Upphävd författning

Förordning (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-03-12
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2001:1073
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll över förekomsten och hanteringen av PCB-produkter samt om bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som innehåller eller förorenats med PCB-produkter.

[S2]I förordningen (1985:837) om PCB m.m. finns ytterligare bestämmelser om produkter och varor som innehåller eller har behandlats med polyklorerade bifenyler (PCB) eller polyklorerade terfenyler (PCT). För PCB-varor som är avfall gäller även bestämmelserna i avfallsförordningen (2001:1063) och förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall. För oljor som innehåller PCB finns också bestämmelser i förordningen (1993:1268) om spillolja. Förordning (2001:1073).

Definitioner

2 §  Med PCB-produkt avses i denna förordning

 1. polyklorerade bifenyler (PCB),
 2. polyklorerade terfenyler (PCT),
 3. monometyltetraklordifenylmetan,
 4. monometyldiklordifenylmetan,
 5. monometyldibromdifenylmetan,
 6. varje blandning av ämnen med en total halt av ämnena 1-5 överstigande 0,005 viktprocent (50 vikt-ppm).

3 §  Med PCB-vara avses i denna förordning PCB-produkt samt varje vara eller utrustning som innehåller, har innehållit eller har behandlats med en PCB-produkt.

[S2]Transformatorer, kondensatorer och behållare med rester av PCB- produkter är exempel på sådan utrustning som avses i första stycket.

4 §  En vara eller utrustning som är av ett sådant slag att den kan antas innehålla eller ha innehållit en PCB-produkt skall vid tillämpningen av denna förordning anses som en PCB-vara, om det inte med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet finns godtagbara skäl för en annan bedömning.

5 §  Med dekontaminering avses i denna förordning alla åtgärder som gör att utrustning, material eller flytande ämnen som är förorenade av en PCB-produkt kan återanvändas, återvinnas eller bortskaffas under säkra förhållanden. Dekontaminering kan innebära utbyte av vätskor genom att en vätska som är en PCB- produkt ersätts med en lämplig vätska som inte är en PCB- produkt.

Förbud mot och villkor för viss hantering

6 §  Är hantering inte förbjuden enligt 2 eller 3 § förordningen (1985:837) om PCB m.m. får underhållet av en transformator som innehåller en PCB-produkt fortsätta endast om

 1. syftet är att tillförsäkra att innehållet följer tekniska normer och specifikationer vad gäller dielektriska egenskaper och
 2. transformatorn är fullt användbar och inte läcker.

7 §  En transformator får inte fyllas på med en PCB-produkt.

8 §  En PCB-produkt får inte separeras från andra ämnen för återanvändning av PCB-produkten.

9 §  En PCB-vara skall förvaras så åtskild från alla lättantändliga ämnen att brandrisk undviks.

Undersöknings- och anmälningsplikt

10 §  Den som innehar en utrustning som innehåller eller kan antas innehålla mer än 5 dm3 PCB-produkt skall anmäla detta till Naturvårdsverket. För elektriska kondensatorer skall gränsvärdet 5 dm3 PCB-produkt anses omfatta summan av de olika delar som ingår i en fullständig enhet.

[S2]Den som är skyldig att göra anmälan skall också till Naturvårdsverket anmäla varje förändring i sitt innehav. Förordning (1998:925).

11 §  Anmälan enligt 10 § skall innehålla uppgift om

 1. innehavarens namn och adress,
 2. platsen där utrustningen finns samt en beskrivning av utrustningen,
 3. den mängd PCB-produkt som finns i utrustningen,
 4. datum för och slag av planerad eller pågående åtgärd såsom utbyte, behandling eller dekontaminering,
 5. datum för intyg som utfärdats avseende den anmälda utrustningen.

[S2]Om det är rimligt att anta att den PCB-produkt som finns i utrustningen har en halt av de ämnen som anges i 2 § 1-5 om mindre än 0,05 viktprocent (500 vikt-ppm), behöver uppgifter enligt 3 och 4 inte lämnas.

12 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

 1. när en utrustning skall antas innehålla mer än 5 dm3 PCB- produkt,
 2. skyldighet att närmare undersöka förekomst av PCB-produkt i utrustning som kan antas innehålla en sådan produkt,
 3. fullgörande av anmälningsplikten enligt 10 och 11 §§. Förordning (1998:925).

Bortskaffande

13 §  En PCB-vara som är avfall skall genast överlämnas för bortskaffande enligt avfallsförordningen (2001:1063). Vad som där är föreskrivet om PCB skall också tillämpas i fråga om sådana PCB-produkter som avses i 2 § denna förordning.

[S2]Vid bortskaffande av en PCB-vara får endast de bortskaffningsförfaranden tillämpas som i bilaga 5 till avfallsförordningen (2001:1063) betecknas D 8, D 9, D 10 eller D 15.

[S3]Bestämmelser om förbränning finns i förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall. Vad som där är föreskrivet om PCB skall också tillämpas i fråga om sådana PCB-produkter som avses i 2 § denna förordning. Andra bortskaffningsförfaranden får tillämpas endast om de i jämförelse med förbränning har likvärdiga miljömässiga säkerhetskrav och följer kvalificerade tekniska krav med bästa tillgängliga teknik. Förordning (2001:1073).

14 §  Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om villkor för tillämpning av bortskaffningsförfarandena. Förordning (1998:925).

15 §  De som skaffar bort PCB-varor skall föra register över de PCB-varor som de hanterar för bortskaffande. Av registret skall framgå varornas mängd, ursprung, art och innehåll av PCB- produkt. Registret skall vara tillgängligt för allmänheten.

[S2]De som skaffar bort PCB-varor skall utfärda mottagningsbevis för PCB-varor som lämnas till dem för bortskaffande. Av beviset skall framgå de mottagna varornas mängd, art och innehåll av PCB-produkt. Beviset skall lämnas till den som överlämnat varorna för bortskaffande.

[S3]Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte om motsvarande förpliktelser följer av avfallsförordningen (2001:1063) eller av bestämmelser som meddelats med stöd av den förordningen eller motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (2001:1073).

16 §  Den som tagit emot varor för bortskaffande enligt denna förordning skall se till att varorna skaffas bort utan dröjsmål.

Dekontaminering

17 §  Den som avser att efter den 31 december 2010 inneha en utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 10 § skall se till att utrustningen innan dess har dekontaminerats på sätt som följer av 18 §.

18 §  Utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 10 § får dekontamineras genom byte av den PCB-produkt som finns i utrustningen, om

 1. syftet med bytet är att i den PCB-produkt som finns i utrustningen reducera halten av de ämnen som anges i 2 § 1-5 till lägre än 0,05 viktprocent (500 vikt-ppm) och, om möjligt, till lägre än 0,005 viktprocent (50 vikt-ppm),
 2. ersättningsprodukten före bytet inte är en PCB-produkt,
 3. bytet medför märkbart mindre risker,
 4. bytet inte hindrar senare bortskaffande av PCB-produkterna, och
 5. den som utför bytet har tillstånd att dekontaminera PCB- varor.

[S2]Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om dekontaminering. Frågor om tillstånd att dekontaminera PCB- varor skall avgöras av Naturvårdsverket. Förordning (1998:925).

Märkning

19 §  Den som innehar en utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 10 § skall se till att utrustningen är tydligt märkt med uppgift om innehållet av PCB-produkt. Märkning skall också finnas på dörrarna till de lokaler där utrustningen förvaras.

[S2]Om utrustningen är sådan som avses i 11 § andra stycket, kan märkningen utformas med texten "Förorenad med PCB < 0,05 %" eller "Innehåller isolervätska som kan vara förorenad med PCB < 0,05 %".

20 §  Efter ett byte som avses i 18 § skall utrustningen vara märkt på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Tillsyn, ansvar och överklagande

21 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:925).

22 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:925).

23 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Förordning (1998:925).

Förteckning och rapportering

24 §  Naturvårdsverket skall se till att förteckningar upprättas över utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 10 § och senast den 16 september 1999 sända en sammanfattning till Europeiska gemenskapernas kommission. Förteckningarna skall regelbundet uppdateras och innehålla den information som avses i 11 §. Förordning (1998:925).

25 §  Naturvårdsverket skall senast den 16 september 1999 utarbeta

 1. en plan för dekontaminering och bortskaffande av utrustning som förtecknats enligt 24 § och av den PCB-produkt som utrustningen innehåller,
 2. ett åtgärdsprogram för insamling och senare bortskaffande av sådana PCB-varor som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 10 §.

[S2]När planen och åtgärdsprogrammet har utarbetats, skall Naturvårdsverket omgående underrätta Europeiska gemenskapernas kommission. Förordning (1998:925).

Bilaga

Märkning av dekontaminerad utrustning enligt 20 § förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.
Varje föremål i den dekontaminerade utrustningen skall tydligt märkas med beständig text på svenska som skall utformas enligt följande.

DEKONTAMINERAD UTRUSTNING

SOM INNEHÅLLIT PCB
Vätska som har innehållit PCB har ersatts:
- med(namn på ersättning)
- den(datum)
- av(företag).
Koncentration av PCB i
- den gamla vätskanviktprocent
- den nya vätskanviktprocent.

Ändringar

Förordning (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.

  CELEX-nr
  396L0059
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (1998:925) om ändring i förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.

Omfattning
ändr. 10, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:1073) om ändring i förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.

Omfattning
ändr. 1, 13, 15 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2007:19

Omfattning
upph.