Upphävd författning

Förordning (1997:1172) med instruktion för Statens historiska museer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997:1172 i lydelse enligt SFS 2004:1027
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens historiska museer har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden.

[S2]Myndigheten skall verka för ett ökat intresse för och en ökad kunskap om äldre tiders historia och kultur i Sverige, den svenska penning- och finanshistorien samt medaljkonsten.

[S3]I myndigheten ingår Statens historiska museum och Kungl. myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum. Förordning (1998:1715).

2 §  Myndigheten skall särskilt

 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
 2. förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten,
 3. hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan förmedlande verksamhet, och
 4. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer inom sitt ansvarsområde.

3 §  Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 §3 och 4 får myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

4 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 17, 19 och 30 §§. Förordning (2004:1027).

Myndighetens ledning

6 §  Myndigheten leds av en överintendent. Överintendenten är även museidirektör vid Statens historiska museum.

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Styrelsen

8 §  Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, överintendenten medräknad.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.

Organisation

9 §  Vid myndigheten utgör vart och ett av museerna en enhet under ledning av en museidirektör.

[S2]Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation.

10 §  Statens historiska museums verksamhetsområde inom myndigheten är Sveriges historia, byggd på det arkeologiska materialet, samt svensk kyrklig konsthistoria.

[S2]Samlingsområdet för Statens historiska museum omfattar föremål som har ett samband med museets verksamhetsområde.

11 §  Kungl. myntkabinettets - Sveriges ekonomiska museums verksamhetsområde inom myndigheten är svensk penning- och finanshistoria samt medaljkonst.

[S2]Samlingsområdet för Kungl. myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning.

[S3]12 § har upphört att gälla genom förordning (1998:1715).

13 §  Statens historiska museum är inom sitt verksamhetsområde ansvarsmuseum för arkeologi och kyrklig konsthistoria.

14 §  Statens historiska museum skall som ansvarsmuseum särskilt

 1. verka för lämplig samordning av museiväsendet, framför allt mellan museer på central och regional nivå,
 2. bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå, och
 3. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och omvärlden.

Styrelsens uppgifter

15 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i frågor av principiellt intresse och som hänskjuts till styrelsen av överintendenten samt i sådana personalfrågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen.

Ärendenas handläggning

16 §  När chefen för en enhet inte är i tjänst eller i övrigt har förhinder sköts chefens uppgifter av den tjänsteman som överintendenten bestämmer.

17 § Har upphävts genom förordning (2004:1027).

Ändringar

Förordning (1997:1172) med instruktion för Statens historiska museer

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3, Bet. 1996/97:KrU1
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1715) om ändring i förordningen (1997:1172) med instruktion för Statens historiska museer

Förarbeten
Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3, Bet. 1996/97:KrU1
Omfattning
upph. 12 §; ändr. 1, 17 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2004:1027) om ändring i förordningen (1997:1172) med instruktion för Statens historiska museer

Omfattning
upph. 17 §, rubr. närmast före 17 §; ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2007:1180

Omfattning
upph.