Förordning (1997:9) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden

Departement
Inrikesdepartementet
Utfärdad
1997-01-09
Ändring införd
SFS 1997:9 i lydelse enligt SFS 1997:1023
Ikraft
1997-02-01
Tidsbegränsad
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmänna reklamationsnämnden får pröva tvister mellan en grupp konsumenter och en näringsidkare i enlighet med denna förordning.

2 §  Tvister enligt 1 § får prövas, om

 1. det finns flera konsumenter som kan antas ha anspråk mot en viss näringsidkare med stöd av väsentligen likartade grunder,
 2. de rör förhållanden som får prövas av nämnden, och
 3. en prövning av tvisterna är motiverad från allmän synpunkt.

3 §  Tvister enligt denna förordning tas upp till prövning efter anmälan av Konsumentombudsmannen eller, om denne för ett visst fall har beslutat att inte göra någon anmälan, av en sammanslutning av konsumenter eller löntagare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:9) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997 och gäller till utgången av år 1997.
  Anmälan om grupptalan som har gjorts före utgången av år 1997 skall prövas enligt denna förordning.
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (1997:1023) om fortsatt giltighet av förordningen (1997:9) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden

Omfattning
forts. giltighet