Upphävd författning

Tillkännagivande (1998:1240) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-09-24
Ändring införd
SFS 1998:1240
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager att följande förordningar om ekonomiska sanktioner har beslutats av Europeiska gemenskapen med anledning av sådana beslut eller rekommendationer som avses i 1 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner och beträffande vilka straffansvar därför gäller i landet direkt enligt 8 § andra stycket och 16 § samma lag.
 1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner (EGT nr L 361, 10.12.1992, s. 1, Celex 392R3541).
 2. Rådets förordning (EEG) nr 3274/93 av den 29 november 1993 om förhindrande av leverans av vissa varor och tjänster till Libyen (EGT nr L 295, 30.11.1993, s. 1, Celex 393R3274).
 3. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993 om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT nr L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex 393R3275).
 4. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT nr L 139, 2.6.1994, s. 4, Celex 394R1264).
 5. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT nr L 182, 16.7.1994, s. 1, Celex 394R1733).
 6. Rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak (EGT nr L 337, 27.12.1996, s. 1, Celex 396R2465).
 7. Rådets förordning (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien (EGT nr L 130, 1.5.1998, s. 1, Celex 398R0926).
 8. Rådets förordning (EG) nr 1295/98 av den 22 juni 1998 om frysande av tillgångar som Förbundsrepubliken Jugoslaviens och Serbiska republikens regeringar har utomlands (EGT nr L 178, 23.6.1998, s. 33, Celex 398R1295).
 9. Rådets förordning (EG) nr 1607/98 av den 24 juli 1998 om förbud mot nya investeringar i Serbiska republiken (EGT nr L 209, 25.7.1998, s. 16, Celex 398R1607).
 10. Rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97 (EGT nr L 215, 1.8.1998, s. 1, Celex 398R1705).
 11. Rådets förordning (EG) nr 1901/98 av den 7 september 1998 om förbud för jugoslaviska transportföretag att flyga mellan Förbundsrepubliken Jugoslavien och Europeiska gemenskapen (EGT nr L 248, 8.9.1998, s. 1, Celex 398R1901).

Ändringar

Tillkännagivande (1998:1240) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Förarbeten
Rskr. 1995/96:168, Prop. 1995/96:35, Bet. 1995/96:UU12

Ändring, SFS 1999:233

Omfattning
upph.