Förordning (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-04-03
Ändring införd
SFS 1997:121 i lydelse enligt SFS 2005:1036
Ikraft
1997-04-29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning ansluter till lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

Nationell myndighet

2 §  Inspektionen för strategiska produkter är nationell myndighet enligt Sveriges åtaganden i Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring som har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1993:28).

[S2]Inspektionen skall svara för förbindelserna med Organisationen för förbud mot kemiska vapen och andra konventionsstater. Inspektionen skall lämna deklarationer samt i övrigt förmedla information som Sverige är skyldigt att tillhandahålla inom ramen för åtagandena i konventionen.

[S3]Inspektionen skall ha beredskap för att ta emot anmälningar om inspektion från organisationen. Inspektionen skall bekräfta mottagandet av en sådan anmälan och utan dröjsmål underrätta regeringen om den. Avser anmälan en inspektion av en anläggning som används av Försvarsmakten eller Totalförsvarets forskninginstitut, skall inspektionen utan dröjsmål även underrätta den myndigheten. Förordning (2000:921).

3 §  Om en inspektion skall genomföras av en internationell inspektions-grupp i Sverige enligt konventionens bestämmelser, skall Inspektionen för strategiska produkter ansvara för att inspektionsgruppen under sin vistelse i landet får tillgång till kommunikationer, tolktjänst, transporter, arbetsutrymmen, inkvartering, måltider, sjukvård och vad som i övrigt behövs för att inspektionen skall kunna genomföras.

Inspektioner

4 §  Inspektionen för strategiska produkter skall, med de undantag som sägs i 5 § första stycket, vid rutininspektioner av anläggningar i Sverige närvara vid inspektionen och fatta de beslut som anges i 2 § lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen. Förordning (2005:1036).

5 §  Försvarsmakten eller Totalförsvarets forskningsinstitut skall vid rutininspektioner av anläggningar som används av respektive myndighet närvara vid inspektionen och fatta de beslut som anges i 2 § lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

[S2]När Försvarsmakten eller Totalförsvarets forskningsinstitut har uppgiften att närvara vid en inspektion av en anläggning skall Inspektionen för strategiska produkter bistå den myndigheten.

[S3]Vid en inspektion av en anläggning som används av Försvarsmakten eller Totalförsvarets forskningsinstitut skall dessa myndigheter bistå varandra. Förordning (2005:1036).

6 §  I de fall beslut inför en inspektion fattas av regeringen skall den myndighet som är närmast ansvarig enligt bestämmelserna i 4 § eller 5 § första stycket lämna underlag till regeringen för de beslut som regeringen skall fatta. Underlaget skall lämnas inom sex timmar efter att en anmälan om inspektion har mottagits. Förordning (2005:1036).

7 §  I de fall beslut inför en inspektion fattas av regeringen skall den myndighet som regeringen utsett att närvara vid inspektionen lämna regeringen en rapport över denna. Efter det att inspektionen avslutats skall myndigheten lämna en preliminär rapport inom 24 timmar och en slutlig rapport inom sju dagar. Förordning (2005:1036).

Förberedelser

8 §  Inspektionen för strategiska produkter, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut skall inom sina respektive verksamhetsområden göra de förberedelser som är nödvändiga för att kunna fullfölja sina uppgifter enligt 4 § och 5 § första stycket.

[S2]Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut skall ha beredskap att ta emot meddelanden som rör konventionen. Förordning (2000:921).

9 §  Inspektionen för strategiska produkter skall utbilda sin personal om konventionen samt sprida kunskap om den till dem som bedriver sådan verksamhet som inspektionen har tillsyn över.

[S2]Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut skall inom respektive myndighet sprida kunskap om konventionen och de svenska åtagandenas innebörd. Förordning (2000:921).

Analys och redovisning

10 §  Inspektionen för strategiska produkter, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut skall inom sina respektive verksamhetsområden svara för analys av sådan information som lämnas med anledning av eller som kan beröra konventionen. Myndigheterna skall årligen redovisa slutsatserna av analysen till regeringen. Innan en myndighet ger in sin redovisning skall de andra myndigheterna ges tillfälle att ta del av den. Förordning (2000:921).

Ändringar

Förordning (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

    Ikraftträder
    1997-04-29

Förordning (2000:921) om ändring i förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

Omfattning
ändr. 2, 5, 6, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2005:1036) om ändring i förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2006-01-01