Upphävd författning

Förordning (1997:1170) med instruktion för Riksutställningar

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997:1170
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Riksutställningar har till uppgift att producera, distribuera och förmedla utställningar i syfte att ge perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen.

[S2]Riksutställningar skall också förmedla kunskaper och erfarenheter samt erbjuda tekniska tjänster till andra som vill arbeta med utställningar.

2 §  Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 1 § får myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 19, 20, 30 och 32 §§.

Myndighetens ledning

4 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Styrelsen

6 §  Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, generaldirektören medräknad.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem generaldirektören, är närvarande.

Styrelsens uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana personalfrågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen.

Anställningar

8 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra anställningar beslutas av myndigheten.

Ändringar

Förordning (1997:1170) med instruktion för Riksutställningar

Förarbeten
Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3, Bet. 1996/97:KrU1
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 2007:1187

Omfattning
upph.