpningsområde. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.

Föreskrifter och beslut till skydd för människors liv eller hälsa och för konsumentintresset

6 § Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars för att tillgodose konsumentintresset, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 • 1. förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande på marknaden av livsmedel,
 • 2. märkning och presentation av livsmedel,
 • 3. livsmedels beskaffenhet eller beteckning,
 • 4. användning av vara, ämne eller utrustning vid handhavande av livsmedel eller tillsammans med livsmedel,
 • 5. läkarundersökning eller annan hälsokontroll av personal som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet och om personalhygienen i övrigt inom sådan verksamhet, och
 • 6. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation eller ett tullager eller i en frizon. Lag (2016:280).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:280

Föreskrifter om livsmedelsanläggningar

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. att livsmedel får handhas eller släppas ut på marknaden endast i anläggningar som godkänts av kontrollmyndigheten,
 • 2. vilka krav som skall vara uppfyllda för att ett sådant godkännande skall meddelas, och
 • 3. registrering av anläggningar.

Lagrumshänvisningar hit (2)

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får efter iakttagande av anmälningsförfarandet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung meddela föreskrifter om anpassning av och undantag från kraven i EG-förordningarna.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Föreskrifter om åtgärder mot sabotage eller annan skadegörelse

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om försiktighetsmått i syfte att förebygga och avhjälpa skadeverkningarna av sabotage eller annan skadegörelse som kan påverka Sveriges livsmedelsförsörjning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden

10 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen är det förbjudet att på marknaden släppa ut livsmedel som

 • 1. inte uppfyller krav och villkor som har föreskrivits eller beslutats med stöd av 6 § 2 och 3 och 8 §,
 • 2. har handhafts eller tidigare släppts ut på marknaden i en anläggning som inte har godkänts enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § eller registrerats enligt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen,
 • 3. inte har godkänts eller anmälts i enlighet med de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller inte uppfyller villkor i ett godkännande eller tillstånd,
 • 4. innehåller ämnen som inte har godkänts eller som har förbjudits i enlighet med de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,
 • 5. innehåller ämnen i en halt som överskrider gränsvärden som har föreskrivits med stöd av lagen eller i de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Det som sägs i första stycket gäller inte, om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har föreskrivit något annat.

Rättsfall (1)

NJA 2014 s. 139: Företagsbot (I-IV).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

11 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer.

En kommuns uppgift skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

12 § Livsmedelsverket och, i fråga om länet, länsstyrelsen samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, om inte regeringen föreskriver något annat.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

13 § Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras.

Kommunal samverkan i den offentliga kontrollen

14 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter i offentlig kontroll som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Rätten att besluta i ett ärende får dock inte överlåtas till en annan kommun.

En kommun får också efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna i 6 kap. 28–32 och 40 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut. Lag (2017:751).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:751

Överflyttning av offentlig kontroll

15 § Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att den offentliga kontroll av en viss anläggning som kommunen annars har skall flyttas över till verket. Ett sådant beslut får fattas, om verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.

Livsmedelsverket får besluta att kontrollen skall lämnas tillbaka till kommunen, om verket och kommunen är överens om det.

16 § Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att den offentliga kontroll av en viss anläggning som Livsmedelsverket annars har skall flyttas från verket till en kommun.

17 § Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin kontrollskyldighet när det gäller en viss anläggning, får regeringen på ansökan av Livsmedelsverket besluta att ansvaret för den offentliga kontrollen av den anläggningen skall flyttas över till Livsmedelsverket.

Regeringen får besluta att kontrollen skall lämnas tillbaka till kommunen.

Förelägganden riktade till kommuner

18 § Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag, får Livsmedelsverket förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen skall kunna avhjälpas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Föreskrifter om kontroll

19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. hur offentlig kontroll ska bedrivas,
 • 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 12 § första stycket,
 • 3. skyldighet för en livsmedelsföretagare att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll av verksamheten,
 • 4. skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram, och
 • 5. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt. Lag (2017:1288).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1288

Rätt till upplysningar och tillträde

20 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

 • 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
 • 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

21 § Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

22 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 18 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Vite

23 § Förelägganden och förbud enligt 22 § eller enligt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Särskilda ingripanden m.m.

24 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

 • 1. har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden, i strid med 10 § eller de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen, eller
 • 2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten göra varan duglig till livsmedel eller använda den för något annat ändamål. Annars skall kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad.

Kontrollmyndigheten skall, på ägarens bekostnad, låta förstöra också sådana varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Lagrumshänvisningar hit (1)

25 § Efter en underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel skall kontrollmyndigheten omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning.

Rättelse

26 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Hjälp av Polismyndigheten

27 § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 • 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 • 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:703).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:703

Avgifter

28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för

 • 1. offentlig kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,
 • 2. prövning eller registrering enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen.

Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan.

Straffbestämmelser

29 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.

Rättsfall (1)

NJA 2014 s. 139: Företagsbot (I-IV).

Lagrumshänvisningar hit (2)

30 § Om en sådan gärning som avses i 29 § är att anse som ringa, döms inte till ansvar.

Till ansvar enligt 29 §, döms inte, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Överklagande m.m.

31 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

32 § Livsmedelsverkets beslut i ett enskilt fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om det har meddelats

 • 1. enligt denna lag,
 • 2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
 • 3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Detsamma gäller beslut som har meddelats av någon annan statlig förvaltningsmyndighet eller av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

Livsmedelsverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut av Livsmedelsverket eller någon annan statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos regeringen. För att konsumenternas intresse ska kunna tillvaratas inom livsmedelsområdet får ett sådant beslut överklagas av en organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller en motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan. Lag (2009:1258).

33 § En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:804

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RS L
Förarbeten
Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL2002/1976 s35, EUTL122/2003 s36, EGTL44/1978 s15, EGTL239/1979 s24, EGTL327/1979 s29, EGTL213/1980 s42, EGTL229/1980 s1, EUTL284/2003 s1, EGTL167/1981 s6, EGTL297/1982 s26, EGTL222/1997 s10, EGTL237/1983 s25, EGTL277/1984 s12, EUTL110/2005 s36, EGTL372/1985 s14, EGTL221/1986 s37, EUTL75/2006 s7, EGTL221/1986 s43, EGTL243/1986 s29, EGTL113/1987 s57, EGTL306/1987 S24, EGTL157/1988 S28, EGTL184/1988 S61, EGTL40/1989 S27, EGTL40/1989 S34, EGTL186/1989 S21, EGTL186/1989 S27, EGTL395/1989 S13, EUTL157/2004 S33, EGTL350/1990 s71, EGTL175/1991 s35, EUTL41/2003 s37, EGTL34/1992 s30, EGTL179/1992 s129, EGTL93/1993 s27, EUTL27/2004 s48, EGTL93/1993 s37, EGTL237/1994 s3, EUTL284/2003 s1, EGTL237/1994 s13, EUTL284/2003 s1, EGTL300/1994 s14, EUTL162/2004 276 EGTL61/1995 s1, EUTL284/2003 s1, EGTL178/1995 s1, EUTL114/2004 s15, EGTL226/1995 s1, EUTL82/2006 s10, EGTL21/1996 s42, EUTL15/2004 s25, EGTL125/1996 s10, EUTL165/2004 s1, EGTL339/1996 s1, EUTL113/2004 s19, EGTL24/1998 s9, EUTL165/2004 s1, EGTL140/11998 s10, EGTL201/1998 s93, EUTL113/2004 s14, EGTL330/1998 s32, EUTL284/2003 s1, EGTL66/1999 s16, EGTL66/1999 s24, EGTL66/1999 s26, EGTL91/1999 s29, EGTL236/2003 s92, EGTL109/2000 s29, EGTL308/2003 s15, EGTL197/2000 s19, EUTL10/2002 s58, EUTL10/2002 s67, EGTL52/2001 s19, EUTL83/2006 s14, EGTL77/2005 s14, EGTL19/2005 s50, EGTL311/2001 s1, EUTL136/2004 s58, EGTL10/2002/47, EGTL10/2002 s53, EGTL15/2002 s19, EGTL183/2002 s51, EGTL94/2006 s32, EUTL187/2002 s30, EGTL191/2002 s5, EGTL209/2002 s5, EUTL113/2004 s17, EGTL220/2002 s18, EUTL71/2004 s8, EUTL126/2003 s34, EUTL325/2003 s31, EUTL42/2004 s16, EGTL31/2002 s1, EUTL139/2004 s1, EGTL330/1998 s32, EUTL139/2004 s55
Ikraft
2006-07-01
CELEX-nr
31976L0621, 32003R0807, 31978L0142, 31979L0796, 31979L01067, 31980L0766, 31980L0777, 32003R1882, 31981L0432, 31981L0712, 31982L0711, 31997L0048, 31983L0417, 31984L0500, 33005L0031, 31985L0572, 31986L0362, 32006L0030, 31986L0363, 32006L0030, 31986L0424, 31987L0250, 31987L0524, 31988L0344, 31988L0388, 32003R1882, 31989L0107, 31989L0108, 31989L0396, 31989L0398, 31989L0662, 32004L0041, 31990L0496, 31990L0642, 31991L0321, 32003L0014, 31992L0002, 31992L0052, 31993L0010, 32004L0014, 31993L0011, 31994L0035, 32003R1882, 31994L0036, 32002R1882, 31994L0054, 32004L0077, 31995L0002, 32003R1992, 31995L0031, 32004L0046, 31995L0045, 32006L0033, 31996L0003, 32004L0004, 31996L0023, 32004R0882, 31996L0077, 32004L0045, 31997L0078, 32004R0882, 31998L0028, 31998L0053, 32004L0043, 31998L0083, 32003R1882, 31999L0002, 31999L0003, 31999L0004, 31999L0021, 12004TN02/01/J, 32000L0013, 32003L0089, 32000L0036, 32001L0112, 32001L0113, 32001L0015, 32006L0034, 32001L0022, 32005L0004, 32001L0082, 32004L0028, 32001L0110, 32001L0111, 32001L0114, 32002L0046, 32006L0037, 32002L0063, 32002L0067, 32002L0069, 32004L0044, 32002L0072, 32004L0019, 32003L0040, 32003L0099, 32004L0016, 32002R0178, 32004R0852, 31998L0083, 32004R0853
SFS-nummer
2006:804
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs livsmedelslagen (1971:511), dock med de begränsningar som anges i 5 och 7.
 • 2. Äldre lokalgodkännanden skall fortsätta att gälla till dess att kontrollmyndigheten har prövat om den anläggning i vilken lokalen ingår kan godkännas i enlighet med bestämmelser som har meddelats med stöd av den nya lagen eller de EG-förordningar som kompletteras av lagen eller, om godkännande inte krävs, till dess att kontrollmyndigheten har registrerat anläggningen.
 • 3. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver verksamhet i en godkänd livsmedelslokal får fortsätta att släppa ut sådana livsmedel på marknaden som i överensstämmelse med denna lag har handhafts i lokalen till dess att kontrollmyndigheten med stöd av 7 § har prövat om den anläggning i vilken lokalen ingår kan godkännas eller till dess att den har registrerats.
 • 4. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter skall anses beslutade enligt denna lag.
 • 5. Beslut av en besiktningsveterinär som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre föreskrifter.
 • 6. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till utgången av 2006 meddela föreskrifter om beräkningen av kommunernas avgifter.
 • 7. Bemyndigandet i 29 a § andra stycket livsmedelslagen (1971:511) för regeringen att föreskriva att kommun skall ombesörja uppbörden av avgifter för den statliga tillsynen gäller till utgången av 2006.

Lag (2009:1258) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1258
Rubrik
Lag (2009:1258) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Lag (2014:703) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:703
Rubrik
Lag (2014:703) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Lag (2016:280) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2016-05-01
SFS-nummer
2016:280
Rubrik
Lag (2016:280) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Lag (2017:751) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
2017:751
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:751) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Lag (2017:1288) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:25, bet. 2017/18:MJU7, rskr. 2017/18:84, direktiv 98/83/EG
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1288
Rubrik
Lag (2017:1288) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation