Upphävd författning

Förordning (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-11-05
Ändring införd
SFS 1998:1364 i lydelse enligt SFS 2004:343
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling får den upphandlande enheten med stöd av 1 kap. 18 § andra stycket samma lag begära att en leverantör företer de bevis som framgår av denna förordning.

Upphandling av varor

2 §  Vid upphandling av varor får den upphandlande enheten begära att en leverantör visar sin finansiella och ekonomiska ställning genom ett eller flera av följande bevis:

 1. ett ändamålsenligt intyg från en bank eller ett kreditmarknadsföretag,
 2. balansräkningen eller utdrag ur den för leverantören, om offentlig

[S2]redovisning av balansräkningen krävs enligt rätten i det land där leverantören är etablerad,

 1. en redovisning av leverantörens totala omsättning och omsättning av sådana varor som avses med upphandlingen för de tre föregående räkenskapsåren.

[S3]Om en leverantör har skäl för att inte förete begärda bevis, får han visa sin finansiella och ekonomiska ställning på ett annat sätt som enheten godtar. Förordning (2004:343).

3 §  Vid upphandling av varor får den upphandlande enheten begära att en leverantör visar sin tekniska förmåga och kapacitet endast genom ett eller flera av följande bevis med hänsyn till varornas art, mängd och ändamål:

 1. en beskrivning av leverantörens tekniska resurser, åtgärder för kvalitetssäkring samt forsknings- och utvecklingsresurser,
 2. namnet på de tekniker och tekniska organ som anlitas, även om de inte direkt tillhör leverantören, särskilt sådana som ansvarar för kvalitetskontroll,
 3. prover, beskrivningar eller fotografier av de varor som skall levereras, varvid äktheten måste styrkas om den upphandlande enheten så begär,
 4. intyg från officiella institutioner för kvalitetskontroll eller från erkänd expertis på området som visar att varorna, som skall vara klart identifierade genom hänvisning till vissa specifikationer eller standarder, överensstämmer med specifikationerna eller standarderna.

[S2]Som bevis räknas även en förteckning över de viktigaste leveranser som gjorts under de tre senaste åren, med uppgift om belopp och tidpunkt samt om mottagaren var en upphandlande enhet eller inte. I de fall leverans har gjorts till en upphandlande enhet skall bevis lämnas i form av intyg som utfärdats eller attesterats av behörig myndighet. I andra fall skall leveransen bekräftas av mottagaren eller, om detta inte är möjligt, av leverantören.

[S3]Om de varor som skall levereras är av komplex natur eller undantagsvis är avsedda för ett speciellt ändamål, kan leverantören visa sin tekniska förmåga och kapacitet genom ett bevis på kontroll av sin produktionskapacitet och, om det är nödvändigt, sina resurser för undersökningar och forsknings- och utvecklingsresurser samt åtgärder för kvalitetssäkring. Denna kontroll skall utföras antingen av den upphandlande enheten eller av ett behörigt officiellt organ i det land där leverantören är etablerad, förutsatt att detta organ ger sitt samtycke.

Upphandling av byggentreprenader

4 §  Vid upphandling av byggentreprenader får den upphandlande enheten begära att en leverantör visar sin finansiella och ekonomiska ställning genom ett eller flera av följande bevis:

 1. ett ändamålsenligt intyg från en bank eller ett kreditmarknadsföretag,
 2. balansräkningen eller utdrag ur den för leverantören, om offentlig redovisning av balansräkningen krävs enligt rätten i det land där leverantören är etablerad,
 3. en redovisning av leverantörens totala omsättning och omsättning av bygg- och anläggningsarbeten för de tre föregående räkenskapsåren.

[S2]Om en leverantör har skäl för att inte förete begärda bevis, får han visa sin finansiella och ekonomiska ställning på ett annat sätt som enheten godtar. Förordning (2004:343).

5 §  Vid upphandling av byggentreprenader får den upphandlande enheten begära att en leverantör visar sin tekniska förmåga och kapacitet endast genom ett eller flera av följande bevis:

 1. leverantörens utbildning och yrkeskvalifikationer eller motsvarande uppgifter beträffande företagets ledning och särskilt för den eller de personer som är ansvariga för arbetenas utförande,
 2. uppgift om vilka verktyg och vilken maskinell och teknisk utrustning som leverantören förfogar över för utförandet av arbetena,
 3. uppgift om årsgenomsnittet för antalet anställda och antalet anställda med ledningsfunktion hos leverantören under de tre föregående åren,
 4. namnet på de tekniker och tekniska organ som leverantören kan anlita för arbetenas genomförande, oavsett om de tillhör företaget eller inte.

[S2]Som bevis räknas även en förteckning över de arbeten som utförts under de fem senaste åren, tillsammans med intyg om att de viktigaste arbetena utförts på tillfredsställande sätt. Intygen skall ange värde, tidpunkt och plats för arbetena och om arbetena utförts enligt gällande branschnormer och om de slutförts på ett riktigt sätt. Om det är nödvändigt skall behörig myndighet sända dessa intyg direkt till den upphandlande enheten.

Upphandling av tjänster

6 §  Vid upphandling av tjänster får den upphandlande enheten begära att en leverantör visar sin finansiella och ekonomiska ställning genom ett eller flera av följande bevis:

 1. ett ändamålsenligt intyg från en bank eller ett kreditmarknadsföretag eller intyg om ansvarsförsäkring för verksamheten,
 2. balansräkningen eller utdrag ur den för leverantören, om offentlig redovisning av balansräkningen krävs enligt rätten i det land där leverantören är etablerad,
 3. en redovisning av leverantörens totala omsättning och omsättning av sådana tjänster som avses med upphandlingen för de tre föregående räkenskapsåren.

[S2]Om en leverantör har skäl för att inte förete begärda bevis, får han visa sin finansiella och ekonomiska ställning på ett annat sätt som enheten godtar. Förordning (2004:343).

7 §  Vid upphandling av tjänster får en leverantörs möjlighet att utföra tjänsterna bedömas med utgångspunkt särskilt i hans skicklighet, effektivitet, erfarenhet och pålitlighet. Den upphandlande enheten får begära att en leverantör visar sin tekniska förmåga och kapacitet endast genom ett eller flera av följande bevis med hänsyn till tjänsternas art, mängd och ändamål:

 1. leverantörens utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer eller motsvarande uppgifter beträffande företagsledningen och särskilt den eller de personer som skall ansvara för utförandet av tjänsterna,
 2. namnet på de tekniker eller tekniska organ som anlitas, även om de inte direkt tillhör leverantören, särskilt sådana som ansvarar för kvalitetskontroll,
 3. uppgift om årsgenomsnittet för antalet anställda och antalet anställda med ledningsfunktion hos leverantören under de tre föregående åren,
 4. uppgift om vilka verktyg och vilken maskinell och teknisk utrustning som leverantören förfogar över för utförandet av tjänsterna,
 5. en beskrivning av vilka åtgärder leverantören har vidtagit för kvalitetssäkring samt hans forsknings- och utvecklingsresurser,

[S2]Som bevis räknas även en förteckning över de viktigaste tjänster som tillhandahållits under de tre senaste åren, med uppgift om belopp och tidpunkt samt om mottagaren var en upphandlande enhet eller inte. I de fall tjänster tillhandahållits en upphandlande enhet skall bevis lämnas i form av intyg som utfärdats eller attesterats av behörig myndighet. I andra fall skall tillhandahållandet bekräftas av mottagaren eller, om detta inte är möjligt, av leverantören.

[S3]Om de tjänster som skall tillhandahållas är av komplex natur eller undantagsvis är avsedda för ett speciellt ändamål, kan leverantören visa sin tekniska förmåga och kapacitet genom ett bevis på kontroll av den produktionskapacitet och, om det är nödvändigt, sina resurser för undersökningar och forskning samt åtgärder för kvalitetssäkring. Denna kontroll skall utföras antingen av den upphandlande enheten eller av ett behörigt officiellt organ i det land där leverantören är etablerad, förutsatt att detta organ ger sitt samtycke.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2004:343) om ändring i förordningen (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling

Omfattning
ändr. 2, 4, 6 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Ändring, SFS 2007:1100

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att följande förordningar ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007:
 1. förordningen (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling,
 2. förordningen (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling,
 3. förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling, och
 4. förordningen (2001:870) om försvarsupphandling.
Förordningarna i 1, 2 och 4 gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före utgången av år 2007.
Omfattning
upph.