Förordning (1998:1387) om fonogramersättning

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-19
Ändring införd
SFS 1998:1387
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ersättning av statsmedel skall årligen betalas till upphovsmän som kompensation för att musikaliska verk på fonogram (musikfonogram) och musikaliska verk i tryckt form (musikalier) lånas ut genom folk- och skolbiblioteken (fonogramersättning).

[S2]Fonogramersättning skall även betalas till de utövande konstnärer som medverkar på musikfonogram.

2 §  Fonogramersättning för utlåning genom folk- och skolbiblioteken skall betalas i mån av medel samt med högst sex kronor per hemlån för utlåning av musikfonogram och med högst tre kronor per hemlån för utlåning av musikalier.

[S2]Ersättningen skall betalas varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån för kalenderåret före det år som ersättningen avser. Antalet hemlån skall bestämmas genom årliga stickprovsundersökningar.

3 §  Ersättningsrätten gäller endast verk som vid utlåningstillfället omfattas av upphovsrättens giltighetstid eller utövande konstnärers rättigheters giltighetstid enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

4 §  Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) fördelar ersättning till upphovsmän och föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) fördelar ersättning till utövande konstnärer.

5 §  Fonogramersättning betalas till upphovsmän och utövande konstnärer som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige eller som har sin vanliga vistelseort i landet. STIM och SAMI skall gemensamt besluta hur det belopp som betalas för varje musikfonogram skall fördelas mellan upphovsmannen och den utövande konstnären.

[S2]Om flera upphovsmän eller utövande konstnärer medverkar på ett musikfonogram skall ersättningen fördelas inom varje grupp efter de principer som respektive organisation tillämpar vid fördelningen av upphovsrättsliga ersättningar.

[S3]Ersättning för utlåning av musikalier med fler än en upphovsman skall fördelas i enlighet med vad som anges i andra stycket.

6 §  Efter den ersättningsberättigades död skall lagstiftning om bodelning, arv och testamente tillämpas på ersättningen.

[S2]Rätt till fonogramersättning som inte är tillgänglig för lyftning kan inte överlåtas och får därför inte utmätas.

7 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1998:1387) om fonogramersättning

Förarbeten
Rskr. 1997/98:303, Prop. 1997/98:87, Bet. 1997/98:KrU13
Ikraftträder
1999-01-01