Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-09-18
Ändring införd
SFS 1997:691 i lydelse enligt SFS 2022:1051
Ikraft
1997-11-01
Upphäver
Förordning (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01
Övrigt
Rättelseblad 2004:1226, 2005:652 och 2013:660 har iakttagits.

1 §  En utlandsmyndighet ska ta ut ansökningsavgifter och avgifter för kopior m.m. i de fall och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

[S2]Ansökningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan avser.

[S3]Avgiften i lokal valuta fastställs av utlandsmyndigheten enligt de belopp i svenska kronor eller euro som anges i bilagan till denna förordning.

[S4]Är tjänsteåtgärden utan avgift, ska det på handlingen skrivas "utan avgift".

[S5]Avgift ska på motsvarande sätt tas ut om en utlandsmyndighet utför något i tjänsten för en annan stats räkning, om inte annat följer av en överenskommelse med den staten. Förordning (2020:39).

2 §  Särskild avgift skall betalas i de fall som anges i bilagan som tillägg till övriga avgifter om en åtgärd vidtagits i tjänsten utom kontorstid eller utanför tjänstelokalen.

3 §  Sökanden är skyldig att ersätta utlandsmyndigheten för nödvändiga kostnader som har uppstått i samband med sådana åtgärder som anges i bilagan, som för försändelse, annonsering, myndighetens eller någon annans biträde, om inte Regeringskansliet har bestämt något annat.

[S2]Om det är möjligt, ska utlandsmyndigheten i förväg lämna sökanden uppgift om vilka kostnaderna kan bli.

[S3]Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, ska utlandsmyndigheten besluta att staten ska stå för kostnader som avses i första stycket. Förordning (2020:39).

3 a §  Skyldigheten att betala särskild avgift enligt 2 § och att ersätta kostnader enligt 3 § gäller även vid åtgärder av en utlandsmyndighet för vilka avgifter tas ut enligt andra föreskrifter som regeringen meddelat. Förordning (2013:980).

4 §  Bestämmelser om avgift för prövning av ansökan om visering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) finns i den förordningen. Avgift ska inte tas ut för prövning av ansökan om visering för en utlänning som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), 4 kap. 16 § eller 5 kap. 2 § första stycket 4utlänningsförordningen (2006:97). Förordning (2011:707).

5 § Har upphävts genom förordning (2001:535).

6 §  Domstolar och andra svenska myndigheter är fria från avgifter.

[S2]Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det eller om det annars finns särskilda skäl för det, skall utlandsmyndigheten besluta att sökanden skall vara fri från avgift.

7 §  Ansökningsavgift skall betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker, skall sökanden skriftligen föreläggas att betala avgiften inom viss tid. Följs inte föreläggandet, skall ansökan avvisas. Sökanden skall underrättas om detta i föreläggandet.

8 §  Utförs inte den åtgärd som ansökan avser, skall särskilt kvitto lämnas på avgiften.

[S2]En utlandsmyndighet får, om det finns särskilda skäl för det, betala tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften.

9 §  Avgiften betalas i regel i verksamhetslandets valuta. Omräkning sker efter den kurs som Regeringskansliet har fastställt. Har Regeringskansliet inte fastställt någon sådan kurs eller har betydande kursförändringar ägt rum sedan omräkningskursen fastställdes, räknas avgiften om efter den köpkurs för svenska kronor eller euro som lokala banker tillämpar. Beloppet ska avrundas nedåt till ett jämnt belopp. Förordning (2020:39).

10 §  Avgiften tillfaller staten. Den överordnade utlandsmyndigheten kan besluta att ett honorärkonsulat får behålla avgifter som har betalats in till konsulatet. Förordning (2020:39).

11 §  En utlandsmyndighets beslut i fråga om avgift enligt denna förordning får överklagas hos Regeringskansliet. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelade beslutet inom två månader från den dag då avgiften beslutades. Den handling eller en bestyrkt kopia av handlingen som överklagandet avser skall bifogas överklagandet. Ett beslut om återbetalning skall antecknas på handlingen.

[S2]Regeringskansliets beslut får inte överklagas.

Bilaga

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Pass m.m.

Vanligt pass 1 600 kr
Nationellt identitetskort 1 600 kr
Provisoriskt pass 1 800 kr
Europeiska unionens provisoriska resehandling 1 800 kr
Främlingspass 750 kr
Provisoriskt främlingspass 500 kr

Provisoriskt främlingspass för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige utan avgift

Utlämnande av pass eller nationellt identitetskort som utfärdats av annan myndighet 200 kr

Utlämnande av främlingspass för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige utan avgift

Visering

Nationell visering enligt 3 kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) Visering för inresa och vistelse i Sverige 60 euro

Visering för barn under sex år utan avgift
Visering för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige utan avgift
Visering för studerande vid
Världssjöfartsuniversitetet i Malmö utan avgift
Visering för studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige utan avgift
Visering för skolelever, högskolestuderande, forskarstuderande och medföljande lärare som företar resor för studier eller utbildning utan avgift
Visering för forskare som avser att bedriva forskning inom Europeiska unionen utan avgift
Visering (för diplomater m.fl.) som avgörs av Regeringskansliet med stöd av 3 kap. 5 § utlänningslagen (2005:716)utan avgift
För medborgare i länder med vilka Europeiska unionen har ingått viseringsförenklingsavtal tas avgift ut för ansökan om visering för inresa och vistelse i Sverige med de belopp som anges i gällande avtal.

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som fyllt
18 år 1 500 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som inte fyllt 18 år 750 kr
Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) 2 200 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring enligt 5 kap. 10 § eller 6 kap. 2 § första stycketutlänningslagen (2005:716) 2 200 kr

Tillstånd enligt 6 a kap. 1 §, 6 b kap. 1 eller 2 § eller 6 c kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) 2 000 kr

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 a § utlänningslagen (2005:716) för att bedriva näringsverksamhet 2 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap.3 och 3 a §§utlänningslagen (2005:716) för personer som fyllt 18 år 2 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap.3 och 3 a §§utlänningslagen (2005:716) för personer som inte fyllt 18 år 1 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 3 a § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. eller 5 kap. 6 §utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 3 a § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och med den 15 november 2005utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare och anhöriga till medborgare i en EES-statutan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare i Japanutan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande vid
Världssjöfartsuniversitetet i Malmöutan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverigeutan avgift
Uppehållstillstånd för personer som av allmän domstol har utvisats på grund av brott och som kan beviljas sådant tillstånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen (2005:716) utan avgift
Vid en samtidig ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd tas endast en avgift ut.
Vid en ansökan om uppehålls-/arbetstillstånd för sökande inom det nordiska viseringssamarbetet ska avgiften alltid vara 1 000 kr för personer som fyllt 18 år och 500 kr för personer som inte fyllt 18 år.

Medborgarskapsärenden

Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation) 1 500 kr
Avgift ska inte tas ut av den som är statslös och som fått flyktingförklaring eller resedokument av svensk myndighet.
Sjöfart
Tillfällig nationalitetshandling 2 500 kr
Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av annan myndighet 200 kr
Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar eller på flera handlingar, tas ingen särskild avgift för detta.
Sjöförklaring, förrättning inklusive förrättningsprotokoll1 500 kr
Intyg o.d.
Levnadsintygutan avgift
Legalisering, hindersprövning, attest; annan form av intyg eller bevis 200 kr
Om överenskommelse har träffats med främmande stat beträffande avgift för intyg eller bevis, gäller vad som avtalats.

Körkort

Utlämnande av körkort 450 kr
om ärendet påbörjats och tillverkningsavgift betalats i Sverige 200 kr
Honorärkonsulat som medverkat vid utlämnande av körkort får behålla 200 kr av denna avgift.

Vigsel

Vigselförrättning, inklusive protokoll 1 200 kr
Avgifter för kopior
Avgift beräknas efter sidantalet och betalas för varje påbörjad sida. För kopior av allmänna handlingar samt utskrifter ska avgift tas ut om en beställning omfattar tio sidor eller mer.
Tio sidor50 kr
varje sida därutöver2 kr
Särskild avgift

Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 600 kr

Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad timme 400 kr
för en dag dock högst 2 000 kr
Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 800 kr
Med kontorstid avses den på orten vanliga kontorstiden. Vid åtgärd utom tjänstelokalen ska sökanden även betala ersättning för resekostnaden och vid åtgärd utom stationeringsorten dessutom traktamente och ersättning för hotellkostnader. Om det är en utsänd eller lokalanställd tjänsteman vid en utlandsmyndighet som utför åtgärden, bestäms ersättningen efter samma grunder som gäller vid tjänsteresa. En honorärkonsul eller en person som är anställd vid ett honorärkonsulat har rätt till skälig ersättning för utgifter för kost och logi. Förordning (2022:1051).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

    Ikraftträder
    1997-11-01

Förordning (1998:1306) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-11-02

Förordning (2001:535) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
upph. 4, 5 §§; ändr. 1 §, bil.
Ikraftträder
2001-07-15

Förordning (2001:1014) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:145) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Förarbeten
Rskr. 2000/01:137, Prop. 2000/01:55, Bet. 2000/01:UU6
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2003:572) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-09-23

Förordning (2004:273) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1226) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. 1 §, bil.
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2005:652) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-10-01

Förordning (2006:122) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:224) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-04-30

Förordning (2006:301) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-06-01

Förordning (2006:1060) om ändring i förordningen (1997:691) om avifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1413) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. 1, 9 §§, bil.
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1579) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2008:896) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-12-15

Förordning (2009:266) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2009:656) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. 10 §, bil.
Ikraftträder
2009-07-15

Förordning (2011:201) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-04-05

Förordning (2011:707 ) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.; ny 4 §
CELEX-nr
32009R0810
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:602) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:660) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:980) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. 1 §, bil.; ny 3 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:533) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
  2. För anmälan enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap gäller bilagan i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2018:71) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2018:322) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2019:1190) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:39) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. 1, 3, 9, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2020-03-01

Förordning (2022:308) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2022-06-01

Förordning (2022:1051) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2022-07-15