Upphävd författning

Förordning (1997:1178) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-11
Ändring införd
SFS 1997:1178 i lydelse enligt SFS 1999:1431
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Förordning (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Närings- och teknikutvecklingsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om näringslivets tillväxt och förnyelse. Verket skall svara för statliga insatser för att främja teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, etablering och utveckling av små och medelstora företag och en balanserad regional utveckling.

[S2]Inom sitt verksamhetsområde skall verket

 1. utreda och utvärdera sina insatser där ibland fördelningen av statligt stöd,
 2. följa den internationella utvecklingen,
 3. främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,
 4. arbeta för att de miljömål som regeringen har beslutat tillgodoses,
 5. arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor, samt
 6. samordna statliga insatser och samverka med närings- och regionalpolitiskt inriktade organ på central och regional nivå samt med organ inom forskningsområdet

[S3]Verket skall samordna och rapportera allt stöd som faller inom ramen för Europeiska Gemenskapens och Världshandelsorganisationens bestämmelser om statligt stöd. Förordning (1999:1431).

Teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete

2 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall

 1. ta initiativ till och främja teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete samt dess utnyttjande, med beaktande av att en miljöanpassad utveckling bör stimuleras,
 2. planera och fördela statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 3. främja internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete och därvid samverka med utländska institutioner och internationella organisationer, samt delta i planeringen och genomförandet av Europeiska unionens ramprogram för forskning och teknisk utveckling,
 4. ta initiativ till och stödja samarbete inom teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och miljöanpassad teknikutveckling samt främja kontakter mellan myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor samt forskningsinstitut,
 5. förmedla resultat av forsknings- och utvecklingsarbete till kommersiellt utnyttjande, och
 6. följa verksamheten vid industriforskningsinstitut, vid vilka forskningsverksamheten bedrivs med stöd från verket.

Etablering och utveckling av små och medelstora företag

3 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall

 1. samla in, bearbeta och sprida kunskaper i tekniska, administrativa, kommersiella och ekonomiska frågor av betydelse för utvecklingen inom näringslivet,
 2. stimulera etablering och utveckling av små och medelstora företag och underlätta strukturomvandling och internationalisering,
 3. ta initiativ till och verka för samordning av statliga näringspolitiska stöd- och utvecklingsinsatser,
 4. fördela statligt stöd till teknikutveckling i små och nya företag samt ge råd åt innovatörer och småföretagare, och
 5. vara svensk kontaktpunkt för småföretagsinriktade EU-program och samordnare i det svenska nätverket för Euro Info Centre. Förordning (1999:1431).

Balanserad regional utveckling

4 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall inom sitt verksamhetsområde

 1. handlägga ärenden om regionalpolitiskt stöd,
 2. svara för information och rådgivning till företag beträffande de regionalpolitiska stöden, inklusive lokaliseringssamråd med tjänsteföretag, samt i övrigt lämna råd och upplysningar om förutsättningarna för näringslivet i olika delar av landet,
 3. främja sysselsättningen och näringslivets utveckling i de regionalpolitiska stödområdena genom särskilda insatser,
 4. följa den regionalpolitiska stödgivningen och rapportera iakttagelser av betydelse till regeringen samt genom råd, utbildning och andra åtgärder stödja länsstyrelserna, regionförbundet i Kalmar län, Gotlands kommun, Skånes läns landsting och Västra Götalands läns landsting i deras strategi- och programarbete, regional projektverksamhet samt regionalpolitisk stödgivning till företag samt utvärdera denna verksamhet och samla in och sprida erfarenheter från denna, och
 5. inom ramen för EG:s strukturfonder svara för samverkan mellan myndigheter och genomförandeorganisationer, svara för övergripande information om genomförandet, svara för utbildningsinsatser för myndigheter och organisationer, svara för utveckling av metoder vad gäller utvärdering, svara för ekonomiska analyser av genomförandet i andra medlemsstater samt svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéerna i mål 1 och 2 och program inom vissa gemenskapsinitiativ. Förordning (1999:1431).

5 §  Särskilda bestämmelser om stöd från EG:s strukturfonder finns i förordningen (1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder. Förordning (1998:581).

Övriga uppgifter

6 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall lämna Nämnden för hemslöjdsfrågor den hjälp som behövs för dess verksamhet och särskilt svara för dess medelsförvaltning och personaladministration.

[S2]Verket skall svara för Sprängämnesinspektionens löneadministration.

7 §  Närings- och teknikutvecklingsverket får utföra uppdrag åt andra.

[S2]För uppdrag åt andra än regeringen skall ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut.

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Närings- och

[S2]teknikutvecklingsverket.

Verkets ledning

9 §  Närings- och teknikutvecklingsverkets generaldirektör är chef för verket.

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall tillämpas på

[S2]Närings- och teknikutvecklingsverket.

Regionalpolitiska nämnden

11 §  För behandling av regionalpolitiska frågor inom Närings- och teknikutvecklingsverkets ansvarsområde skall det finnas en regionalpolitisk nämnd med det antal ledamöter som regeringen bestämmer.

[S2]Innan verket beslutar i frågor om regionalpolitiskt företagsstöd som är av principiell eller större betydelse skall samråd ske med nämnden.

[S3]Samråd skall även ske i ärenden om näringspolitiskt stöd, när ärendet har väsentlig regionalpolitisk betydelse.

[S4]Ledamöterna i den regionalpolitiska nämnden utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1997:1178) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:581) om ändring i förordningen (1997:1178) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:1431) om ändring i förordningen (1997:1178) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2000-01-15

Ändring, SFS 2000:1178

Omfattning
upph.