Upphävd författning

Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-09-25
Ändring införd
SFS 1997:702 i lydelse enligt SFS 2008:945
Ikraft
1997-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem skall årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

[S2]Kommuners kvalitetsredovisningar för föregående kalenderår skall vara upprättade senast den 1 maj. Förordning (2005:609).

2 §  Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja kommunernas, skolornas, förskolornas och fritidshemmens kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas nationella mål. Kvalitetsredovisningarna syftar även till att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse.

[S2]Varje kommun skall sträva efter att göra kvalitetsredovisningar som upprättats för verksamhet i kommunen kända och enkelt åtkomliga för var och en. Förordning (2005:609).

3 §  Kvalitetsredovisningarna skall innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder kommunen respektive skolan, förskolan eller fritidshemmet avser att vidta för ökad måluppfyllelse.

[S2]I kvalitetsredovisningarna skall verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse redovisas. Förordning (2005:609).

3 a §  I kvalitetsredovisningen ska uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplaner enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) och planer mot kränkande behandling enligt 14 a kap. 8 § skollagen (1985:1100) redovisas. Förordning (2008:945).

4 §  Skolans, förskolans och fritidshemmets kvalitetsredovisning skall utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta i arbetet med kvalitetsredovisning. Förordning (2005:609).

5 §  Det som sägs om skolor i 1-4 §§ gäller även för sådana fristående skolor som avses i 9 kap.1, 8 och 8 b §§skollagen (1985:1100) och riksinternatskolorna.

[S2]Det som sägs i 1-3 a §§ om skyldighet för en kommun gäller också i tilllämpliga delar för andra huvudmän inom det offentliga skolväsendet. Förordning (2008:405).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

    Ikraftträder
    1997-11-01

Förordning (2001:649) om ändring i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-11-01

Förordning (2004:648) om ändring i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2005:609) om ändring i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; nya 4, 5 §§; omtryck
Ikraftträder
2005-08-15

Förordning (2006:279) om ändring i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006 och skall tillämpas första gången för kvalitetsredovisningar som avser år 2007. För kvalitetsredovisningar som gäller läsår skall förordningen dock tillämpas första gången för kvalitetsredovisningar som avser läsåret 2006/2007.
Omfattning
ändr. 5 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2006-06-01

Förordning (2008:405) om ändring i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana resurscenter som anordnar utbildning för elever som före den 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:945) om ändring i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången för kvalitetsredovisningar som avser 2009.
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:507) om upphävande av vissa förordningar på skolområdet

Omfattning
upph.