Lag (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1994-03-24
Ändring införd
SFS 1994:118 i lydelse enligt SFS 2008:886
Ikraft
1997-04-29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring.

2 §  Om en anläggning i Sverige skall inspekteras, fattar regeringen de beslut som behövs för att inspektionen skall kunna genomföras. Regeringen skall därvid närmare ange de åtgärder som får företas vid inspektionen samt utse en myndighet med uppgift att närvara vid inspektionen och att biträda den internationella inspektionsgruppen.

[S2]Vid inspektioner av anläggningar i Sverige med stöd av konventionens artikel VI och anslutande bestämmelser i bilaga 2 om genomförande och verifikation (rutininspektioner) fattas de beslut som avses i första stycket av den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen bestämmer även vilken myndighet som skall närvara vid rutininspektioner. Lag (2005:756).

3 §  Innan ett beslut enligt 2 § fattas skall den som kan komma att beröras av inspektionen ges tillfälle att yttra sig, om detta kan göras inom den tid som står till förfogande. Tillfälle till yttrande behöver inte ges om det kan befaras att inspektionens genomförande därigenom skulle bli allvarligt försvårat eller det annars finns särskilda skäl att avstå från yttrande. Lag (2005:756).

4 §  En inspektion får, om det följer av Sveriges åtagande enligt konventionen, innefatta

 1. att en internationell inspektionsgrupp tillsammans med observatörer och representanter för en svensk myndighet ges tillträde till ett område, en byggnad, en fabrik eller någon annan anläggning under svensk jurisdiktion,
 2. att godstrafik från den anläggning som avses med inspektionen stoppas och kontrolleras,
 3. att prover tas från egendom som omfattas av inspektionen, och
 4. att inspektionsgruppen tillåts att ta med sig och använda mätapparatur och annan teknisk utrustning för att samla in och registrera uppgifter.

[S2]En inspektion får inte innefatta tillträde till ett utrymme som utgör någons bostad.

5 §  Den myndighet som skall närvara vid inspektionen får besluta i frågor om inspektionens genomförande. En sådan fråga skall dock hänskjutas till regeringen, om den internationella inspektionsgruppen begär det eller frågan annars är av särskild vikt. Om en fråga rör någon enskilds rätt, skall den hänskjutas till regeringen också på begäran av den enskilde.

[S2]Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att verkställa ett beslut enligt denna lag. Lag (2005:756).

5 a §  Den myndighet som regeringen utser enligt 2 § får ta ut en avgift för tillsyn enligt denna lag.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana avgifter. Lag (2008:886).

6 §  Vid tillämpningen av denna lag skall särskilt beaktas intresset av att skydda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet och företagshemligheter.

Ändringar

Lag (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:174, Prop. 1993/94:120, Bet. 1993/94:UU12
  Ikraftträder
  1997-04-29

Förordning (1997:120) om ikraftträdande av lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen samt av två till den lagen anknytande lagar

Omfattning
ikrafttr.

Lag (2005:756) om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:4, Prop. 2004/05:154, Bet. 2005/06:UU4
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2008:886) om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

Förarbeten
Rskr. 2008/09:19, Prop. 2007/08:166, Bet. 2008/09:UU4
Omfattning
nya 5 a, 5 b §§
Ikraftträder
2009-01-01