Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-04-17
Ändring införd
SFS 1997:153 i lydelse enligt SFS 2019:1028
Ikraft
1997-05-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Statsbidrag får lämnas till teknik- och naturvetenskapscentrum enligt bestämmelserna i denna förordning. Bidrag får lämnas i den utsträckning som det finns medel anslagna för ändamålet.

2 §  Statsbidrag får lämnas till ett teknik- och naturvetenskapscentrum där verksamheten

 • i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten,
 • uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik,
 • syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik med till största delen interaktiva metoder, och
 • har bedrivits under minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom statsbidrag, till exempel genom ekonomiskt stöd av universitet, högskola, museum, kommun, region eller näringsliv.

[S2]Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om kraven enligt första stycket. Skolverket får också meddela föreskrifter om ytterligare krav för att bidrag ska få lämnas. Förordning (2019:1028).

Ansökan

3 §  Statsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökan ska ges in till Statens skolverk.

[S2]Skolverket får meddela närmare föreskrifter om tid för ansökan och om de uppgifter som ansökan ska innehålla. (Förordning (2008:624).

Fördelning av statsbidraget

4 §  Statens skolverk ska besluta om fördelning av statsbidrag. Förordning (2015:733).

5 §  Vid fördelning av statsbidrag ska Statens skolverk bland annat ta hänsyn till om ett centrum i sin verksamhet

 • lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras,
 • anlägger genusperspektiv,
 • kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer, och
 • bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material.

[S2]Skolverket får meddela närmare föreskrifter om fördelningen av statsbidraget. (Förordning (2008:624).

Överklagande

6 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. (Förordning (2008:624).

Uppföljning och utvärdering

7 §  Statens skolverk ska kontinuerligt följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs med stöd av statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2008:624).

Särskilda föreskrifter

8 §  Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2008:624).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

  Ikraftträder
  1997-05-15

Förordning (2002:1165) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2005:744) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 1 januari 2006.
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2005-12-01

Förordning (2008:624) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2015:733) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2019:1028) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-01-01