Upphävd författning

Tillkännagivande (1996:905) av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-09-19
Ändring införd
SFS 1996:905
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den i Lugano den 16 september 1988 antagna konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen) har för Sveriges del trätt i kraft den 1 januari 1993. Konventionens svenska, engelska och franska texter har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1992:45). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1992:794) med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen. Övriga texter finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet.
Enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till konventionen skall konventionsstaterna till depositarien översända sådana lagtexter som innebär ändringar antingen i de bestämmelser som det hänvisas till i konventionen eller i förteckningarna över de domstolar som anges i avdelning III, avsnitt 2 i konventionen. Enligt 8 § lagen med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen skall regeringen tillkännage innehållet i underrättelser som avses i artikel VI. Följande sådana underrättelser finns att tillkännage.
_____________________________________________________________________ Stat Artikel i kon- Innehållet i underrättelsen ventionen _____________________________________________________________________
Finland32.1Ansökan skall göras vid tingsrätt. Gäller fr.o.m. 1993-07-01.
Island3Hänvisningen skall avse artikel 32, fjärde stycket. Gäller fr.o.m 1992-01-01.
Österrike32.1, 37.1 och 40.1Ansökan och överklagande skall göras hos Bezirksgericht. Gäller fr.o.m. 1995-10-01.

Ändringar

Tillkännagivande (1996:905) av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen

Ändring, SFS 2001:881

Omfattning
upph.