Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998:1707 i lydelse enligt SFS 2011:323
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag syftar till att förebygga att mobila maskiner och motorer till dessa skadar eller orsakar olägenheter för människors hälsa eller för miljön genom utsläpp av avgaser och andra föroreningar samt genom buller.

[S2]Med mobila maskiner avses i denna lag traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, spårfordon, industriella maskiner och andra anordningar som är konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på marken och som är försedda med förbränningsmotor. Med mobila maskiner avses dock inte motorfordon.

[S3]Om det är påkallat med hänsyn till Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att lagen skall tillämpas även i fråga om annan utrustning som förorsakar buller och avgaser. Lag (2001:1083).

Prop. 2001/02:31: Ett nytt tredje stycke införs. Bestämmelsen möjliggör att all den utrustning som omfattas av bullerdirektivets krav kan regleras med stöd av lagen. Enbart sådana föreskrifter som behövs till följd av medlemskapet i EU kan föreskrivas med stöd av bemyndigandet.

2 §  I fråga om bullerkrav för mobila maskiner finns också särskilda föreskrifter i andra författningar.

[S2]I fråga om mobila maskiner som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag (2004:465).

Buller- och avgaskrav

3 §  Mobila maskiner skall vara så konstruerade och utrustade att de inte avger mer buller eller släpper ut avgaser och andra föroreningar i större mängd än vad som kan godtas från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

3 a §  Ett dieselbränsle som är avsett att användas i mobila maskiner och som omfattas av nr 2710 19 41 eller 2710 19 45 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan får inte saluföras om det inte uppfyller villkoren för miljöklass 3 enligt 10 § drivmedelslagen (2011:319). Lag (2011:323).

4 §  I fråga om buller och utsläpp av avgaser och andra föroreningar från mobila maskiner får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

  1. begränsning av buller samt utsläpp av avgaser och andra föroreningar,
  2. motorers utrustning, hållbarhet, funktion, installation eller beskaffenhet i övrigt,
  3. skyldighet att underhålla utrustning som begränsar buller och utsläpp,
  4. skyldighet att använda visst bränsle,
  5. tillsyn och annan kontroll,
  6. krav på EU-typgodkännande och förfarandet vid utfärdande, ändring och återkallelse av sådant godkännande,
  7. krav på försäkran om överensstämmelse med gällande bestämmelser och förfarandet vid bedömning av överensstämmelse, och
  8. krav på märkning. Lag (2011:323).

Prop. 2001/02:31: I första punkten görs en språklig justering genom att “från mobila maskiner” tas bort. Den informationen framgår redan av paragrafens inledande sats.

Bullerdirektivet innehåller krav på EG-försäkran om överensstämmelse och förfarandet för bedömning av överensstämmelse vilket bör ingå i regeringens bemyndiganden i 4 §. Detta bemyndigande blir en ny sjunde punkt. En justering görs även av bemyndigandet om märkning så att regeringen kan föreskriva vilken utrustning som omfattas ...

Undantag

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om undantag eller i ett enskilt fall besluta om dispens från krav som har meddelats med stöd av lagen om det finns särskilda skäl för det.

Ansvar för att gällande krav uppfylls

6 §  Den som tillverkar, importerar eller saluför mobila maskiner eller motorer till dessa ansvarar för att maskinerna eller motorerna uppfyller de krav som föreskrivits med stöd av 4 § 1, 2 och 6-8 när de släpps ut på marknaden.

[S2]Den som brukar en mobil maskin ansvarar för att maskinen uppfyller de krav som föreskrivits med stöd av 4 § 1-4. Lag (2001:1083).

Prop. 2001/02:31: Denna ändring är en följdändring till ändringen i 4 §. De som tillverkar, importerar eller saluför maskiner ska även ha ansvar för att de krav är uppfyllda som framgår av punkterna 7 och 8.

Tillsyn

7 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

8 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

9 §  Tillsynsmyndigheten får förelägga den som tillverkar, importerar eller saluför mobila maskiner eller motorer till dessa att utan ersättning till myndigheten lämna de upplysningar och handlingar, tillhandahålla de mobila maskiner, motorer och motordelar och utföra de undersökningar som behövs för tillsynen.

[S2]För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, hos dem som är ansvariga enligt 6 §, och får där utföra undersökningar och provningar.

[S3]Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

10 §  Beslut om förelägganden och förbud får förenas med vite.

Information

11 §  Tillsynsmyndigheten får besluta att de som är ansvariga enligt 6 § första stycket genom annonsering eller på något annat lämpligt sätt skall informera berörda användare om sådana fel som framkommit och som bör åtgärdas.

Avgifter

12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att särskilda avgifter ska tas ut för prövning för EU-typgodkännande och ansökan om undantag samt tillsyn enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2011:323).

Straffbestämmelser

13 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet yrkesmässigt saluför mobila maskiner eller motorer till dessa i strid mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § 1, 2, 6, 7 eller 8. Det sagda gäller dock inte motorer som är EU-typgodkända i en annan stat. Lag (2011:323).

Prop. 2001/02:31: Denna ändring är en följdändring till ändringen i 4 §.

Angående ikraftträdande, se avsnitt 8.

14 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet förser en motor till en mobil maskin med märke om att den överensstämmer med ett EU-typgodkännande trots att så inte är fallet. Lag (2011:323).

15 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet ändrar eller gör ingrepp i utrustning som reglerar avgaser på en EU-typgodkänd motor till en mobil maskin på ett sådant sätt att motorn inte längre uppfyller kraven för det typgodkända utförandet. Lag (2011:323).

Överklagande

16 §  Beslut av en förvaltningsmyndighet i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 men tillämpas inte på mobila maskiner eller motorer till dessa som släppts ut på marknaden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:33, Prop. 1998/99:13, Bet. 1998/99:MJU4
CELEX-nr
397L0068
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2001:1083) om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

Förarbeten
Prop. 2001/02:31, Bet. 2001/02:MJU6
Omfattning
ändr. 1, 4, 6 13 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2004:465) om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

Förarbeten
Rskr. 2003/04:241, Prop. 2003/04:121, Bet. 2003/04:LU29
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1080) om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

Förarbeten
Rskr. 2004/05:42, Prop. 2004/05:9, Bet. 2004/05:MJU4
Omfattning
ny 3 a §
CELEX-nr
32003L0017
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2011:323) om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

Förarbeten
Rskr. 2010/11:194, Prop. 2010/11:51, Bet. 2010/11:MJU9
Omfattning
ändr. 3 a, 4, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
2011-05-01