Upphävd författning

Förordning (1997:262) om nationell väghållningsplan

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-05-15
Ändring införd
SFS 1997:262 i lydelse enligt SFS 2009:172
Ikraft
1997-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vägverket skall upprätta en nationell väghållningsplan till ledning vid fördelning av medel för nyinvesteringar, förbättringsåtgärder och drift av statliga vägar samt sektorsåtgärder. Förordning (2002:75).

2 § Har upphävts genom förordning (2002:75).

3 §  Planen skall ange

 1. ett rikstäckande nät av riksvägar av särskild betydelse (stamvägnätet) och förslag till standard på detta vägnät,
 2. den inriktning på nyinvesteringar och förbättringsåtgärder på stamvägnätet som är nödvändig för att nå de transportpolitiska målen,
 3. inriktningen på åtgärder för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion på det statliga vägnätet,
 4. inriktningen på drifts- och underhållsåtgärder på det statliga vägnätet,
 5. inriktningen på åtgärder för förbättrad miljö på det statliga vägnätet,
 6. inriktningen på sektorsåtgärder,
 7. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen.

[S2]Planen skall redovisa strategiska överväganden när det gäller vad som anges i första stycket 2-5. Förordning (2002:75).

4 §  Den nationella väghållningsplanen skall avse tolv år.

[S2]Planen skall förnyas vart fjärde år om inte regeringen i det enskilda fallet beslutar något annat. Förordning (2002:75).

5 §  Innan den nationella väghållningsplanen upprättas skall Vägverket hämta in synpunkter från länsstyrelserna, kommunerna och andra som kan ha ett väsentligt intresse av planen.

6 §  Vägverket ska hämta in yttranden över den upprättade planen från länsstyrelserna, Banverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Boverket, Naturvårdsverket, Försvarsmakten och Tillväxtverket samt ge kommunerna tillfälle att lämna synpunkter på planen. Förordning (2009:172).

7 §  Synpunkter och yttranden enligt 5 och 6 §§ skall i förekommande fall även inhämtas från

 1. ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen som har till uppgift att besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrstruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, och
 2. ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Förordning (2002:850).

8 §  Den nationella väghållningsplanen ska fastställas av regeringen.

[S2]Vägverket ska sända kopia av den fastställda planen till

 1. Banverket,
 2. Transportstyrelsen,
 3. Sjöfartsverket,
 4. Naturvårdsverket,
 5. Tillväxtverket,
 6. länsstyrelserna,
 7. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen,
 8. regionala självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning,
 9. Försvarsmakten,
 10. kommunerna. Förordning (2009:172).

9 §  Beslut enligt denna förordning får ej överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:262) om nationell väghållningsplan

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första gången på den nationella väghållningsplan som upprättas och fastställs för åren 1998-2007.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:174, Prop. 1996/97:53, Bet. 1996/97:TU7
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:1309) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1137) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:75) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002 och tillämpas första gången på den nationella väghållningsplanen som upprättas och fastställs för åren 2004-2015.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:126, Prop. 2001/02:20, Bet. 2001/02:TU2
Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:485) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:850) om nationell väghållningsplan

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:1124) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:1184) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:172) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
2009-04-01

Ändring, SFS 2009:236

Omfattning
upph.