Upphävd författning

Förordning (2001:870) om försvarsupphandling

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
SFS 2001:870
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa undantag från bestämmelserna i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

2 §  Försvarets materielverk får besluta om undantag från kravet på annonsering i 6 kap. 2 a § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet om dessa begränsningar förhindrar ett offentliggörande av upphandlingen.

3 §  Försvarets materielverk får besluta om undantag från bestämmelserna i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket samma lag om undantaget är nödvändigt med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen och upphandlingen avser

  1. tillägg till upphandling där regeringen tillämpat undantagsregeln i 6 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling,
  2. materiel eller tjänster som omgående behövs för Försvarsmaktens medverkan i internationella insatsstyrkor och som understiger 3 000 000 kronor,
  3. materiel eller tjänster inom ramen för en av Sverige träffad internationell överenskommelse om mellanstatlig samverkan i fråga om försörjning av materiel eller tjänster, eller
  4. telekabel eller förläggning av telekabel för Försvarsmaktens fasta telenät och teleförbindelser för det.

4 §  Försvarets materielverk skall redovisa de undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som myndigheten har beslutat om med stöd av 2 och 3 §§ denna förordning i sin delårsrapport och i sin årsredovisning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:870) om försvarsupphandling

Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2007:1100

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att följande förordningar ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007:
  1. förordningen (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling,
  2. förordningen (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling,
  3. förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling, och
  4. förordningen (2001:870) om försvarsupphandling.
Förordningarna i 1, 2 och 4 gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före utgången av år 2007.
Omfattning
upph.