Inaktuell version

Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2004:680
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller avgaskrav för motorer som installeras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg samt motorer avsedda för traktorer enligt definitionerna i 2 §. Förordningen gäller inte motorer som driver generatoraggregat, motorfordon och lokomotiv. Förordning (2000:761).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]Mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg: en mobil maskin, en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon med eller utan karosseri som förses med en förbränningsmotor med kompressionständning vilken har en installerad nettoeffekt på över 18 kilowatt men på högst 560 kilowatt och drivs i ojämn hastighet istället för en enda konstant hastighet.

[S3]Traktor: jordbruks- eller skogsbrukstraktor enligt definitionen i rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jord- och skogsbrukstraktorer med hjul.

[S4]EG-typgodkännande:

  • ett förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en förbränningsmotortyp eller en motorfamilj uppfyller de relevanta tekniska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg 3, eller
  • en handling genom vilken en medlemsstat intygar att en motortyp eller en motorfamilj som en separat teknisk enhet eller en traktortyp uppfyller de tekniska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer och om ändring i rådets direktiv 74/150/EEG4.

[S5]Motortyp: en kategori av motorer utan inbördes skillnader i fråga om väsentliga motoregenskaper.

[S6]Motorfamilj: en motortillverkares gruppering av två eller flera motortyper vilka genom sin konstruktion förväntas ha likartade egenskaper vad gäller avgasutsläpp och som var och en uppfyller kraven i denna förordning.

[S7]Motorproduktionsdag: den dag när motorn går igenom den sista kontrollen efter det att den lämnat produktionsbanan. På detta stadium är motorn klar att levereras eller att ställas i lager.

[S8]Traktortyp: traktorer som inte uppvisar några väsentliga skillnader i fråga om egenskaper,

[S9]Utsläppande på marknaden: att mot betalning eller kostnadsfritt göra en produkt som omfattas av denna förordning tillgänglig på gemenskapsmarknaden för distribution eller användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S10]Tillverkare: den fysiska eller juridiska person som inför godkännandemyndigheten ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande och för kontroll av produktionsöverensstämmelse. Det är inte nödvändigt att tillverkaren är direkt engagerad i samtliga stadier av motorns eller traktortypens konstruktion.

[S11]Godkännandemyndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande av en motor eller en motorfamilj, som har behörighet att utfärda och återkalla intyg om typgodkännande och att sköta dels kontakterna med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, dels kontrollen av tillverkarens åtgärder för att åstadkomma produktionsöverensstämmelse.

[S12]Teknisk tjänst: en organisation eller ett organ som har utsetts till provlaboratorium för att utföra provning och inspektion för godkännandemyndighetens räkning.

[S13]I övrigt har termer och begrepp som används i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner samma betydelse i denna förordning. Förordning (2000:761).

Avgasreningskrav

3 §  För att en mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg skall få släppas ut på marknaden skall motorn uppfylla kraven i bilaga 1 och omfattas av ett giltigt EG-typgodkännande som tillåter användning i maskinen. Detsamma gäller motorer som släpps ut på marknaden utan att vara installerade i en sådan maskin.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte motorer som skall användas för militära ändamål.

3 a §  För att en traktor eller en motor till en traktor skall få tas i bruk för första gången skall motorn uppfylla kraven i bilaga 1 och omfattas av ett giltigt EG-typgodkännade som tillåter användning i fordonet.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte motorer som skall användas för militära ändamål och motorer som monteras i traktortyper ämnade för export till tredje land eller motorer som skall ersätta motorer i traktorer som är tagna i bruk. Förordning (2000:761).

Förfarandet vid EG-typgodkännande i Sverige

/Träder i kraft I: 2004-09-01/

4 §  Vägverket skall fullgöra uppgifter som godkännandemyndighet enligt direktiv 97/68/EG och direktiv 2000/25/EG. Utseende och anmälan av en teknisk tjänst skall dock ske enligt bestämmelserna om anmälda organ enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]Vägverket får meddela föreskrifter om förfarandet för EG- typgodkännande. Förordning (2004:680).

/Träder i kraft I: 2004-09-01/

5 §  Om en motortyp eller en motorfamilj uppfyller kraven i bilaga 1 till denna förordning skall Vägverket meddela ett EG-typgodkännande. Förordning (2004:680).

Märkning

6 §  Tillverkaren skall märka varje enhet som tillverkats i överensstämmelse med EG-typgodkännandet i enlighet med det förfarande som anges i direktiv 97/68/EG7 och 2000/25/EG8. Förordning (2000:761).

Miljöklasser

7 §  Sådana mobila maskiner och traktorer som avses i 3 § första stycket och 3 a § första stycket och som omfattas av krav på EG-typgodkännande kan av tillverkaren delas in i miljöklasser i enlighet med bilaga 2. Förordning (2000:761).

Tillsyn

/Träder i kraft I: 2004-09-01/

8 §  Vägverket skall utöva den centrala tillsynen över efterlevnaden enligt denna förordning och över föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall utöva den lokala tillsynen i varje kommun.

[S2]Tillsynsmyndigheterna skall när det är påkallat samarbeta i tillsynsarbetet. Förordning (2004:680).

Avgifter

/Träder i kraft I: 2004-09-01/

9 §  Vägverket får meddela föreskrifter om avgifter för prövning för EG-typgodkännande och ansökan om undantag enligt 12 § lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner. Förordning (2004:680).

/Träder i kraft I: 2004-09-01/

10 §  Vägverket får bestämma att ett beslut om betalning skall gälla omedelbart även om det överklagas. Ett sådant beslut får verkställas enligt utsökningsbalken. Förordning (2004:680).

Bemyndiganden

/Träder i kraft I: 2004-09-01/

11 §  Vägverket får efter samråd med Naturvårdsverket meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att motorerna skall uppfylla de krav på avgasrening som följer av denna förordning. Förordning (2004:680).

/Träder i kraft I: 2004-09-01/

12 §  Om det är av ringa betydelse från miljösynpunkt får Vägverket föreskriva om undantag eller i det enskilda fallet medge dispens från bestämmelserna i denna förordning enligt de förutsättningar som anges i direktiv 97/68/EG. Förordning (2004:680).

Ansvar och överklagande

13 §  Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse enligt denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen samt om överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut i enskilda fall finns i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner.

Bilaga 1

Avgaskrav enligt 3 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
1 Föroreningar i avgaser
1.1 Tidpunkter för införande av avgasreningskrav
1.1.1 Mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg
För att kraven i 3 § skall anses uppfyllda efter det datum som anges i tidtabellen krävs att förbränningsmotorn vid typgodkännande eller i samband med att motorn förs ut på marknaden uppfyller de angivna kravnivåerna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg3
KravnivåMotoreffekt P (kW)Dag för nya typgodkännanden1Dag för registrering eller utsläppande på marknaden2
Steg I3130(P(560 75(P<130 37(P<7530 juni 1998 30 juni 1998 30 juni 199831 december 1998 31 december 1998 31 mars 1999
Steg II130(P(560 75(P<130 37(P<75 18(P<3731 december 2000 31 december 2001 31 december 2002 31 december 199931 december 2001 31 december 2002 31 december 2003 31 december 2000
1EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för den aktuella kravnivån är uppfyllda.
2Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller en maskin med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den aktuella kravnivån är uppfyllda.
3Typgodkännanden enligt rådets direktiv 88/77/EEG av den 31 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom direktiv 91/542/EEG, skall godkännas för steg 1. Denna giltighet skall dock upphöra med verkan från det obligatoriska genomförandet av steg II. Förordning (2000:761).
1.1.2 Traktorer
För att kraven i 3 a § skall anses uppfyllda från det datum som anges i tid- tabellen krävs att motortypen eller traktortypen vid typgodkännande eller i samband med att motorn tas i bruk för första gången uppfyller de angivna kravnivåerna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG10.
KravnivåMotoreffekt P (kWDag för nya typgodkännanden1Dag för registrering eller utsläppande på marknaden2
Steg 13130P<7531 december 200030 juni 2001
Steg II4 1302 En motor eller traktor får registreras, säljas, tas i bruk och användas endast om avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda.
3 Typgodkännanden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG11 eller enligt rådets direktiv 88/77/EEG av den 31 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon12, senast ändrat genom direktiv 91/542/EEG13, och typgodkännande i enlighet med FN- ECE:s föreskrifter nr 49.02 och nr 96, skall anses som likvärdiga. Denna giltighet skall dock upphöra med verkan från det obligatoriska genomförandet av steg II.
4 Typgodkännande i enlighet med direktiv 97/68/EG, steg II, skall anses som likvärdigt.
5 För kompletta traktorer är tidpunkten den 30 juni 2002.
6 För kompletta traktorer är tidpunkten den 30 juni 2003. Förordning (2000:761).
1.2 Gränsvärden
Nedan angivna gränsvärden i g/kWh gäller vid de tidpunkter som anges ovan.
KravnivåMotoreffekt P (kW)KoloxidKolvätenKväveoxiderPartiklar
Steg I130(P(560 75(P<130 37(P<755,0 5,0 6,51,3 1,3 1,39,2 9,2 9,20,54 0,70 0,85
Steg II130(P(560 75(P<130 37(P<75 18(P<373,5 5,0 5,0 5,51,0 1,0 1,3 1,56,0 6,0 7,0 8,00,2 0,3 0,4 0,8
1.3 Provmetod
Proven skall stämma överens med de provförfaranden som fastställts av Europeiska unionen för typgodkännandet.
1.4 Hållbarhetskrav
Motorn skall uppfylla hållbarhetskrav som stämmer överens med de krav som fastställts i den ordning som sägs i 1.3.

Bilaga 2

Indelning i miljöklasser enligt 7 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
1 Föroreningar i avgaser
Miljöklass 2Maskiner och traktorer som uppfyller kraven i steg II bilaga 1 avsnitt 1.2 till denna förordning och omfattas av ett EG-typgodkännande. Traktorer och maskiner med motoreffekten 18
Miljöklass 3Maskiner och traktorer som uppfyller kraven i steg I bilaga 1 avsnitt 1.2 till denna förordning och omfattas av ett EG-typgodkännande samt traktorer och maskiner med motoreffekten 182 Buller
2.1 Miljöklass lågbullrande
2.1.1 Gränsvärden
Jordförflyttningsmaskiner som uppfyller kraven för år 2001 enligt rådets direktiv 86/662/EEG av den 22 december 1986 om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lingrävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 95/27/EG4 kan i miljöklasshänseende förses med beteckningen lågbullrande.
2.1.2 Mätmetod
Mätning skall stämma överens med det provförfarande som fastställts i rådets direktiv 86/662/EEG för jordförflyttningsmaskiner från och med den 30 december 1996 - Dynamisk mätning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Motorer som tillverkats före den 31 december 1998 behöver dock inte omfattas av ett typgodkännande för att få registreras eller släppas ut på marknaden före den 1 juli 1999.
CELEX-nr
397L0068
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:761) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 9 §§, bil. 1, 2; ny 3 a §
CELEX-nr
32000L0025
Ikraftträder
2000-12-01

Förordning (2004:680) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004. Ärenden om dispens enligt 12 § och ärenden som till följd av 4 § i dess tidigare lydelse har handlagts av Naturvårdsverket men som inte avgjorts före den 1 september 2004 skall fr.o.m. den 1 september 2004 handläggas av Vägverket enligt bestämmelsernas nya lydelser.
Omfattning
ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2004-09-01

Förordning (2004:1081) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 11 §§, bil. 1
CELEX-nr
32004L0066
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1104) om ändring i förordningne (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 8 §§, bil. 1.; ny 5 a §
CELEX-nr
32005L0013
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1139) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32005L0013
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2007:37) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2008:1197) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1597) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:199) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1
CELEX-nr
32010L0062
Ikraftträder
2011-03-31

Förordning (2011:820) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2012:231) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2, 5 a §§, bil. 1
CELEX-nr
32011L0088
Ikraftträder
2012-05-23

Förordning (2013:150) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 5 §§; ny 1 a §
CELEX-nr
32012L0046
Ikraftträder
2013-04-23

Förordning (2013:501) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h §§; rubr. närmast före 2 §
CELEX-nr
32012L0046
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2015:296) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2, 2 d §§
Ikraftträder
2015-06-30

Förordning (2015:930) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
upph. 7 §, bil. 2, rubr. närmast före 7 §; ändr. 1, 2, 2 d, 2 e, 3, 4, 5, 6, 9 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:100) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1 a, 4 §§; ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2018-03-06