Lag (1997:441) om omräkningstal för 1998 års taxeringsvärden

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1997-06-12
Ändring införd
SFS 1997:441
Ikraft
1997-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
För sådan värderingsenhet som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt för småhusenhet skall omräkningstalet enligt 16 A kap.fastighetstaxeringslagen (1979:1152) för år 1998 vara det omräkningstal som gäller för år 1997.

Ändringar

Lag (1997:441) om omräkningstal för 1998 års taxeringsvärden

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
    Ikraftträder
    1997-07-01