Upphävd författning

Förordning (1997:845) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-11-06
Ändring införd
SFS 1997:845
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statliga universitet och högskolor får bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Vissa bestämmelser om uppdragsutbildning vid kommuner och landsting finns i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall. Bestämmelserna i 7-8 §§ i denna förordning gäller även sådan uppdragsutbildning som bedrivs i anslutning till en kommuns eller ett landstings högskoleutbildning inom vårdområdet.

Statliga universitets och högskolors uppdragsutbildning

2 §  Med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild för personer som uppdragsgivaren utser.

3 §  Ett universitet eller en högskola får bedriva uppdragsutbildning som knyter an till sådan grundläggande högskoleutbildning som universitetet eller högskolan har examensrätt för.

[S2]Om uppdragsgivaren är från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), får uppdragsutbildning dock bedrivas bara efter medgivande av regeringen.

[S3]Uppdragsutbildning får inte bedrivas på sådant sätt eller i sådan omfattning att den får en negativ inverkan på den grundläggande högskoleutbildning som universitetet eller högskolan skall bedriva.

4 §  Om uppdragsgivaren är en statlig eller en kommunal myndighet eller ett landsting, skall uppdraget avse personalutbildning eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl. I andra fall skall uppdraget avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren.

5 §  Högskoleverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av 2-4 §§ i denna förordning.

6 §  Vid uppdragsutbildning tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Universitet och högskolor får själva bestämma avgiftens storlek. Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Uppdragsutbildning skall särredovisas enligt 4 kap. 14 § förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

[S2]När ett universitet eller en högskola anordnar uppdragsutbildning som omfattar mer än 40 studieveckor, skall Högskoleverket underrättas skriftligen om detta.

Gemensamma bestämmelser

7 §  De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examens- eller kursbevis enligt bestämmelserna för grundläggande högskoleutbildning, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på grundläggande högskoleutbildning.

8 §  Den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 7 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning.

Ändringar

Förordning (1997:845) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 2002:760

Omfattning
upph.