Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv

Version:

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998:1620 i lydelse enligt SFS 1999:1303
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ett företag som vid utgången av det beskattningsår som avslutas närmast före den 31 december 1999 har valutakursreserv får återföra denna till beskattning i den omfattning som anges i denna lag. Detsamma gäller avsättning till valutakursreserv som har gjorts i bokslut per den 31 december 1999 eller under år 2000 under förutsättning att det räkenskapsår som ligger till grund för bokslutet har påbörjats före den 1 januari 1999.

[S2]Valutakursreserv anses föreligga om tillgångarna vid inkomsttaxeringen har tagits upp till ett lägre värde än som skulle ha följt vid en tillämpning av punkt 4 av anvisningarna till 24 § den upphävda kommunalskattelagen (1928:370).

[S3]Som förutsättning för att lagen skall tillämpas gäller att den kvarvarande valutakursreserven finns avsatt i räkenskaperna.

[S4]Med företag avses i denna lag fysiska och juridiska personer. Lag (1999:1303).

Prop. 1998/99:28: I promemorian hade paragrafen en något annorlunda utformning. Kammarrätten i Sundsvall ansåg att lagtexten var otydlig och den har därför formulerats om.

I paragrafens första stycke slås fast att de valutakursreserver som har satts av i det bokslut som avslutas närmast före den 31 december 1999 får återföras till beskattning enligt denna lag. För företag som har kalenderår som räkenskapsår innebär det att lagen tillämpas på den valutakursreserv som sätts av i 1998 års ...

2 §  Avdrag för avsättning till valutakursreserv återförs till beskattning

[S2]vid 2000 års taxering med minst en femtedel,

[S3]vid 2000-2001 års taxeringar med minst två femtedelar,

[S4]vid 2000-2002 års taxeringar med minst tre femtedelar,

[S5]vid 2000-2003 års taxeringar med minst fyra femtedelar, och

[S6]vid 2000-2004 års taxeringar eller, om taxering inte sker år 2004, vid 2000-2005 års taxeringar, med hela beloppet.

Prop. 1998/99:28: I paragrafen anges att valutakursreserven skall återföras till beskattning med minst en femtedel per år vid taxeringarna år 2000–2004. Om taxering inte sker år 2004 skall den sista femtedelen återföras till beskattning vid taxeringen år 2005. Regeln är konstruerad på så sätt att om man återför mer än en femtedel ett visst år så minskar skyldigheten att återföra i motsvarande mån under nästföljande år. Den som återför exempelvis tre femtedelar vid 2000 års taxering behöver inte återföra någon del ...

3 §  Om det beskattningsår som ligger till grund för taxeringen år 2000 har påbörjats före den 1 januari 1999 behöver ingen del återföras till beskattning vid denna taxering. Vid följande års taxeringar återförs avdraget i den ordning som anges i 2 §.

[S2]Om det beskattningsår som ligger till grund för taxeringen år 2001 har påbörjats före den 1 januari 1999 behöver ingen del återföras till beskattning vid denna taxering. Vid följande års taxeringar återförs avdraget i den ordning som anges i 2 §.

Prop. 1998/99:28: I första stycket finns en bestämmelse som är tillämplig om det beskattningsår som ligger till grund för taxeringen år 2000 har påbörjats före den 1 januari 1999. I detta fall behöver ingen del återföras till beskattning vid taxeringen år 2000. Vid taxeringen år 2001 måste emellertid minst två femtedelar återföras till beskattning.

I andra stycket, som har utformats enligt Lagrådets förslag, regleras det fallet att ett företag med räkenskapsår maj–april påbörjar sin verksamhet ...

4 §  Överstiger det sammanlagda belopp som skall återföras till beskattning inte 10 000 kronor återförs hela beloppet vid 2000 års taxering. Om det räkenskapsår som ligger till grund för taxeringen år 2000 har påbörjats före den 1 januari 1999 eller om taxering inte sker år 2000 skall beloppet i stället återföras vid närmast följande taxering.

Prop. 1998/99:28: För att undvika att allt för små belopp återförs under en treårsperiod föreskrivs i fjärde paragrafen att om den sammanlagda valutakursreserv på vilken lagen tillämpas är mindre än 10 000 skall hela beloppet återföras till beskattning vid taxeringen år 2000. Om det räkenskapsår som ligger till grund för taxeringen år 2000 har påbörjats före den 1 januari 1999 eller om taxering inte sker år 2000 skall beloppet i stället återföras vid närmast följande taxering.

5 §  Som intäkt tas upp 74 procent av den kvarvarande valutakursreserven multiplicerad med statslåneräntan vid beskattningsårets utgång.

Prop. 1998/99:28: I paragrafen föreskrivs att en schablonintäkt skall beräknas på den del av valutakursreserven som ännu inte har återförts till beskattning. Schablonintäkten uppgår till 74 % av valutakursreserven multiplicerad med statslåneräntan vid beskattningsårets utgång.

6 §  Kvarvarande valutakursreserv återförs omedelbart till beskattning om

  1. den skattskyldige eller, i fråga om handelsbolag, detta har upphört att bedriva verksamhet i den förvärvskälla som valutakursreserven hänför sig till,
  2. delägare i handelsbolag har avyttrat sin andel i bolaget,
  3. företaget har upplösts genom fusion och 8 § inte är tillämplig,
  4. beslut har fattats om att företag som innehar valutakursreserv skall träda i likvidation,
  5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i konkurs, eller
  6. skattskyldigheten för inkomst av förvärvskällan har upphört eller sådan inkomst skall undantas från beskattning på grund av ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning.

Prop. 1998/99:28: I paragrafen anges vissa fall då valutakursreserven tvångsmässigt skall återföras till beskattning. Bestämmelsen överensstämmer med 5 § av lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder.

7 §  Överför en fysisk person sin näringsverksamhet eller driften av denna till ett aktiebolag eller överförs näringsverksamheten i ett handelsbolag till ett aktiebolag får kvarvarande valutakursreserv övertas av och återföras hos aktiebolaget under förutsättning

  1. att överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt 22 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), och
  2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, såvida det inte är fråga om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande överförd valutakursreserv till aktiebolaget.

[S2]Tillskott som avses i första stycket 2 beaktas inte vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsutgiften för aktierna minskas med ett belopp motsvarande överförd valutakursreserv minskad med den avsättning som bolaget gör i räkenskaperna för skatt som belöper sig på valutakursreserven. Lag (1999:1303).

Prop. 1998/99:28: Paragrafen reglerar de fall då valutakursreserv kan överföras från fysisk person eller handelsbolag till ett aktiebolag. Bestämmelsen överensstämmer med 12 § lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv och har utformats med beaktande av de nya omstruktureringsreglerna (prop. 1998/99:15). ...

8 §  Vid en sådan fusion eller fission som anges i 4 respektive 5 § lagen (1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser skall - om villkoren i 9 och 10 §§ den lagen är uppfyllda - valutakursreserv övertas.

Prop. 1998/99:28: I paragrafen anges att valutakursreserv skall övertas vid fusion och fission då reglerna i lagen (1998:000) om uppskov vid beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser skall tillämpas (prop. 1998/99:15). Genom den lagstiftning som införs i denna proposition blir valutakursreserv inte längre en tillgångsanknuten reserv. Detta gör att den inte ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:70, Prop. 1998/99:28, Bet. 1998/99:SkU8
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1303) om ändring i lagen (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2001-01-01