Upphävd författning

Förordning (1998:1345) om stöd till biodling

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1998-10-22
Ändring införd
SFS 1998:1345 i lydelse enligt SFS 2004:1078
Ikraft
1998-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 797/2004 av den 26 april 2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter samt kommissionens förordning (EG) nr 917/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 797/2004 om insatser på biodlingsområdet. Förordning (2004:1078).

2 §  Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas till biodlingen i överensstämmelse med det nationella program som årligen fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 797/2004. Förordning (2004:1078).

3 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Statens jordbruksverk.

4 §  I ett beslut om att bevilja stöd kan Jordbruksverket bestämma att sökanden måste

  1. underkasta sig kontroll av hur stödet används, och
  2. uppfylla redovisningsvillkor och andra villkor för stödet.

5 §  För stöd enligt denna förordning gäller bestämmelserna i 35 §, 37 § första stycket och 41-44 §§ förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

[S2]Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken. Lag (2000:105).

6 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

7 §  Föreskrifter i övrigt till komplettering och verkställighet av rådets förordning (EG) nr 797/2004 får meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2004:1078).

Ändringar

Förordning (1998:1345) om stöd till biodling

CELEX-nr
397R2300
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (2000:105) om ändring i förordningen (1998:1345) om stöd till biodling

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2000-04-15

Förordning (2004:1078) om ändring i förordningen (1998:1345) om stöd till biodling

Omfattning
ändr. 1, 2, 7 §§
CELEX-nr
32004R0917
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2017:915) om upphävande av förordningen (1998:1345) om stöd till biodling

Omfattning
upph.