Upphävd författning

Förordning (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

Version: 2005:355

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1997-02-20
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2005:355
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Stödformer

1 §  Stöd enligt denna förordning kan i mån av tillgång på medel lämnas som anläggningsstöd till jordbrukare för plantering av vissa fleråriga grödor avsedda för produktion av biomassa.

Förutsättningar för stöd

2 §  Anläggningsstöd får lämnas till den som brukar den mark som planteras.

3 §  Stöd får lämnas för plantering på jordbruksmark som tagits ur livsmedelsproduktion och som berättigar till samlat gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001. Förordning (2005:355).

3 a §  Stöd får lämnas till små och medelstora jordbruksföretag för plantering på annan jordbruksmark än sådan som avses i 3 §, dock inte för plantering på naturbetesmark.

[S2]Med små och medelstora företag avses i denna paragraf fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

  1. har färre än 250 anställda, och
  2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år. Förordning (2005:355).

4 §  Grödor som berättigar till stöd är stubbskott med kort omloppstid enligt kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Förordning (2005:355).

Särskilda villkor för stöd

5 §  Stöd skall betalas ut först när den åtgärd för vilken stöd lämnas har vidtagits och godkänts av länsstyrelsen.

6 §  Vid prövning av frågor om stöd skall hänsyn tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

6 a §  Stöd enligt 3 a § får lämnas till jordbrukare

  1. som har tillräcklig yrkesutbildning och yrkesskicklighet,
  2. som uppfyller de föreskrivna verksamhetskraven i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003, och
  3. vars jordbruksföretags ekonomiska bärkraft kan påvisas.

[S2]Stöd enligt första stycket lämnas inte när odlingen ersätter befintlig odling. Förordning (2005:355).

Stödets storlek

7 §  Stöd skall lämnas som bidrag med 5 000 kr för varje hektar av den stödberättigande arealen. Stöd enligt 3 a § får dock lämnas med högst 480 000 kr per jordbruksföretag och per fyraårsperiod. Beräknade stödbelopp som är lägre än 2 000 kr betalas inte ut. Förordning (2005:355).

Förfarandet i stödärenden

8 §  Frågor om stöd enligt denna förordning skall prövas av länsstyrelsen. Stödet skall betalas ut av Jordbruksverket.

9 §  En ansökan om stöd skall göras skriftligen.

10 §  Beslutet om stöd skall innehålla uppgift om

  1. mottagaren av stödet,
  2. stödets ändamål,
  3. stödets omfattning,
  4. mottagarens skyldighet att lämna uppgifter som behövs för kontroll av stödet, och
  5. övriga villkor för stödet.

Tillsyn och kontroll

11 §  Jordbruksverket utövar den centrala tillsynen över att denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning följs.

[S2]Länsstyrelsen utövar den närmare kontrollen inom länet.

12 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur anläggningsstödet skall kontrolleras inom länet.

Upphävande av beslut

13 §  Om beslutet om stöd har meddelats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit mot villkor som gäller för stödet, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut.

Ränta

14 §  Om stödmottagaren åläggs att återbetala ett stödbelopp, skall ränta på beloppet betalas till staten enligt vad som motsvarar den ränta som föreskrivs i 2 och 5 §§räntelagen (1975:635).

[S2]Länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det är oskäligt att kräva ränta enligt räntelagen.

Verkställighet av beslut

15 §  Ett beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S2]Länsstyrelsen får bestämma att ett beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning skall gälla omedelbart.

Bemyndigande att meddela föreskrifter

15 a §  Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter om stöd enligt 3 a §. Förordning (2005:355).

[S2]Överklagande m.m.

[S3]16 §Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket.

[S4]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1130).

17 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

Förordning (1998:797) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
392R1765
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:1019) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om grödor som har planterats under år 1998 gäller dock 7 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1130) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:9) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
CELEX-nr
399R2461
Ikraftträder
2000-02-15

Förordning (2005:355) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till planering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2005. Äldre bestämmelser gäller dock för stödansökningar som kommit in före den 1 januari 2005.
Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§; nya 3 a, 6 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
CELEX-nr
32004R0795
Ikraftträder
2005-06-15

Förordning (2008:665) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

Omfattning
upph. 3 a, 6 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §; ändr. 3, 4, 7 §§
CELEX-nr
32004R0795
Ikraftträder
2008-07-15

Förordning (2009:192) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2010:190) om upphävande av förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

Omfattning
upph.