Livsmedelslag (2006:804)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:804 i lydelse enligt SFS 2021:169
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Livsmedelslag (1971:511)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 §  Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Ord och uttryck

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

2 §  Begreppen livsmedel, stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan, primärproduktion, utsläppande på marknaden och livsmedelsföretagare har i denna lag samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Begreppet anläggning har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

2 §  I denna lag betyder

 1. följande uttryck samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet:
 2. uttrycket anläggning samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien,
 3. uttrycket offentlig kontroll
  1. offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och
  2. kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen följs,
 4. uttrycket annan offentlig verksamhet
  1. annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
  2. sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och
 5. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:169).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om definitioner av olika uttryck. Övervägandena finns i avsnitten 6.2 och 9.1.

Prop. 2020/21:157: 1. följande uttryck samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet:

– livsmedel, – stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan, – primärproduktion, och – livsmedelsföretagare,

2. uttrycket anläggning samma sak ...

3 §  Lagen gäller alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel.

[S2]Med livsmedel jämställs i lagen

 1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, och
 2. snus och tuggtobak.

4 §  Lagen tillämpas inte på primärproduktion för användning inom privathushåll eller enskildas handhavande av livsmedel för konsumtion inom privathushåll.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att lagen helt eller delvis skall tillämpas på dricksvatten i privathushåll.

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

EU-bestämmelser som lagen kompletterar

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

5 §  Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-bestämmelser) som har samma syfte som lagen och som faller inom lagens tilllämpningsområde. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

5 §  Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EU-bestämmelser) som har samma syfte som lagen och som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska i Svensk författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som avses.

[S2]I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde ska regeringen på samma sätt som i första stycket tillkännage vilka bestämmelser som denna lag kompletterar.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut som behövs för att komplettera EU-bestämmelserna. Lag (2021:169).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Tillämpning av förordning (EU) 2017/625

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

5 a §  Förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas även i fråga om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som faller utanför förordningens tillämpningsområde.

[S2]Första stycket gäller dock inte offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om sådant vatten och sådana produkter som jämställs med livsmedel enligt 3 § andra stycket. Lag (2021:169).

Föreskrifter och beslut till skydd för människors liv eller hälsa och för konsumentintresset

6 §  Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars för att tillgodose konsumentintresset, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande på marknaden av livsmedel,
 2. märkning och presentation av livsmedel,
 3. livsmedels beskaffenhet eller beteckning,
 4. användning av vara, ämne eller utrustning vid handhavande av livsmedel eller tillsammans med livsmedel,
 5. läkarundersökning eller annan hälsokontroll av personal som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet och om personalhygienen i övrigt inom sådan verksamhet, och
 6. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation eller ett tullager eller i en frizon. Lag (2016:280).

Prop. 2020/21:157: 1. förbud mot eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande på marknaden av livsmedel eller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel,

2. märkning och presentation av livsmedel eller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel,

Föreskrifter om livsmedelsanläggningar

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. att livsmedel får handhas eller släppas ut på marknaden endast i anläggningar som godkänts av kontrollmyndigheten,
 2. vilka krav som skall vara uppfyllda för att ett sådant godkännande skall meddelas, och
 3. registrering av anläggningar.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. att livsmedel får handhas eller släppas ut på marknaden endast i anläggningar som godkänts av kontrollmyndigheten, och
 2. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett sådant godkännande ska beviljas. Lag (2021:169).

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får efter iakttagande av anmälningsförfarandet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung meddela föreskrifter om anpassning av och undantag från kraven i EG-förordningarna.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, efter att ha iakttagit anmälningsförfarandet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygien-regler för livsmedel av animaliskt ursprung, meddela föreskrifter om anpassning av och undantag från kraven i EU-förordningarna. Lag (2021:169).

Föreskrifter om åtgärder mot sabotage eller annan skadegörelse

9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om försiktighetsmått i syfte att förebygga och avhjälpa skadeverkningarna av sabotage eller annan skadegörelse som kan påverka Sveriges livsmedelsförsörjning.

Förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

10 §  Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen är det förbjudet att på marknaden släppa ut livsmedel som

 1. inte uppfyller krav och villkor som har föreskrivits eller beslutats med stöd av 6 § 2 och 3 och 8 §,
 2. har handhafts eller tidigare släppts ut på marknaden i en anläggning som inte har godkänts enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § eller registrerats enligt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen,
 3. inte har godkänts eller anmälts i enlighet med de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller inte uppfyller villkor i ett godkännande eller tillstånd,
 4. innehåller ämnen som inte har godkänts eller som har förbjudits i enlighet med de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,
 5. innehåller ämnen i en halt som överskrider gränsvärden som har föreskrivits med stöd av lagen eller i de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Det som sägs i första stycket gäller inte, om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har föreskrivit något annat.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

10 §  Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar är det förbjudet att på marknaden släppa ut livsmedel som

 1. inte uppfyller de krav och villkor som har föreskrivits eller beslutats med stöd av 6 §2 och 3 och 8 §,
 2. har handhafts eller tidigare släppts ut på marknaden i en anläggning som inte har godkänts enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § eller registrerats enligt de EU- bestämmelser som lagen kompletterar,
 3. inte har godkänts eller anmälts i enlighet med de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller i enlighet med de EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller inte uppfyller villkoren i ett godkännande eller tillstånd,
 4. innehåller ämnen som inte har godkänts eller som har förbjudits i enlighet med de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller i enlighet med de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, eller
 5. innehåller ämnen i en halt som överskrider gränsvärden som har föreskrivits med stöd av lagen eller i de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.

[S2]Första stycket gäller inte om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har föreskrivit något annat. Lag (2021:169).

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

11 §  Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer.

En kommuns uppgift skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

11 §  Offentlig kontroll utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna (kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som regeringen meddelar.

[S3]En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Lag (2021:169).

Prop. 2020/21:43: I första stycket stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket offentlig kontroll framgår numera av definitionen av uttrycket offentlig kontroll i 2 §. Den närmare fördelningen av kontrolluppgifter mellan de statliga myndigheterna och kommunerna meddelas av regeringen i förordning.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Delegering av vissa uppgifter

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

11 a §  I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk person. Lag (2021:169).

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

12 §  Livsmedelsverket och, i fråga om länet, länsstyrelsen samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, om inte regeringen föreskriver något annat.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

12 §  Livsmedelsverket och, i fråga om länet, länsstyrelsen samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, om inte regeringen föreskriver något annat.

[S2]Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna. Lag (2021:169).

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

13 §  Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

13 §  Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, beivras. Lag (2021:169).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Förvaltningslagens tillämpning

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

13 a §  Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 16-18 §§ om jäv,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 27 § om dokumentation av uppgifter,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut,
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
 • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
 • 42 § om vem som får överklaga ett beslut. Lag (2021:169).

14 § Har upphävts genom lag (2018:574).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Tystnadsplikt

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

14 a §  Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes. Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket. Lag (2021:169).

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

Överflyttning av offentlig kontroll

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Överflyttning av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

15 §  Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att den offentliga kontroll av en viss anläggning som kommunen annars har skall flyttas över till verket. Ett sådant beslut får fattas, om verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.

Livsmedelsverket får besluta att kontrollen skall lämnas tillbaka till kommunen, om verket och kommunen är överens om det.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

15 §  Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att ansvaret för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss anläggning ska flyttas över från kommunen till verket. Ett sådant beslut får fattas om verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.

[S2]Livsmedelsverket får besluta att ansvaret ska lämnas tillbaka till kommunen, om verket och kommunen är överens om det. Lag (2021:169).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om frivillig överflyttning av ansvaret för offentlig kontroll från en kommun till Livsmedelsverket. Övervägandena finns i avsnitt 9.4.

Prop. 2020/21:157: Livsmedelsverket får besluta att ansvaret ska lämnas tillbaka till kommunen, om verket och kommunen är överens om det.

Paragrafen reglerar Livsmedelsverkets rätt att besluta att ansvaret för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss

anläggning ska flyttas från en kommun till verket. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2020/21:157#S11-2" ...

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

16 §  Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att den offentliga kontroll av en viss anläggning som Livsmedelsverket annars har skall flyttas från verket till en kommun.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

16 §  Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att ansvaret för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss anläggning ska flyttas från Livsmedelsverket till en kommun. Lag (2021:169).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller en bestämmelse om frivillig överflyttning av offentlig kontroll av en viss anläggning från Livsmedelsverket till en kommun. Övervägandena finns i avsnitt 9.4.

Prop. 2020/21:157: Paragrafen reglerar Livsmedelsverkets rätt att besluta att ansvaret för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss anläggning ska flyttas från verket till en kommun. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.

Ändringen innebär att uttrycket anläggning byts ut mot det vidare uttrycket verksamhet. Uttrycket verksamhet omfattar såväl livsmedelsanläggningar som verksamheter som hänger ...

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

17 §  Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin kontrollskyldighet när det gäller en viss anläggning, får regeringen på ansökan av Livsmedelsverket besluta att ansvaret för den offentliga kontrollen av den anläggningen skall flyttas över till Livsmedelsverket.

Regeringen får besluta att kontrollen skall lämnas tillbaka till kommunen.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

17 §  Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin skyldighet att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet när det gäller en viss anläggning, får regeringen på ansökan av Livsmedelsverket besluta att ansvaret för den offentliga kontrollen och för den offentliga verksamheten i fråga om den anläggningen ska flyttas över till Livsmedelsverket.

[S2]Regeringen får besluta att ansvaret ska lämnas tillbaka till kommunen. Lag (2021:169).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om tvångsvis överflyttning av ansvaret för offentlig kontroll av en viss anläggning från en kommun till Livsmedelsverket när kommunen grovt eller under längre tid har åsidosatt sin kontrollskyldighet när det gäller den anläggningen. Övervägandena finns i avsnitt 9.5.

Förelägganden riktade till kommuner

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

18 §  Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag, får Livsmedelsverket förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen skall kunna avhjälpas.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

18 §  Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess uppdrag att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, får Livsmedelsverket förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas. Lag (2021:169).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Livsmedelsverket får förelägga en kommun, som inte fullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag, att avhjälpa bristen. Övervägandena finns i avsnitt 9.5.

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

Föreskrifter om kontroll

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

19 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll ska bedrivas,
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 12 § första stycket,
 3. skyldighet för en livsmedelsföretagare att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll av verksamheten,
 4. skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram, och
 5. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt. Lag (2017:1288).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

19 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 12 § första stycket,
 3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften,
 4. skyldighet för livsmedelsföretagare och andra verksamhetsutövare att utöva en egenkontroll av verksamheten som är lämplig utifrån verksamhetens art, och
 5. skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram. Lag (2021:169).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bemyndiganden att meddela föreskrifter om offentlig kontroll och om vissa skyldigheter för kontrollmyndigheter och enskilda. Övervägandena finns i avsnitten 9.1, 9.6 och 9.7.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Föreskrifter om uppgiftslämnande

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

19 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt, och
 2. skyldighet för livsmedelsföretagare och andra verksamhetsutövare att lämna uppgifter om sina anläggningar eller verksamheten i övrigt till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Lag (2021:169).

Rätt till upplysningar och tillträde

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

20 §  En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

20 §  En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den utsträckning det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, rätt att

 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

[S2]Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen. Lag (2021:169).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt att på begäran få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover. Övervägandena finns i avsnitt 9.9.

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Skyldighet att lämna hjälp

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

21 §  Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

21 §  Den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet ska, utöver vad som följer av artikel 15.2 och 15.6 i förordning (EU) 2017/625, lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras. Lag (2021:169).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller en bestämmelse om enskildas skyldighet att lämna hjälp till kontrollmyndigheterna. Övervägandena finns i avsnitt 9.10. Ändringen innebär att det tydliggörs att när det gäller offentlig kontroll och offentlig verksamhet som utförs enligt den nya kontrollförordningen ska i första hand motsvarande bestämmelse i artikel 15.2 och 15.6 i förordningen tillämpas. Hänvisningen till den nya kontrollförordningen ...

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

Förelägganden och förbud

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Förelägganden

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

22 §  Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 18 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

22 §  Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller vad som särskilt anges i 18 § får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas. Lag (2021:169).

 • HFD 2018:65:En kommunal nämnd har ansetts sakna erforderligt författningsstöd i livsmedelslagstiftningen för att ingripa mot ett företags saluföring av ett kosttillskott med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av ett visst ämne.

Vite

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

23 §  Förelägganden och förbud enligt 22 § eller enligt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

23 §  Förelägganden enligt 22 § eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får förenas med vite. Lag (2021:169).

Prop. 2020/21:43: Inköp under dold identitet 23 a § En kontrollmyndighet får köpa in livsmedel under dold identitet om det är

nödvändigt för att kontrollera att livsmedlet uppfyller kraven i

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Inköp under dold identitet

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

23 a §  En kontrollmyndighet får köpa in livsmedel under dold identitet om det är nödvändigt för att kontrollera att livsmedlet uppfyller kraven i

 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
 2. EU-förordningar som lagen kompletterar.

[S2]Verksamhetsutövaren ska underrättas om det inköp som har skett under dold identitet och om resultatet av det så snart det kan ske utan att åtgärden förlorar sin betydelse. Lag (2021:169).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Rapporteringssystem för överträdelser

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

23 b §  En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:169).

Särskilda ingripanden m.m.

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

24 §  Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

 1. har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden, i strid med 10 § eller de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen, eller
 2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten göra varan duglig till livsmedel eller använda den för något annat ändamål. Annars skall kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad.

Kontrollmyndigheten skall, på ägarens bekostnad, låta förstöra också sådana varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

24 §  Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

 1. har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden, i strid med 10 § eller de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, eller
 2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

[S2]Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten göra varan duglig till livsmedel eller använda den för något annat ändamål. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad.

[S3]Kontrollmyndigheten ska, på ägarens bekostnad, låta förstöra också sådana varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 § 6, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Lag (2021:169).

25 §  Efter en underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel skall kontrollmyndigheten omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning.

Rättelse

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

26 §  Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

26 §  Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. Lag (2021:169).

Hjälp av Polismyndigheten

27 §  Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:703).

Avgifter

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

28 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för

 1. offentlig kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,
 2. prövning eller registrering enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen.

Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

28 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S2]Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådana avgifter.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av en statlig myndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Lag (2021:169).

Straffbestämmelser

28 a §  Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar livsmedel, eller märker, marknadsför eller presenterar livsmedel, på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa,
 2. inte vidtar åtgärder i samband med produktion, bearbetning, distribution eller annat handhavande av livsmedel, och därigenom föranleder att ett livsmedel utgör eller kan komma att utgöra en fara för människors liv eller hälsa,
 3. brister när det gäller att märka, marknadsföra eller presentera livsmedel och därigenom föranleder att ett livsmedel utgör eller kan komma att utgöra en fara för människors liv eller hälsa,
 4. i större omfattning märker, marknadsför eller presenterar ett livsmedel på ett sätt som är eller kan vara vilseledande, eller
 5. brister när det gäller åtgärder för identifiering och därigenom på ett omfattande eller annars särskilt allvarligt sätt orsakar att möjligheten att spåra ett livsmedel försvåras eller kan komma att försvåras. Lag (2018:644).

Prop. 2017/18:165: 1. producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar livsmedel, eller märker, marknadsför eller presenterar livsmedel, på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa,

2. inte vidtar åtgärder i samband med produktion, bearbetning, distribution eller annat handhavande av livsmedel, och därigenom föranleder att ett livsmedel utgör eller kan komma att utgöra en fara för människors ...

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

29 §  Till böter döms den som, om gärningen inte ska leda till ansvar enligt 28 a §, med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av 5 § tredje stycket, 6, 7, 8 eller 9 §,
 2. bryter mot 10 § första stycket, eller
 3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 20 § första stycket 1.

Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2018:644).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

29 §  Till böter döms den som, om gärningen inte ska leda till ansvar enligt 28 a §, med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av 5 § tredje stycket, 6, 7, 8 eller 9 §,
 2. bryter mot 10 § första stycket, eller
 3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 20 § första stycket 1.

[S2]Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som lagen kompletterar. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning eller andra bestämmelser i förordning (EU) 2017/625.

[S3]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2021:169).

Prop. 2017/18:165: 1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av 5 § tredje stycket, 6, 7, 8 eller 9 §,

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitten 6.9 och 9.17.

Prop. 2020/21:157: 1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av 5 § tredje stycket, 6, 7, 8 eller 9 §,

30 §  Om en gärning är belagd med straff i brottsbalken eller i lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska det inte dömas till ansvar enligt 28 a eller 29 §.

[S2]Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.

[S3]Det ska inte dömas till ansvar enligt 29 § om gärningen kan leda till en sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 a §. Lag (2018:644).

Prop. 2017/18:165: (2000:1225) om straff för smuggling ska det inte dömas till ansvar enligt 28 a eller 29 §.

Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.

Det ska inte dömas till ansvar enligt 29 § om gärningen kan leda till ...

Sanktionsavgifter

30 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den som

 1. påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts, eller
 2. brister när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan dokumentation.

[S2]Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och till betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

[S3]Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. Lag (2018:644).

Prop. 2017/18:165: 1. påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts, eller

2. brister när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan dokumentation.

Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens ...

30 b §  En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller oaktsam.

[S2]Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas

 1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,
 2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka, eller
 3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen. Lag (2018:644).

Prop. 2017/18:165: Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på ...

30 c §  Kontrollmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgifter.

[S2]Innan kontrollmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Om så inte har skett inom två år från det att överträdelsen skedde får någon sanktionsavgift inte beslutas. Lag (2018:644).

Prop. 2017/18:165: Innan kontrollmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Om så inte har skett inom två år från det att överträdelsen skedde får någon sanktionsavgift inte beslutas.

Paragrafen är ny. I första stycket anges att det är kontrollmyndigheten som beslutar om sanktionsavgifter. Övervägandena finns i avsnitt 8.7.1. ...

30 d §  Det ska inte beslutas om sanktionsavgift för en överträdelse som omfattas av ett föreläggande om vite om överträdelsen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet. Lag (2018:644).

Prop. 2017/18:165: I paragrafen, som är ny, föreskrivs att det inte får beslutas om en sanktionsavgift för en överträdelse som omfattas av ett föreläggande om vite om överträdelsen ligger till grund för en domstolsprocess om utdömande av vitet. Bestämmelsen syftar till att motverka att dubbla sanktioner, dvs. vite och sanktionsavgift, förekommer för en och samma överträdelse. Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter. Övervägandena finns i avsnitt ...

30 e §  Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken när det har fått laga kraft. Lag (2018:644).

Prop. 2017/18:165: Av bestämmelsen, som är ny, framgår att ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken. Detta innebär att beslutet, eller en påföljande dom för det fall beslutet överklagas, gäller som en exekutionstitel så snart det fått laga kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.7.5. ...

30 f §  En beslutad sanktionsavgift faller bort om beslutet inte har verkställts inom fem år från det att beslutet har fått laga kraft. Lag (2018:644).

Prop. 2017/18:165: Paragrafen är ny och anger att en beslutad sanktionsavgift faller bort om beslutet inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fått laga kraft. Bestämmelsen fastställer alltså en preskriptionstid för överträdelser som ska leda till sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 8.7.6.

Överklagande m.m.

31 §  Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]En kommunal nämnds beslut om sanktionsavgift överklagas dock till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:644).

Prop. 2017/18:165: En kommunal nämnds beslut om sanktionsavgift överklagas dock till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av en kommunal nämnds beslut. Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter.

Ändringen i första stycket innebär att EG-bestämmelser till följd ...

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

32 §  Livsmedelsverkets beslut i ett enskilt fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om det har meddelats

 1. enligt denna lag,
 2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
 3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Detsamma gäller beslut som har meddelats av någon annan statlig förvaltningsmyndighet eller av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

Livsmedelsverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut av Livsmedelsverket eller någon annan statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos regeringen. För att konsumenternas intresse ska kunna tillvaratas inom livsmedelsområdet får ett sådant beslut överklagas av en organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller en motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan. Lag (2009:1258).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

32 §  Livsmedelsverkets beslut i ett enskilt fall får överklagas till allmän förvaltningsdomstol om det har meddelats

 1. enligt denna lag,
 2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
 3. enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.

[S2]Detsamma gäller beslut som har meddelats av någon annan statlig förvaltningsmyndighet, av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Andra beslut av Livsmedelsverket eller någon annan statlig förvaltningsmyndighet får överklagas till regeringen. För att konsumenternas intresse ska kunna tillvaratas inom livsmedelsområdet får ett sådant beslut överklagas av en organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller en motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan. Lag (2021:169).

Prop. 2008/09:211: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 9.6. Paragrafen har ändrats redaktionellt. Därutöver har i det nya andra stycket införts en bestämmelse om rätt att överklaga beslut som har meddelats av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen om officiella veterinärer.

I det nya tredje stycket föreskrivs att Livsmedelsverket för det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol om ...

Prop. 2020/21:43: I paragrafen finns bestämmelser om överklagande.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

32 a §  Livsmedelsverket ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär.

[S2]Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.

[S3]Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Lag (2021:169).

33 §  En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Detta gäller dock inte beslut om sanktionsavgift. Lag (2018:644).

Prop. 2017/18:165: om sanktionsavgift undantas från huvudregeln som innebär att en myndighet får besluta att dess beslut ska gälla omedelbart. Ett beslut om sanktionsavgift ska i stället alltid gälla först när det fått laga kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.7.5.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Livsmedelslag (2006:804)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs livsmedelslagen (1971:511), dock med de begränsningar som anges i 5 och 7.
 2. Äldre lokalgodkännanden skall fortsätta att gälla till dess att kontrollmyndigheten har prövat om den anläggning i vilken lokalen ingår kan godkännas i enlighet med bestämmelser som har meddelats med stöd av den nya lagen eller de EG-förordningar som kompletteras av lagen eller, om godkännande inte krävs, till dess att kontrollmyndigheten har registrerat anläggningen.
 3. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver verksamhet i en godkänd livsmedelslokal får fortsätta att släppa ut sådana livsmedel på marknaden som i överensstämmelse med denna lag har handhafts i lokalen till dess att kontrollmyndigheten med stöd av 7 § har prövat om den anläggning i vilken lokalen ingår kan godkännas eller till dess att den har registrerats.
 4. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter skall anses beslutade enligt denna lag.
 5. Beslut av en besiktningsveterinär som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre föreskrifter.
 6. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till utgången av 2006 meddela föreskrifter om beräkningen av kommunernas avgifter.
 7. Bemyndigandet i 29 a § andra stycket livsmedelslagen (1971:511) för regeringen att föreskriva att kommun skall ombesörja uppbörden av avgifter för den statliga tillsynen gäller till utgången av 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
CELEX-nr
33005L0031
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:1258) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:27, Prop. 2008/09:211, Bet. 2009/10:MJU7
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2014:703) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:280) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2017:751) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1288) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:84, Prop. 2017/18:25, Bet. 2017/18:MJU7
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2018-02-01

Lag (2018:574) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:304, Prop. 2017/18:151, Bet. 2017/18:KU30
Omfattning
upph. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:644) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:313, Prop. 2017/18:165, Bet. 2017/18:MJU20
Omfattning
ändr. 29, 30, 31, 33 §§, rubr. före 29 § sätts närmast före 28 a §; nya 28 a, 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e, 30 f §§, rubr. närmast före 30 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2021:169) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:198, Prop. 2020/21:43, Bet. 2020/21:MJU6
Omfattning
upph. rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32 §§, rubr. närmast före 5, 11, 15, 19, 21, 22 §§; nya 5 a, 11 a, 13 a, 14 a, 19 a, 23 a, 23 b, 32 a §§, rubr. närmast före 2, 5 a, 11 a, 13 a, 14 a, 19 a, 23 a, 23 b §§
Ikraftträder
2021-04-01