Upphävd författning

Förordning (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:960 i lydelse enligt SFS 1997:296
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1988:808) med instruktion för statens energiverk
Förordning (1988:404) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling
Förordning (1988:314) med instruktion för statens industriverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Närings- och teknikutvecklingsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om näringslivets tillväxt och förnyelse samt för omställningen av energisystemet. Utgångspunkt för verksamheten skall vara den ökade interna- tionaliseringen samt den breddning av näringspolitiken som ägt rum. Det innebär bl. a. en inriktning mot mer generella medel och färre selektiva åtgärder. Verket skall därvid svara för statliga insatser för att främja

 1. teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete,
 2. etablering och utveckling av små och medelstora företag,
 3. en balanserad regional utveckling, och
 4. energiförsörjning och effektivare energianvändning.

[S2]I anslutning till insatserna skall verket ansvara för utrednings- och utvärderingsverksamhet avseende sådana insatser i ett samhällsekonomiskt perspektiv samt följa den internationella utvecklingen samt främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sina verksamhetsområden. Inom sitt verksamhetsområde skall verket uppfylla de miljömål som regeringen har beslutat.

[S3]För genomförande av nämnda insatser skall verket samverka med närings- och regionalpolitiskt inriktade organ på central och regional nivå.

2 §  För att främja teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete skall Närings- och teknikutvecklingsverket särskilt

 1. ta initiativ till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete samt främja sådant forsknings- och utvecklingsarbete och dess utnyttjande, varvid särskilt en miljöanpassad utveckling bör stimuleras,
 2. planera och fördela statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 3. främja internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete och därvid samverka med utländska institutioner och internationella organisationer,
 4. ta initiativ till och stödja samarbete inom teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och miljöanpassad teknikutveckling samt främja kontakter mellan myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor samt forskningsinstitut,
 5. ge råd åt uppfinnare samt förmedla resultat av forsknings- och utvecklingsarbete till kommersiellt utnyttjande, och
 6. följa verksamheten vid och utöva tillsyn över kollektiva forsknings- institutioner, vid vilka forskningsverksamheten bedrivs med stöd från verket.

3 §  För att främja etablering och utveckling av små och medelstora företag skall Närings- och teknikutvecklingsverket särskilt

 1. insamla, bearbeta och sprida kunskaper i tekniska, administrativa, kommersiella och ekonomiska frågor av betydelse för utvecklingen inom näringslivet,
 2. utveckla och införa åtgärder för att stimulera etablering och utveckling av små och medelstora företag och för att underlätta strukturomvandling och internationalisering, och
 3. ta initiativ till och verka för samordning av statliga näringspolitiska stöd- och utvecklingsinsatser. Förordning (1994:800).

4 §  För att främja en balanserad regional utveckling skall Närings- och teknikutvecklingsverket inom sin verksamhet medverka till att de regionalpolitiska målen uppfylls samt

 1. handlägga ärenden om stöd enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd och enligt förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd,
 2. svara för information och rådgivning till företag beträffande nämnda stödformer, inklusive lokaliseringssamråd med tjänsteföretag, samt i övrigt lämna råd och upplysningar om förutsättningarna för näringslivet i olika delar av landet,
 3. främja sysselsättningen och näringslivets utveckling i de regionalpolitiska stödområdena genom särskilda insatser,
 4. följa den regionalpolitiska stödgivningen samt lämna länsstyrelserna råd och stöd i frågor om regionalpolitiskt företagsstöd och regional projektverksamhet,
 5. svara för utvärdering av regionalpolitiskt stöd till näringslivet enligt lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter samt utvärdering av länsstyrelsernas regionala projektverksamhet, och
 6. svara för sekretariatsuppgifter åt vissa övervakningskommittéer inom ramen för Europeiska gemenskapernas strukturfonder. Förordning (1995:1382).

4 a §  Närings- och teknikutvecklingsverket betalar ut stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden om stödet har beslutats inom ramen för ett fastställt samlat programdokument (SPD) för mål 2, 5b eller 6 eller om stödet har beslutats inom ramen för ett operativt program för ett gemenskapsinitiativ. Av operativa program för gemenskapsinitiativet Interreg II A kan följa att stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden betalas ut av vissa länsstyrelser.

[S2]Bestämmelser om Närings- och teknikutvecklingsverkets uppgifter att betala ut stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden finns även i 14 § förordningen (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper. Förordning (1996:1495).

4 b §  Före utbetalningen av stöd enligt 4 a § första stycket skall Närings- och teknikutvecklingsverket kontrollera att stödet är förenligt med gemenskapsreglerna samt stämmer överens med det samlade programdokument eller det operativa program på vilket stödbeslutet grundas. Om kontrollen visar att dessa villkor inte är uppfyllda får stödet inte betalas ut. Förordning (1996:1495).

4 c §  Bestämmelser om att Närings- och teknikutvecklingsverket får meddela föreskrifter om det underlag som krävs för utbetalning av stöd finns i 16 § förordningen (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper. Förordning (1996:1495).

5 §  För att främja energiförsörjning och effektivare energianvändning skall Närings- och teknikutvecklingsverket särskilt

 1. planera och fördela statligt stöd till forskning, utveckling, demonstration och introduktion av ny miljöanpassad och effektiv energiteknik,
 2. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi, och
 3. fullgöra uppgifter enligt förordningen (1977:440) om kommunal energi- planering och därvid verka för att den nationella energipolitiken omsätts i kommunerna. Förordning (1992:1233).

6 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

7 §  Närings- och teknikutvecklingsverket ansvarar för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken. Förordning (1994:800).

7 a §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall fullgöra de uppgifter som följer av den skyldighet som Sverige har att till Europeiska gemenskapernas kommission årligen lämna uppgifter om investeringsprojekt på petroleum-, naturgas- och elektricitetsområdena. Förordning (1994:1595).

8 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall lämna nämnden för hemslöjds- frågor det biträde som behövs för dess verksamhet och särskilt svara för dess medelsförvaltning och personaladministration.

[S2]Verket skall svara för sprängämnesinspektionens löneadministration.

9 §  Närings- och teknikutvecklingsverket får utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen skall ersättning tas ut.

10 §  Av beredskapsförordningen (1993:242) framgår att Närings- och teknikutvecklingsverket är ansvarig myndighet för funktionen Energiförsörjning. Verkets planering skall inriktas mot åtgärder som under kriser och i krig tillgodoser samhällets behov av fasta, flytande och gasformiga bränslen samt elkraft. För att säkerställa att totalförsvarets krav härvid beaktas skall verket samråda med Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Av förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät framgår att detta verk ansvarar för delfunktionen Elförsörjning inom funktionen Energiförsörjning.

[S2]Närings- och teknikutvecklingsverket har i en kris- eller krigssituation det övergripande samordningsansvaret för landets energiförsörjning. Av förordningen med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät framgår det dock att detta verk i krig eller när regeringen annars bestämmer det har i uppgift att planera, leda och samordna resurserna inom delfunktionen Elförsörjning. Förordning (1996:1495).

11 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall planera och samordna ransoneringar och andra regleringar som gäller förbrukning av energi.

[S2]I dessa frågor skall verket samråda med Överstyrelsen för civil beredskap. Förordning (1992:173).

12 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall, i den utsträckning som regeringen föreskriver, genomföra ransonering och annan förbrukningsreglering av fast bränsle, drivmedel, ledningsbunden energi och smörjmedel. Förordning (1996:1495).

Verksförordningens tillämpning

13 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Närings- och teknikutvecklingsverket med undantag av 4, 5, 17, 21, och 23 §§. Vid handläggning av ärenden i de nämnder som anges i 28 § denna förordning skall inte heller 24 § verksförordningen tillämpas. Förordning (1995:1382).

Verkets ledning

14 §  Närings- och teknikutvecklingsverkets generaldirektör är chef för verket.

[S2]När generaldirektören har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer. Förordning (1994:67).

Styrelsen

15 §  Närings- och teknikutvecklingsverkets styrelse består av högst 13 personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Insynsrådet

15 a §  Vid enheten för elmarknad och nätverksamhet skall det finnas ett råd som skall ha insyn i enhetens verksamhet (insynsråd).

[S2]Rådet har till uppgift att bevaka konsumenternas intressen på elmarknaden. Rådet skall ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör klagomål på elpriser, nättariffer och övriga leveransvillkor samt i ärenden om föreskrifter enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

[S3]Rådet består av högst sju ledamöter. Förordning (1995:1382).

Organisation

16 §  Inom Närings- och teknikutvecklingsverket finns en enhet för elmarknad och nätverksamhet. Verket bestämmer sin organisation i övrigt.

[S2]Verkets årsredovisning och anslagsframställning skall indelas i följande verksamhetsgrenar.

 1. Utredningar och utvärderingar
 2. Teknisk forskning och utveckling
 3. Företagsutveckling
 4. Regional utveckling
 5. Energiförsörjning och energianvändning
 6. Elmarknad och nätverksamhet Förordning (1995:989).

Personalföreträdare

17 §  Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall tillämpas på närings- och teknikutvecklingsverket.

18 § har upphävts genom förordning (1995:1382).

Ärendenas handläggning

19 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden eller de nämnder som anges i 28 §.

[S2]Generaldirektören eller annan tjänsteman som generaldirektören utser skall, inom enheten elmarknad och nätverksamhet, avgöra ärenden om föreskrifter och övriga ärenden.

[S3]Om sådana ärenden som avses ovan inte behöver prövas av generaldirektören eller den tjänsteman generaldirektören utsett enligt andra stycket, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S4]Tredje stycket gäller inte ärenden om föreskrifter. Förordning (1995:1181).

Rådgivande organ

20 §  Som rådgivande organ är till Närings- och teknikutvecklingsverket knutna en regionalpolitisk nämnd och ett energianvändningsråd. Förordning (1992:173).

21 § har upphävts genom förordning (1992:173).

Regionalpolitiska nämnden

22 §  För behandling av regionalpolitiska frågor inom närings- och teknikutvecklingsverkets ansvarsområde skall det finnas en regionalpolitisk nämnd med det antal ledamöter som regeringen bestämmer.

[S2]Innan verket beslutar i frågor om regionalpolitiskt företagsstöd som är av principiell eller större betydelse skall samråd ske med nämnden. Samråd skall även ske i ärenden om industripolitiskt stöd, ianspråktagande av investeringsfond och liknande, när ärendet har väsentlig regionalpolitisk betydelse.

23 § har upphävts genom förordning (1992:173).

Energianvändningsrådet

24 §  Energianvändningsrådet har till uppgift att biträda Närings- och teknikutvecklingsverket i energianvändningsfrågor och att samordna informations-, utbildnings- och rådgivningsinsatser som görs inom energianvändningsområdet. Rådet har vidare till uppgift att yttra sig i frågor om inriktningen av statligt stöd till teknikupphandling.

[S2]Energianvändningsrådet består av en ordförande och högst 20 andra ledamöter. Förordning (1993:1134).

25 § har upphävts genom förordning (1992:173).
26 § har upphävts genom förordning (1992:173).
27 § har upphävts genom förordning (1992:173).

Beslutande nämnder

28 §  Inom Närings- och teknikutvecklingsverket finns tre beslutande nämnder, nämligen

 1. energiutvecklingsnämnden,
 2. prisregleringsnämnden för elektrisk ström, och
 3. krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar.

Energiutvecklingsnämnden

29 §  Energiutvecklingsnämnden har till uppgift att besluta om stöd till forskning och utveckling inom energitillförselområdet. Nämnden beslutar vidare i ärenden enligt förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.

30 §  Energiutvecklingsnämnden består av generaldirektören och 12 andra ledamöter. Generaldirektören är nämndens ordförande.

31 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S2]Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlåta åt tjänstemän vid närings- och teknikutvecklingsverket att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är av större vikt.

32 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]Ärenden som avgörs enligt 31 § andra stycket behöver dock inte föredras.

Prisregleringsnämnden för elektrisk ström

33 §  Prisregleringsnämnden för elektrisk ström har till uppgift att pröva ärenden som avses i 2 § 7 mom. lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

34 §  Nämnden består av en ordförande och sex andra ledamöter.

[S2]Ordföranden skall vara jurist och ha erfarenhet som domare. Av övriga ledamöter skall

 1. två företräda förbrukarintressen,
 2. två företräda sådana elleverantörer som avses i 2 § 4 mom.tredje stycket lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, och
 3. två företräda andra leverantörsintressen än sådana som avses i 2.

[S3]För varje ledamot skall det finnas minst en ersättare.

35 §  I avgörandena deltar ordföranden och de ledamöter som anges i 34 § andra stycket 1 och 3. I ärenden enligt 2 § 7 mom.första stycket 2 lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar skall i stället för två ledamöter som företräder förbrukarintressen de ledamöter delta som anges i 34 § andra stycket 2.

[S2]Ordföranden får dock ensam avgöra ett ärende om avgörandet inte innebär att ärendet prövas i sak.

36 §  Ärendena avgörs efter föredragning eller efter förhandling, om detta är lämpligare. Till en förhandling skall parterna kallas i god tid.

37 §  Föredragande är nämndens sekreterare.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

38 § har upphävts genom förordning (1997:296).
39 § har upphävts genom förordning (1997:296).
40 § har upphävts genom förordning (1997:296).
41 § har upphävts genom förordning (1997:296).
42 § har upphävts genom förordning (1997:296).
43 § har upphävts genom förordning (1997:296).
44 § har upphävts genom förordning (1997:296).
45 § har upphävts genom förordning (1997:296).
Tjänstetillsättning m.m.
46 § har upphävts genom förordning (1995:1382).
47 § har upphävts genom förordning (1995:1382).

48 §  Ledamöterna i den regionalpolitiska nämnden utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1992:173).

49 § har upphävts genom förordning (1992:173).

50 §  Andra ledamöter i energiutvecklingsnämnden än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Ordförande och andra ledamöter i energianvändningsrådet utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1993:1134).

51 §  Ordförande, andra ledamöter och ersättare i prisregleringsnämnden för elektrisk ström och i krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Nämnderna utser sekreterare.

52 § har upphävts genom förordning (1992:1233).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 12 § den 1 september 1991, och i övrigt den 1 juli 1991, då förordningen (1988:314) med instruktion för statens industriverk, förordningen (1988:404) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling och förordningen (1988:808) med instruktion för statens energiverk skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1252) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för närings- och teknikutvecklingsverket

  Omfattning
  ändr. 4, 12 §§
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1992:173) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Omfattning
  upph. 11, 21, 23, 25, 26, 27, 49 §§, rubr. närmast före 21, 23, 25, 26, 27 §§; ändr. 10, 12, 16, 20, 39, 48 §§
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:1233) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Omfattning
  upph. 7, 52 §§; ändr. 5, 16 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:286) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1134) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Omfattning
  ändr. 24, 50 §§
  Ikraftträder
  1993-12-01

Förordning (1994:67) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Omfattning
  ändr. 13, 14, 18, 46 §§
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1994:800) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Omfattning
  nuvarande 12 § betecknas 11 §; ändr. 3, 10, 16, 39, 45 §§;nya 7, 12 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1595) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Omfattning
  ny 7 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:989) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Omfattning
  ändr. 4, 16, 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1181) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (1995:1382) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Omfattning
  upph. 18, 46, 47, rubr. närmast före 18 §; ändr. 4, 13 §§; nya 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1495) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:112, Prop. 1996/97:4, Bet. 1996/97:FöU1
  Omfattning
  ändr. 10, 12 §§; nya 4 a, 4 b, 4 c §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:296) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

Omfattning
upph. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 §§, rubr. närmast före 38 §
Ikraftträder
1997-07-01

Ändring, SFS 1997:1178

  Omfattning
  upph.