Lag (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
SFS 1998:1702 i lydelse enligt SFS 2014:773
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och som företas på en plats under svensk jurisdiktion.

Prop. 1997/98:174: Bestämmelsen anger lagens tillämpningsområde. Endast inspektioner föranledda av fördraget faller in under lagens bestämmelser. Skall således polis och åklagare utreda ett misstänkt brott mot förbudet mot olaga kärnsprängning får i stället rättegångsbalkens bestämmelser om förundersökning och tvångsmedel tillämpas.

2 §  Om en inspektion enligt fördraget aktualiseras skall regeringen fatta beslut om inspektionens genomförande och närmare ange vilka åtgärder som får vidtas enligt 4 §. Regeringen skall utse en myndighet som skall närvara vid inspektionen och bistå en inspektionsgrupp.

[S2]Om en inspektion kan komma att röra en enskilds rätt skall den enskilde ges tillfälle att yttra sig innan regeringen fattar beslut om inspektionens genomförande. Den enskilde behöver dock inte höras, om den tid som står till förfogande inte medger det eller om ett hörande allvarligt skulle försvåra inspektionens genomförande.

Prop. 1997/98:174: Om en inspektion på svenskt territorium aktualiseras genom en hänvändelse från verkställande rådet måste enligt första stycket ett inledande beslut fattas av regeringen om inspektionens genomförande. Beslutet innebär att inspektionen tillåts men beslutet skall också ange vilka åtgärder som får företas vid inspektionen i enlighet med vad som anges som möjligt i 4 §. Regeringen skall också utse en myndighet som skall närvara vid inspektionen. En myndighet, som redan i förväg genom särskilt ...

3 §  Den myndighet som regeringen utsett att närvara vid inspektionen får besluta i frågor som avser verkställighet av regeringens beslut. Myndigheten skall hänskjuta frågor av särskild vikt till regeringen. En enskild har rätt att få en fråga som rör hans rätt hänskjuten till regeringen.

Prop. 1997/98:174: Den myndighet som skall närvara vid inspektionen får fatta verkställighetsbeslut. Flera situationer kan förväntas uppstå under en inspektion då verkställighetsbeslut av skilda slag måste fattas. Det kan bl.a. komma att röra sig om frågor om alternativa undersökningsobjekt, inte minst mot bakgrund av bestämmelsen i 6 § om hänsynen till företagshemligheter. Frågor av särskild vikt skall av myndigheten hänskjutas till regeringens bedömning. Vilken typ av frågor detta är avgör myndigheten på eget ansvar. ...

4 §  En inspektion får innefatta

  1. att en internationell inspektionsgrupp och observatörer tillsammans med representanter för en svensk myndighet ges tillträde till områden, anläggningar eller byggnader som inte utgör bostad,
  2. att inspektionsgruppen tillåts att ta med sig och använda mätapparatur och annan teknisk utrustning för samla in och registrera uppgifter,
  3. att mätningar utförs, att prover tas från marken och under marken samt att borrningar görs,
  4. att överflygningar görs för att fotografera eller filma ett avgränsat område, och
  5. att prover och uppgifter förs ut ur landet av inspektionsgruppen för undersökning och analys.

Prop. 1997/98:174: Bestämmelsen anger vad som får förekomma vid en inspektion. De beslut som skall fattas i samband med en inspektion av regeringen eller av en myndighet som regeringen utsett får givetvis inte gå utanför de ramar som här anges då det avser ingrepp i enskildas rättssfär. Däremot kan det förekomma att regeringen beslutar om myndigheters medverkan, t.ex. beträffande tekniskt bistånd till inspektionsgruppen.

5 §  Polismyndigheten ska på begäran av regeringen eller av den myndighet som avses i 2 § första stycket lämna det biträde som kan behövas för att ett beslut enligt denna lag ska kunna verkställas. Lag (2014:773).

Prop. 1997/98:174: Det kan bli nödvändigt att begära hjälp av polismyndighet för genomförande av en inspektion. Det kan avse såväl möjlighet till tillträde till områden eller anläggningar som t.ex. avspärrningar. Det är regeringen eller den på platsen ansvariga svenska myndigheten som kan göra en framställan om polishandräckning. En sådan framställan skall noga ange vilka åtgärder som behövs.

6 §  Vid tillämpningen av denna lag skall särskilt beaktas intresset av att skydda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet samt företagshemligheter.

Prop. 1997/98:174: I enlighet med fördragets artikel IV punkt 57 b och protokollet, del II punkt 89, har den inspekterade parten rätt att vidta åtgärder för att skydda nationella säkerhetsintressen och förhindra avslöjande av information av konfidentiell natur som inte berörs av inspektionens syfte. Paragrafen innebär en erinran för såväl regeringen som den myndighet som närvarar vid en inspektion om att beslut om att genomföra en inspektion och om de åtgärder som får vidtas liksom de verkställighetsbeslut som fattas ...

Ändringar

Lag (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:25, Prop. 1997/98:174
Ikraftträder
den dag re

Lag (2014:773) om ändring i lagen (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 5 §