Upphävd författning

Lag (1997:867) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
SFS 1997:867
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 §  Denna lag skall tillämpas på nya nätanslutna kylskåp, frysar samt kyl- och frysenheter under förutsättning att de är avsedda för hushållsbruk (kylskåp och frysar).

2 §  Lagen tillämpas inte på kylskåp och frysar som även kan utnyttja andra energikällor än el från elnätet, kylskåp och frysar som bygger på absorptionsprincipen eller kylskåp och frysar som tillverkas enligt särskilda specifikationer.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka kylskåp och frysar som skall undantas från lagens tillämpning.

3 §  Kylskåp och frysar som omfattas av lagen får släppas ut på marknaden endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs i 4 § eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. De skall även vara CE-märkta.

[S2]Den som tillverkar eller importerar kylskåp och frysar ansvarar för att de uppfyller kraven enligt första stycket.

Elförbrukning

4 §  För kylskåp och frysar skall en högsta tillåtna elförbrukning gälla.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. högsta tillåtna elförbrukning för olika slag av kylskåp och frysar, och
  2. de metoder som skall användas för att bestämma deras elförbrukning.

Märkning

5 §  Kylskåp och frysar får CE-märkas endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs upp i 4 § eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om CE-märkning av kylskåp och frysar.

[S2]För CE-märkning gäller vidare bestämmelserna i lagen (1992:1534) om CE-märkning.

Tillsyn m.m.

6 §  Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndig- heten) skall se till att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.

7 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

8 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover eller liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt denna lag.

9 §  För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov.

Överklagande

11 §  Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:867) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar

Förarbeten
Rskr. 1997/98:31, Prop. 1996/97:174, Bet. 1997/98:NU4
CELEX-nr
396L0057
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (2008:113) om upphävande av lagen (1997:867) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1997:867) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar ska upphöra att gälla vid utgången av april 2008. Den upphävda lagen ska fortfarande tillämpas beträffande elektriska kylskåp och frysar som släppts ut på gemenskapens marknad eller tagits i bruk inom gemenskapen före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:140, Prop. 2007/08:36, Bet. 2007/08:NU6
Omfattning
upph.
CELEX-nr
32005L0032