Inaktuell version

Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-09-18
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2004:1226
Upphäver
Förordning (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2004:1226 har iakttagits.

1 §  En utlandsmyndighet skall ta ut ansökningsavgifter och avgifter för kopior, översättning, delgivning m.m. i de fall och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

[S2]Ansökningsavgift skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan avser.

[S3]Avgiften i lokal valuta fastställs av utlandsmyndigheten enligt de belopp i svenska kronor som anges i bilagan till denna förordning.

[S4]Är tjänsteåtgärden utan avgift, skall det på handlingen skrivas "utan avgift".

[S5]Avgift skall på motsvarande sätt tas ut om en utlandsmyndighet utför något i tjänsten för en annan stats räkning, om inte annat följer av en överenskommelse med annan stat. Förordning (2004:1226).

2 §  Särskild avgift skall betalas i de fall som anges i bilagan som tillägg till övriga avgifter om en åtgärd vidtagits i tjänsten utom kontorstid eller utanför tjänstelokalen.

3 §  Sökanden är skyldig att ersätta utlandsmyndigheten för nödvändiga kostnader som har uppstått i samband med sådana åtgärder som anges i bilagan, som för försändelse, annonsering, myndighetens eller någon annans biträde, om inte Utrikesdepartementet har bestämt något annat. Om det är möjligt, skall utlandsmyndigheten i förväg lämna sökanden uppgift om vilka kostnaderna kan bli.

[S2]Staten skall stå för kostnader för telex eller telefax i viseringsärenden.

[S3]Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, skall utlandsmyndigheten besluta att staten skall stå för kostnader som avses i första stycket.

4 § Har upphävts genom förordning (2001:535).
5 § Har upphävts genom förordning (2001:535).

6 §  Domstolar och andra svenska myndigheter är fria från avgifter.

[S2]Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det eller om det annars finns särskilda skäl för det, skall utlandsmyndigheten besluta att sökanden skall vara fri från avgift.

7 §  Ansökningsavgift skall betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker, skall sökanden skriftligen föreläggas att betala avgiften inom viss tid. Följs inte föreläggandet, skall ansökan avvisas. Sökanden skall underrättas om detta i föreläggandet.

8 §  Utförs inte den åtgärd som ansökan avser, skall särskilt kvitto lämnas på avgiften.

[S2]En utlandsmyndighet får, om det finns särskilda skäl för det, betala tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften.

9 §  Avgiften betalas i regel i verksamhetslandets valuta. Omräkning sker efter den kurs som Utrikesdepartementet har fastställt. Har Utrikesdepartementet inte fastställt någon sådan kurs eller har betydande kursförändringar ägt rum sedan omräkningskursen fastställdes, sker omräkning efter den köpkurs för svenska kronor som lokala banker tillämpar. Vid omräkning av avgiften skall beloppet avrundas nedåt till ett jämnt belopp.

10 §  Avgiften tillfaller staten. En honorärkonsul får dock behålla de avgifter som betalas in till konsulatet, om inte Utrikesdepartementet har bestämt något annat.

11 §  En utlandsmyndighets beslut i fråga om avgift enligt denna förordning får överklagas hos Regeringskansliet. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelade beslutet inom två månader från den dag då avgiften beslutades. Den handling eller en bestyrkt kopia av handlingen som överklagandet avser skall bifogas överklagandet. Ett beslut om återbetalning skall antecknas på handlingen.

[S2]Regeringskansliets beslut får inte överklagas.

Bilaga

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Pass m.m.
Vanligt pass 370 Provisoriskt pass 430 Europeiska unionens provisoriska resehandling 150 Främlingspass 500 Provisoriskt främlingspass 150 Provisoriskt främlingspass för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige utan avgift Förlängning av giltighetstiden för pass eller resedokument 100 Förlängning av giltighetstiden för främlingspass 500 Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet 75 Utlämnande av främlingspass utfärdat för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige utan avgift Sjöfartsbok, utfärdande eller utlämnande 100

Visering

Visering för flygplatstransitering (kategori A) 315 Transitvisering (kategori B) 315 Visering för vistelse som inte överstiger 90 dagar (kategori C) 315 Visering för flera inresor, giltighetstid 1-5 år (kategori C) 315 Visering med geografiskt begränsad giltighet (kategori B och C) 315 Gruppvisering (kategorierna A, B och C) 315 därutöver för varje person 10 Visering för sådana anhöriga som avses i 3 kap. 5 b § utlänningsförordningen (1989:547) utan avgift Visering för utlänningar som avses i 4 kap. 2 § 4 utlänningsförordningen (1989:547) utan avgift Nationell visering enligt 2 kap. 3 § utlänningsförordningen (1989:547) Visering för inresa och vistelse i Sverige 315 Visering för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige utan avgift Visering för studerande vid Världssjöfartsuniversitetet i Malmö utan avgift Visering för studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige utan avgift Visering för sådana anhöriga som avses i 3 kap. 5 b § utlänningsförordningen (1989:547) utan avgift Visering för utlänningar som avses i 4 kap. 2 § 4 utlänningsförordningen (1989:547) utan avgift UD-visering utan avgift
Uppehålls- och/eller arbetstillstånd
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som fyllt 18 år 1 000 Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som inte fyllt 18 år 500 Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 2 kap. 4 § utlänningslagen (1989:529) för personer som fyllt 18 år 500 Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 2 kap. 4 § utlänningslagen för personer som inte fyllt 18 år 250 Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med stöd av 2 kap. 4 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 4 § första stycket 5 eller 3 kap.utlänningslagen utan avgift Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare och anhöriga till medborgare i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan avgift Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer utan avgift Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare i Bulgarien eller Rumänien utan avgift Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande vid Världssjöfartsuniversitetet i Malmö utan avgift Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige utan avgift Vid en samtidig ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd utgår endast en avgift.
Medborgarskapsärenden
Anmälan enligt 5 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap 175 Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation) 1 500 Avgift skall inte tas ut av den som är statslös och som fått flyktingförklaring eller resedokument av svensk myndighet.
Sjöfart m.m. Skeppshandlingar o.d. Tillfällig nationalitetshandling 500 Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av annan myndighet 100 Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar eller på flera handlingar, tas ingen särskild avgift för detta. I sjöfartsbok införd notering om behörighet utan avgift Sjöförklaring, förrättningen inklusive förrättningsprotokoll 1500
Intyg o.d. Levnadsattest utan avgift Rekommendation i form av intyg 120 Intyg om innehållet i svensk lag 175 Intyg eller bevis (attest, legalisering), ej särskilt nämnt 120 Om överenskommelse har träffats med främmande stat be- träffande avgift för intyg eller bevis, gäller vad som avtalats.
Körkort Utlämnande av körkort 430 om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige 150 Honorärkonsul som medverkat vid utlämnande av körkort får behålla 150 kr av denna avgift.
Vigsel Vigselförrättning, inklusive protokoll 600 Avgift betalas inte om mannen eller kvinnan har sitt hemvist inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde.
Registrering av partnerskap Registreringsförrättning, inklusive protokoll 600 Avgift betalas inte om någon av partnerna har sitt hemvist inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde.
Avgifter för kopior, översättning, delgivning m.m. Skall avgift beräknas efter sidantalet, betalas avgift för varje påbörjad sida. Fullskriven sida i maskintext bör i medeltal ha minst 25 rader med minst 48 bokstäver.
Upptagande av förklaring m.m. Upptagande av förklaring eller uppsättande av handling i enskild angelägenhet, varje sida 50
Kopior o.d. För kopior av allmänna handlingar samt utskrifter av upptag- ning för automatisk databehandling skall avgift tas ut om en beställning omfattar tio sidor eller mer. Tio sidor 50 varje sida därutöver 2 Avskrift av allmän handling, per påbörjad fjärdedels arbets- timme 90 Utskrift av ljudbandsupptagning, per påbörjad fjärdedels arbetstimme 90 Kopia av videobandsupptagning, per band 600 Kopia av ljudbandsupptagning, per band 120
Översättning Översättning jämte bestyrkande, för varje grupp om 100 ord 200 eller den högre avgift, som i allmänhet betalas i jämförligt fall till kompetent översättare på platsen Enbart bestyrkande, för varje påbörjad grupp om 100 ord 160
Delgivning
Delgivning av handling och bevis om delgivningen250
Särskild avgift Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 200
Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad timme 100 för en dag dock högst 500
Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 500
Med kontorstid avses den på orten vanliga kontorstiden. Vid åtgärd utom tjänstelokalen skall sökanden även betala ersättning för resekostnaden och vid åtgärd utom stationeringsorten dessutom traktamente och ersättning för hotellkostnader. Om det är en utsänd eller lokalanställd tjänsteman vid en utlandsmyndighet som utför åtgärden, bestäms ersättningen efter samma grunder som gäller vid tjänsteresa. En honorärkonsul eller en person som är anställd vid ett honorärkonsulat har rätt till skälig ersättning för utgifter för kost och logi. Förordning (2004:1226).

Ändringar

Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

    Ikraftträder
    1997-11-01

Förordning (1998:1306) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-11-02

Förordning (2001:535) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
upph. 4, 5 §§; ändr. 1 §, bil.
Ikraftträder
2001-07-15

Förordning (2001:1014) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:145) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Förarbeten
Rskr. 2000/01:137, Prop. 2000/01:55, Bet. 2000/01:UU6
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2003:572) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-09-23

Förordning (2004:273) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1226) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. 1 §, bil.
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2005:652) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-10-01

Förordning (2006:122) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:224) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-04-30

Förordning (2006:301) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-06-01

Förordning (2006:1060) om ändring i förordningen (1997:691) om avifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1413) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. 1, 9 §§, bil.
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1579) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2008:896) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-12-15

Förordning (2009:266) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2009:656) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. 10 §, bil.
Ikraftträder
2009-07-15

Förordning (2011:201) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-04-05

Förordning (2011:707 ) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.; ny 4 §
CELEX-nr
32009R0810
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:602) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:660) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:980) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. 1 §, bil.; ny 3 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:533) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2018:71) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2018:322) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-06-01