Inaktuell version

Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2005:1104
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmänna bestämmelser

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

1 §  Denna förordning innehåller avgaskrav för

  1. motorer som installeras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg,
  2. hjälpmotorer som monteras i fordon avsedda för passagerar- eller godstransport på väg,
  3. motorer avsedda för lokomotiv och motorvagnar,
  4. utbytesmotorer för motorer som avses i 1-3, samt
  5. motorer avsedda för traktorer.

[S2]Förordningen gäller inte motorer som driver motorfordon, fartyg, luftfartyg och fritidsfordon såsom snöskotrar, terrängmotorcyklar och terrängfordon. Förordning (2005:1104).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

2 §  I denna förordning avses med

[S2]Mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg: en mobil maskin, en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon med eller utan karosseri som drivs med hjälp av en förbränningsmotor enligt avsnitt 1.1 i bilaga 1 till denna förordning.

[S3]Traktor: traktor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/13/EG.

[S4]Lokomotiv: självgående rälsfordon avsett att flytta eller driva vagnar utformade för att transportera gods, passagerare eller annan utrustning.

[S5]Motorvagn: självgående rälsfordon särskilt avsett för transport av passagerare eller gods.

[S6]EG-typgodkännande:

  • ett förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en förbränningsmotortyp eller en motorfamilj uppfyller de relevanta kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/26/EG, eller
  • en handling genom vilken en medlemsstat intygar att en motortyp eller en motorfamilj som en separat teknisk enhet eller en traktortyp uppfyller de tekniska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer och om ändring i rådets direktiv 74/150/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/13/EG.

[S7]Motortyp: en kategori av motorer utan inbördes skillnader i fråga om väsentliga motoregenskaper.

[S8]Motorfamilj: en motortillverkares gruppering av två eller flera motortyper vilka genom sin konstruktion förväntas ha likartade egenskaper vad gäller avgasutsläpp och som var och en uppfyller kraven i denna förordning.

[S9]Små motorfamiljer: motorfamiljer med gnisttändning vars sammanlagda årliga produktion uppgår till mindre än 5 000 motorer.

[S10]Motorproduktionsdag: den dag när motorn går igenom den sista kontrollen efter det att den lämnat produktionsbanan. På detta stadium är motorn klar att levereras eller att ställas i lager.

[S11]Handhållen motor: en motor som skall användas i utrustning som

  • bärs av operatören eller manövreras i skiftande lägen,
  • har en torrvikt som understiger 20 kilogram och som används genom att operatören stödjer, bär eller lägeskontrollerar utrustningen, eller
  • är en generator eller pump och hela enheten har en torrvikt som understiger 20 kilogram.

[S12]Hjälpmotor: motor installerad i eller på ett motorfordon, men som inte har att göra med framdrivningen av fordonet.

[S13]Utbytesmotor: nybyggd motor avsedd att ersätta en motor i en maskin, tillhandahållen endast för detta ändamål, och som uppfyller de gränsvärden som den motor den ersätter skulle uppfylla när den ursprungligen sattes på marknaden.

[S14]Traktortyp: traktorer som inte uppvisar några väsentliga skillnader i fråga om egenskaper.

[S15]Utsläppande på marknaden: att mot betalning eller kostnadsfritt göra en motor tillgänglig på marknaden för första gången, för distribution eller användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S16]Tillverkare: den fysiska eller juridiska person som inför godkännandemyndigheten ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande och för kontroll av produktionsöverensstämmelse. Det är inte nödvändigt att tillverkaren är direkt engagerad i samtliga stadier av motorns eller traktortypens konstruktion.

[S17]Utrustningstillverkare: tillverkaren av en typ av mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg.

[S18]Små motortillverkare: tillverkare av motorer med gnisttändning vars sammanlagda årliga produktion uppgår till mindre än 25 000 motorer.

[S19]Godkännandemyndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande av en motor eller en motorfamilj, som har behörighet att utfärda och återkalla intyg om typgodkännande och att sköta dels kontakterna med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, dels kontrollen av tillverkarens åtgärder för att åstadkomma produktionsöverensstämmelse.

[S20]Teknisk tjänst: en organisation eller ett organ som har utsetts till provlaboratorium för att utföra provning och inspektion för godkännandemyndighetens räkning.

[S21]Flexibelt system: ett förfarande som ger en utrustningstillverkare möjlighet att under perioden mellan två gränsvärdessteg släppa ut ett begränsat antal motorer på marknaden som är avsedda att installeras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uppfyller endast det föregående stegets utsläppsgränsvärden.

[S22]I övrigt har termer och begrepp som används i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner samma betydelse i denna förordning. Förordning (2005:1104).

Avgasreningskrav

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

3 §  För att en mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg skall få släppas ut på marknaden skall motorn uppfylla kraven i bilaga 1 och omfattas av ett giltigt EG-typgodkännande som tillåter användning i maskinen. Detsamma gäller motorer som släpps ut på marknaden utan att vara installerade i en sådan maskin samt hjälpmotorer som monteras i fordon avsedda för passagerar- eller godstransport på väg.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte utbytesmotorer, motorer som skall användas för militära ändamål eller motorer som är avsedda för sjösättning och upptagning av räddningsbåtar eller båtar som sjösätts från stranden. Förordning (2005:1104).

3 a §  För att en traktor eller en motor till en traktor skall få tas i bruk för första gången skall motorn uppfylla kraven i bilaga 1 och omfattas av ett giltigt EG-typgodkännade som tillåter användning i fordonet.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte motorer som skall användas för militära ändamål och motorer som monteras i traktortyper ämnade för export till tredje land eller motorer som skall ersätta motorer i traktorer som är tagna i bruk. Förordning (2000:761).

Förfarandet vid EG-typgodkännande i Sverige

4 §  Vägverket skall fullgöra uppgifter som godkännandemyndighet enligt direktiv 97/68/EG och direktiv 2000/25/EG. Utseende och anmälan av en teknisk tjänst skall dock ske enligt bestämmelserna om anmälda organ enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]Vägverket får meddela föreskrifter om förfarandet för EG- typgodkännande. Förordning (2004:680).

5 §  Om en motortyp eller en motorfamilj uppfyller kraven i bilaga 1 till denna förordning skall Vägverket meddela ett EG-typgodkännande. Förordning (2004:680).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

5 a §  Förbränningsmotorer med kompressionständning som är avsedda att användas för andra ändamål än framdrivning av lokomotiv eller motorvagnar får släppas ut på marknaden inom ramen för ett flexibelt system. Förordning (2005:1104).

Märkning

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

6 §  Tillverkaren skall märka varje enhet som tillverkats i överensstämmelse med EG-typgodkännandet i enlighet med det förfarande som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG. Förordning (2005:1104).

Miljöklasser

7 §  Sådana mobila maskiner och traktorer som avses i 3 § första stycket och 3 a § första stycket och som omfattas av krav på EG-typgodkännande kan av tillverkaren delas in i miljöklasser i enlighet med bilaga 2. Förordning (2000:761).

Tillsyn

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

8 §  Vägverket skall utöva den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall utöva den lokala tillsynen i varje kommun.

[S2]Tillsynsmyndigheterna skall vid behov samarbeta i tillsynsarbetet.

[S3]Vägverket skall samarbeta med Järnvägsstyrelsen i tillsynsfrågor som rör motorer i lokomotiv och motorvagnar. Förordning (2005:1104).

Avgifter

9 §  Vägverket får meddela föreskrifter om avgifter för prövning för EG-typgodkännande och ansökan om undantag enligt 12 § lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner. Förordning (2004:680).

10 §  Vägverket får bestämma att ett beslut om betalning skall gälla omedelbart även om det överklagas. Ett sådant beslut får verkställas enligt utsökningsbalken. Förordning (2004:680).

Bemyndiganden

11 §  Vägverket får efter samråd med Naturvårdsverket meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att motorerna skall uppfylla de krav på avgasrening och märkning som följer av denna förordning. Förordning (2004:1081).

12 §  Om det är av ringa betydelse från miljösynpunkt får Vägverket föreskriva om undantag eller i det enskilda fallet medge dispens från bestämmelserna i denna förordning enligt de förutsättningar som anges i direktiv 97/68/EG. Förordning (2004:680).

Ansvar och överklagande

13 §  Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse enligt denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen samt om överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut i enskilda fall finns i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner.

Bilaga 1

Avgaskrav enligt 3 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
1 Tidpunkter för införande av avgasreningskrav
1.1 Mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och hjälpmotorer i fordon avsedda för passagerar- eller godstransport på väg
/Upphör att gälla U:2006-01-01/ För att villkoren i 3 § skall anses uppfyllda krävs att motorn vid typgodkännande eller i samband med att motorn släpps ut på marknaden uppfyller de angivna kraven i direktiv 97/68/EG. I det följande redovisas de tidpunkter som gäller för olika kravnivåer för de tre typer av förbränningsmotorer som används i de aktuella mobila maskinerna.
/Träder i kraft I:2006-01-01/ För att villkoren i 3 § skall anses uppfyllda krävs att motorn vid typgodkännande eller i samband med att motorn släpps ut på marknaden uppfyller de angivna kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG. I det följande redovisas de tidpunkter som gäller för olika kravnivåer för de tre typer av förbränningsmotorer som används i de aktuella mobila maskinerna.
1.1.1 Förbränningsmotorer med kompressionständning med en nettoeffekt på över 18 kilowatt men högst 560 kilowatt och som drivs vid varierande varvtal
Maskiner vars motorer omfattas av denna definition är till exempel industriella borriggar och kompressorer; anläggningsmaskiner; jordbruksmaskiner och rotorharvar; skogsbruksmaskiner; självgående jordbruksfordon; materialhanteringsmaskiner; gaffeltruckar; vägunderhållningsmaskiner; snöplogmaskiner; maskiner för flygplatsstöd; maskinstegar samt mobila kranar.
Följande datum gäller för dessa motorer.
KravnivåMotoreffekt P (kW)Dag för nya typgodkännandenaa marknadenbDag för registrering eller utsläppande på
Steg Ic130=P=560 75=P<130 37=P<7530 juni 1998 30 juni 1998 30 juni 199831 december 1998 31 december 1998 31 mars 1999
Steg II130=P=560 75=P<130 37=P<75 18=P<3731 december 2000 31 december 2001 31 december 2002 31 december 199931 december 2001 31 december 2002 31 december 2003 31 december 2000
Steg III A i motorvagnar13013030 juni 200531 december 2005
Steg III B i motorvagnarP>13031 december 201031 december 2011
Steg III A lokomotiv13056031 december 200731 december 2008
Steg III B i lokomotivP>13031 december 201031 december 2011
a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda.
b Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller en maskin med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den aktuella kravnivån är uppfyllda.
/Upphör att gälla U:2006-01-01/ c Typgodkännanden enligt rådets direktiv 88/77/EEG av den 31 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl., skall godkännas för steg 1. Denna giltighet skall dock upphöra med verkan från det obligatoriska genomförandet av steg II.
/Träder i kraft I:2006-01-01/ c Typgodkännanden enligt rådets direktiv 88/77/EEG av den 31 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl., skall godkännas för steg 1. Denna giltighet skall dock upphöra med verkan från det obligatoriska genomförandet av steg II.
1.1.2 Förbränningsmotorer med kompressionständning med en nettoeffekt på över 18 kilowatt men högst 560 kilowatt och som drivs vid konstant varvtal
Maskiner vars motorer omfattas av denna definition är till exempel gaskompressorer; generatoraggregat för varierande belastning, inbegripet kylaggregat och svetsaggregat; vattenpumpar samt utrustning för skötsel av gräsmattor, flismaskiner, snöröjningsutrustning och sopmaskiner.
/Upphör att gälla U:2006-01-01/ För dessa motorer gäller samma gränsvärden som för motorerna under rubrik 1.1.1. Gränsvärdena skall dock tillämpas först från och med den 31 december 2006.
/Träder i kraft I:2006-01-01/ För dessa motorer gäller samma gränsvärden som för motorerna under rubrik 1.1.1. Gränsvärdena skall dock tillämpas först från och med den 31 december 2006. För steg III A skall följande datum för typgodkännanden och datum för registrering eller utsläppande på marknaden gälla.
Steg III A130Klass/kategoriCylindervolym (cm3)
SH:1< 20
SH:2= 20 < 50
SH:3= 50
SN:1< 66
SN:2= 66 < 100
SN:3= 100 < 225
SN:4= 225
Följande datum gäller för motorerna i dessa två kategorier.
KravnivåMotorklassDag för nya typgodkännandena marknadenb,cDag för registrering eller utsläppande på
Steg ISH:1, SH:2, SH:3, SN:1, SN:2, SN:3 och SN:411 augusti 200411 februari 2005
Steg II d,e,f,gSN:1 och SN:21 augusti 20041 februari 2005
SN:41 augusti 20061 februari 2007
SH:1, SH:2 och SN:31 augusti 20071 februari 2008
SH:31 augusti 20081 februari 2009
a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda.
b Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller en maskin med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den aktuella kravnivån är uppfyllda.
c Tidpunkten för registrering eller utsläppande på marknaden får skjutas upp med två år för de motorer som tillverkats före angivna datum.
d För små motortillverkare skall kraven på utsläppsgränsvärden skjutas upp med tre år för respektive kategori.
e För handhållna motorsågar, handhållna borrar, handhållna häcksaxar, handhållna häcktrimmrar, handhållna skärmaskiner och icke-handhållna motorer av klass SN:3 skall kraven på utsläppsgränsvärden skjutas upp med tre år för respektive kategori.
f För små motorfamiljer tillämpas kraven enligt steg I för upp till och med högst 25 000 enheter förutsatt att de olika berörda motorfamiljerna alla har olika cylindervolymer.
g De motortyper eller motorfamiljer som före de datum som anges i tabellen uppfyller de i direktiv 97/68/EG angivna gränsvärdena får märkas på sätt som visar att maskinerna i fråga uppfyller gränsvärdena före fastställda datum.
1.2 Traktorer
För att kraven i 3 a § skall anses uppfyllda från det datum som anges i tidtabellen krävs att motortypen eller traktortypen vid typgodkännade eller i samband med att motorn tas i bruk för första gången uppfyller de angivna kravnivåerna enligt direktiv 2000/25/EG.
KravnivåMotoreffekt P (kW)Dag för nya typgodkännandena marknadenbDag för registrering eller utsläppande på
Steg Ic130=P=560 75=P<130 37=P<7530 juni 2001 31 december 2000 31 december 200030 juni 2001 30 juni 2001
Steg IId130=P=560 75=P<130 37=P<75 18=P<3731 december 2000 31 december 2001 31 december 2002 31 december 200031 december 2001e 31 december 2002f 31 december 2003 31 december 2001
Steg III A 130b En motor eller traktor får registreras, säljas, tas i bruk och användas endast om avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda.
c Typgodkännanden enligt direktiv 97/68/EG, enligt direktiv 88/77/EEG eller enligt FN-ECE:s föreskrifter nr 49.02 och nr 96, skall anses som likvärdiga. Denna giltighet skall dock upphöra med verkan från det obligatoriska genomförandet av steg II.
d Typgodkännande enligt direktiv 97/68/EG, steg II, skall anses som likvärdigt.
e För kompletta traktorer är tidpunkten den 30 juni 2002.
f För kompletta traktorer är tidpunkten den 30 juni 2003.
2 Gränsvärden
2.1 Gränsvärden för motorer enligt 1.1.1 och 1.1.2
Nedan angivna gränsvärden i gram per kilowattimme gäller vid de tidpunkter som anges under 1.1.1 och 1.1.2.
KravnivåMotoreffekt P (kW)KolmonoxidKolvätenKväveoxiderPartiklar
Steg I130=P=560 75=P<130 37=P<755,0 5,0 6,51,3 1,3 1,39,2 9,2 9,20,54 0,70 0,85
Steg II130=P=560 75=P<130 37=P<75 18=P<373,5 5,0 5,0 5,51,0 1,0 1,3 1,56,0 6,0 7,0 8,00,2 0,3 0,4 0,8
2.2 Gränsvärden för motorer enligt 1.1.3
Nedan angivna gränsvärden i gram per kilowattimme gäller vid de tidpunkter som anges under 1.1.3.
KravnivåKlassKolmonoxid kolväten och kväveoxiderKolvätenKväveoxiderSumman av
Steg ISH:1 SH:2 SH:3 SN:1 SN:2 SN:3 SN:4805 805 603 519 519 519 519295 241 1615,36 5,36 5,36 50 40 16,1 13,4
Steg IIaSH:1 SH:2 SH:3 SN:1 SN:2 SN:3 SN:4805 805 603 610 610 610 61010 10 10 10 10 10 1050 50 72 50,0 40,0 16,1 12,1
a Utan hinder av definitionen av handhållna motorer i 2 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner behöver tvåtaktsmotorer i snöslungor endast uppfylla kraven för klass SH:1, SH:2 eller SH:3.
3 Provmetod
Proven skall stämma överens med de provförfaranden som fastställts av Europeiska unionen för typgodkännandet.
4 Hållbarhetskrav
Motorn skall uppfylla hållbarhetskrav som stämmer överens med de krav som fastställts i den ordning som sägs i 3. Förordning (2005:1104).

Bilaga 2

Indelning i miljöklasser enligt 7 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
1 Föroreningar i avgaser
Miljöklass 2Maskiner och traktorer som uppfyller kraven i steg II bilaga 1 avsnitt 1.2 till denna förordning och omfattas av ett EG-typgodkännande. Traktorer och maskiner med motoreffekten 18
Miljöklass 3Maskiner och traktorer som uppfyller kraven i steg I bilaga 1 avsnitt 1.2 till denna förordning och omfattas av ett EG-typgodkännande samt traktorer och maskiner med motoreffekten 182 Buller
2.1 Miljöklass lågbullrande
2.1.1 Gränsvärden
Jordförflyttningsmaskiner som uppfyller kraven för år 2001 enligt rådets direktiv 86/662/EEG av den 22 december 1986 om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lingrävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 95/27/EG4 kan i miljöklasshänseende förses med beteckningen lågbullrande.
2.1.2 Mätmetod
Mätning skall stämma överens med det provförfarande som fastställts i rådets direktiv 86/662/EEG för jordförflyttningsmaskiner från och med den 30 december 1996 - Dynamisk mätning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Motorer som tillverkats före den 31 december 1998 behöver dock inte omfattas av ett typgodkännande för att få registreras eller släppas ut på marknaden före den 1 juli 1999.
CELEX-nr
397L0068
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:761) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 9 §§, bil. 1, 2; ny 3 a §
CELEX-nr
32000L0025
Ikraftträder
2000-12-01

Förordning (2004:680) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004. Ärenden om dispens enligt 12 § och ärenden som till följd av 4 § i dess tidigare lydelse har handlagts av Naturvårdsverket men som inte avgjorts före den 1 september 2004 skall fr.o.m. den 1 september 2004 handläggas av Vägverket enligt bestämmelsernas nya lydelser.
Omfattning
ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2004-09-01

Förordning (2004:1081) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 11 §§, bil. 1
CELEX-nr
32004L0066
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1104) om ändring i förordningne (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 8 §§, bil. 1.; ny 5 a §
CELEX-nr
32005L0013
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1139) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32005L0013
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2007:37) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2008:1197) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1597) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:199) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1
CELEX-nr
32010L0062
Ikraftträder
2011-03-31

Förordning (2011:820) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2012:231) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2, 5 a §§, bil. 1
CELEX-nr
32011L0088
Ikraftträder
2012-05-23

Förordning (2013:150) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 5 §§; ny 1 a §
CELEX-nr
32012L0046
Ikraftträder
2013-04-23

Förordning (2013:501) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h §§; rubr. närmast före 2 §
CELEX-nr
32012L0046
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2015:296) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2, 2 d §§
Ikraftträder
2015-06-30

Förordning (2015:930) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
upph. 7 §, bil. 2, rubr. närmast före 7 §; ändr. 1, 2, 2 d, 2 e, 3, 4, 5, 6, 9 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:100) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1 a, 4 §§; ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2018-03-06