Upphävd författning

Tillkännagivande (1998:1352) enligt lagen (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1998-10-29
Ändring införd
SFS 1998:1352
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I lagen (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall finns regler om svenska domstolars rätt eller skyldighet att begära förhandsavgöranden från Europeiska gemenskapernas domstol om tolkningen av bestämmelser i internationella överenskommelser som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen för Europeiska unionen i den omfattning som Sverige har åtagit sig detta. Regeringen skall ge till känna dels sådana åtaganden, dels bestämmelser i andra lagar om svensk domstols rätt eller skyldighet att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol. Följande finns att ge till känna.
Åtaganden enligt första stycket i lagen
Konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) och tilläggsprotokollet till den konventionen har trätt i kraft den 1 oktober 1998. Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b i tilläggsprotokollet förklarat att varje svensk domstol får begära att Europeiska gemenskapernas domstol meddelar ett förhandsavgörande i ett ärende som uppkommit vid den svenska domstolen och som rör tolkningen av Europolkonventionen, när domstolen anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken. Konventionen och tilläggsprotokollet finns intagna i prop. 1996/97:164.
Bestämmelser enligt andra stycket i lagen
Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober 1982, den 25 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonventionen) samt protokollet den 3 juni 1971 om EG- domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse enligt nämnda tillträdeskonventioner träder i kraft i förhållande till Sverige den 1 januari 1999. Konventionen och protokollet gäller därefter som lag här i landet. Enligt artikel 2.1 i protokollet har följande svenska domstolar rätt att begära att EG-domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i en tolkningsfråga: Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Enligt artikel 2.2 har alla domstolar rätt att begära ett sådant förhandsavgörande när de utgör överinstans. Av artikel 2.3 följer att Svea hovrätt har rätt att begära ett sådant förhandsavgörande i fall som avses i artikel 37 i konventionen. I artikel 3 i protokollet finns ytterligare bestämmelser om rätt och skyldighet att begära förhandsavgörande. Konventionen och protokollet finns intagna i SFS 1998:358.

Ändringar

Tillkännagivande (1998:1352) enligt lagen (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1997/98:22, Prop. 1996/97:164, Bet. 1997/98:JuU2

Ändring, SFS 2006:1026

Omfattning
upph.