Inaktuell version

Förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1998-10-22
Ändring införd
SFS 1998:1343 i lydelse enligt SFS 2011:648
Ikraft
1998-12-01
Upphäver
Förordning (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket
Förordning (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Statsbidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning till åtgärder som främjar fiskevården, främst i vatten där allmänheten har rätt att fiska.

2 §  Bidrag får inte lämnas, om en åtgärd har påbörjats utan särskilt medgivande innan frågan om bidrag har avgjorts.

3 §  Bidrag får lämnas till kostnader för

  1. bildande eller ombildande av fiskevårdsområden,
  2. fisketillsyn,
  3. utsättning av fisk,
  4. insatser för att bevara hotade fiskarter och -stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden.

[S2]Bidrag enligt första stycket 1 får avse arvode till förrättningsman, kostnader för fiskerättsförteckning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader. Om det finns särskilda skäl får bidrag också lämnas för andra kostnader.

4 §  Bidrag lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Om det finns särskilda skäl får bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar högst hela den godkända kostnaden.

4 a §  Den myndighet som har beslutat om ett bidrag får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Förordning (2011:648).

5 §  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller
  2. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. Förordning (2011:648).

5 a §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 5 §, ska den myndighet som beslutat om bidraget besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten efterge kravet på återbetalning helt eller delvis. Förordning (2011:648).

6 §  Frågor om bidrag prövas av Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheten får till länsstyrelsen överlämna uppgiften att pröva frågor om bidrag. Förordning (2011:648).

7 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Havs- och vattenmyndigheten. Förordning (2011:648).

7 a §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens beslut att inte betala ut stöd enligt 4 a § och Havs- och vattenmyndighetens beslut i ett överklagat ärende som avser länsstyrelsens beslut att inte betala ut stöd enligt 4 a § får dock inte överklagas. Förordning (2011:648).

8 §  Havs- och vattenmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2011:648).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden och förordningen (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket. Dessa föreskrifter gäller dock i fråga om bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (2011:648) om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8 §§, nya 4 a, 5 a, 7 a §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2018:978) om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2018-07-01