Förordning (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1998-10-29
Ändring införd
SFS 1998:1355 i lydelse enligt SFS 2018:979
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Definition

1 §  Med höghastighetsfartyg förstås i denna förordning ett fartyg som har en längd som överstiger 50 meter och kan uppnå en fart i meter per sekund som uppgår till eller överstiger 3,70,1667, där är deplacement (m3) vid konstruktionsvattenlinjen, dock minst 32 knop.

Anmälan om trafik med höghastighetsfartyg

2 §  Ägaren till ett höghastighetsfartyg skall, innan det sätts i trafik till eller från en svensk hamn, anmäla detta till Transportstyrelsen.

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en anmälan enligt första stycket skall innehålla och om hur långt före trafikstart en anmälan skall ges in. Förordning (2008:1132).

3 §  Ett höghastighetsfartyg får användas utan att en anmälan enligt 2 § har gjorts om fartyget ska användas för tjänsteutövning i Polismyndigheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket eller den kommunala räddningstjänsten. Förordning (2014:1266).

Särskilda trafikregler för höghastighetsfartyg

4 §  Transportstyrelsen får, efter samråd med länsstyrelserna i de län där fartyget skall framföras, besluta särskilda trafikregler för användningen av ett höghastighetsfartyg.

[S2]Trafikreglerna skall syfta till att motverka olägenheter av användningen av höghastighetsfartyget eller vara nödvändiga av säkerhetsskäl.

[S3]Om de beslutade trafikreglerna för ett höghastighetsfartyg skulle visa sig vara otillräckliga för att uppfylla sitt syfte får Transportstyrelsen, efter samråd med de berörda länsstyrelserna, utfärda nya trafikregler. Förordning (2008:1132).

5 §  Transportstyrelsen skall skriftligen underrätta anmälaren om de särskilda trafikregler som styrelsen beslutar. En kopia av beslutet skall medföras ombord på fartyget. Förordning (2008:1132).

6 §  Ägaren till ett höghastighetsfartyg för vilket Transportstyrelsen beslutat särskilda trafikregler skall informera om fartygets trafik i den utsträckning som styrelsen bestämmer. Förordning (2008:1132).

Ansvarsbestämmelser m.m.

7 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  1. bryter mot 2 §,
  2. bryter mot de särskilda trafikregler som beslutats enligt 4 §, eller
  3. framför ett höghastighetsfartyg utan att medföra Transportstyrelsens beslut enligt 5 §.

[S2]Straff döms inte ut enligt denna paragraf om gärningen är belagd med straff i sjölagen (1994:1009). Förordning (2008:1132).

8 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:979).

9 §  Transportstyrelsen ska särskilt underrätta Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Statens Jordbruksverk och berörda länsstyrelser om beslut enligt 4 §. Dessa myndigheter får överklaga sådana beslut. Förordning (2011:657).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Den tillämpas även på höghastighetsfartyg som har satts i trafik dessförinnan.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2008:1132) om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:657) om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:1266) om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:979) om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-07-01