Inaktuell version

Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2011:199
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Rättelseblad 2006:1139 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller avgaskrav för

  1. motorer som installeras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg,
  2. hjälpmotorer som monteras i fordon avsedda för passagerar- eller godstransport på väg,
  3. motorer avsedda för lokomotiv och motorvagnar,
  4. utbytesmotorer för motorer som avses i 1-3, samt
  5. motorer avsedda för traktorer.

[S2]Förordningen gäller inte motorer som driver motorfordon, fartyg, luftfartyg och fritidsfordon såsom snöskotrar, terrängmotorcyklar och terrängfordon. Förordning (2005:1104).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg: en mobil maskin, en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon med eller utan karosseri som drivs med hjälp av en förbränningsmotor enligt avsnitt 1.1 i bilaga 1 till denna förordning,

[S3]traktor: traktor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2010/62/EG,

[S4]lokomotiv: självgående rälsfordon avsett att flytta eller driva vagnar utformade för att transportera gods, passagerare eller annan utrustning,

[S5]motorvagn: självgående rälsfordon särskilt avsett för transport av passagerare eller gods,

[S6]EG-typgodkännande:

[S7]-ett förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en förbränningsmotortyp eller en motorfamilj uppfyller de relevanta kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2010/26/EU, eller

[S8]-en handling genom vilken en medlemsstat intygar att en motortyp eller en motorfamilj som en separat teknisk enhet eller en traktortyp uppfyller de tekniska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer och om ändring i rådets direktiv 74/150/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2010/22/EU,

[S9]motortyp: en kategori av motorer utan inbördes skillnader i fråga om väsentliga motoregenskaper,

[S10]motorfamilj: en motortillverkares gruppering av två eller flera motortyper vilka genom sin konstruktion förväntas ha likartade egenskaper vad gäller avgasutsläpp och som var och en uppfyller kraven i denna förordning,

[S11]små motorfamiljer: motorfamiljer med gnisttändning vars sammanlagda årliga produktion uppgår till mindre än 5 000 motorer,

[S12]motorproduktionsdag: den dag när motorn går igenom den sista kontrollen efter det att den lämnat produktionsbanan och är klar att levereras eller att ställas i lager,

[S13]handhållen motor: en motor som ska användas i utrustning som

[S14]-bärs av operatören eller manövreras i skiftande lägen,

[S15]-har en torrvikt som understiger 20 kilogram och som används genom att operatören stödjer, bär eller lägeskontrollerar utrustningen, eller

[S16]-är en generator eller pump och hela enheten har en torrvikt som understiger 20 kilogram,

[S17]hjälpmotor: motor installerad i eller på ett motorfordon, men som inte har att göra med framdrivningen av fordonet,

[S18]utbytesmotor: nybyggd motor avsedd att ersätta en motor i en maskin, tillhandahållen endast för detta ändamål, och som uppfyller de gränsvärden som den motor den ersätter skulle uppfylla när den ursprungligen sattes på marknaden,

[S19]traktortyp: traktorer som inte uppvisar några väsentliga skillnader i fråga om egenskaper,

[S20]släppa ut på marknaden: att mot betalning eller kostnadsfritt göra en motor tillgänglig på marknaden för första gången, för distribution eller användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

[S21]tillverkare: den fysiska eller juridiska person som inför godkännandemyndigheten ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande och för kontroll av produktionsöverensstämmelse (det är inte nödvändigt att tillverkaren är direkt engagerad i samtliga stadier av motorns eller traktortypens konstruktion),

[S22]utrustningstillverkare: tillverkaren av en typ av mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg,

[S23]små motortillverkare: tillverkare av motorer med gnisttändning vars sammanlagda årliga produktion uppgår till mindre än 25 000 motorer,

[S24]godkännandemyndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande av en motor eller en motorfamilj, som har behörighet att utfärda och återkalla intyg om typgodkännande och att sköta dels kontakterna med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, dels kontrollen av tillverkarens åtgärder för att åstadkomma produktionsöverensstämmelse,

[S25]teknisk tjänst: en organisation eller ett organ som har utsetts till provlaboratorium för att utföra provning och inspektion för godkännandemyndighetens räkning, och

[S26]flexibelt system: ett förfarande som ger en utrustningstillverkare möjlighet att under perioden mellan två gränsvärdessteg släppa ut ett begränsat antal motorer på marknaden som är avsedda att installeras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uppfyller endast det föregående stegets utsläppsgränsvärden.

[S27]I övrigt har termer och uttryck som används i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner samma betydelse i denna förordning. Förordning (2011:199).

Avgasreningskrav

3 §  För att en mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg skall få släppas ut på marknaden skall motorn uppfylla kraven i bilaga 1 och omfattas av ett giltigt EG-typgodkännande som tillåter användning i maskinen. Detsamma gäller motorer som släpps ut på marknaden utan att vara installerade i en sådan maskin samt hjälpmotorer som monteras i fordon avsedda för passagerar- eller godstransport på väg.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte utbytesmotorer, motorer som skall användas för militära ändamål eller motorer som är avsedda för sjösättning och upptagning av räddningsbåtar eller båtar som sjösätts från stranden. Förordning (2005:1104).

3 a §  För att en traktor eller en motor till en traktor skall få tas i bruk för första gången skall motorn uppfylla kraven i bilaga 1 och omfattas av ett giltigt EG-typgodkännade som tillåter användning i fordonet.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte motorer som skall användas för militära ändamål och motorer som monteras i traktortyper ämnade för export till tredje land eller motorer som skall ersätta motorer i traktorer som är tagna i bruk. Förordning (2000:761).

Förfarandet vid EG-typgodkännande i Sverige

4 §  Transportstyrelsen skall fullgöra uppgifter som godkännandemyndighet enligt direktiv 97/68/EG och direktiv 2000/25/EG. Utseende och anmälan av en teknisk tjänst skall dock ske enligt bestämmelserna om anmälda organ enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för EG-typgodkännande. Förordning (2008:1197).

5 §  Om en motortyp eller en motorfamilj uppfyller kraven i bilaga 1 till denna förordning skall Transportstyrelsen meddela ett EG-typgodkännande. Förordning (2008:1197).

5 a §  Förbränningsmotorer med kompressionständning som är avsedda att användas för andra ändamål än framdrivning av lokomotiv eller motorvagnar får släppas ut på marknaden inom ramen för ett flexibelt system. Förordning (2005:1104).

Märkning

6 §  Tillverkaren skall märka varje enhet som tillverkats i överensstämmelse med EG-typgodkännandet i enlighet med det förfarande som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG. Förordning (2005:1104).

Miljöklasser

7 §  Sådana mobila maskiner och traktorer som avses i 3 § första stycket och 3 a § första stycket och som omfattas av krav på EG-typgodkännande kan av tillverkaren delas in i miljöklasser i enlighet med bilaga 2. Förordning (2000:761).

Tillsyn

8 §  Transportstyrelsen ska utöva den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska utöva den lokala tillsynen i varje kommun.

[S2]Tillsynsmyndigheterna ska vid behov samarbeta i tillsynsarbetet. Förordning (2008:1197).

Avgifter

9 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning för EG-typgodkännande och ansökan om undantag samt tillsyn enligt 12 § lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1597).

10 §  Transportstyrelsen får bestämma att ett beslut om betalning skall gälla omedelbart även om det överklagas. Ett sådant beslut får verkställas enligt utsökningsbalken. Förordning (2008:1197).

Bemyndiganden

11 §  Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att motorerna skall uppfylla de krav på avgasrening och märkning som följer av denna förordning. Förordning (2008:1197).

12 §  Om det är av ringa betydelse från miljösynpunkt får Transportstyrelsen föreskriva om undantag eller i det enskilda fallet medge dispens från bestämmelserna i denna förordning enligt de förutsättningar som anges i direktiv 97/68/EG. Förordning (2008:1197).

Ansvar och överklagande

13 §  Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse enligt denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen samt om överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut i enskilda fall finns i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner.

Bilaga 1

Avgaskrav enligt 3 § förordningen (199

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Motorer som tillverkats före den 31 december 1998 behöver dock inte omfattas av ett typgodkännande för att få registreras eller släppas ut på marknaden före den 1 juli 1999.
CELEX-nr
397L0068
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:761) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 9 §§, bil. 1, 2; ny 3 a §
CELEX-nr
32000L0025
Ikraftträder
2000-12-01

Förordning (2004:680) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004. Ärenden om dispens enligt 12 § och ärenden som till följd av 4 § i dess tidigare lydelse har handlagts av Naturvårdsverket men som inte avgjorts före den 1 september 2004 skall fr.o.m. den 1 september 2004 handläggas av Vägverket enligt bestämmelsernas nya lydelser.
Omfattning
ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2004-09-01

Förordning (2004:1081) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 11 §§, bil. 1
CELEX-nr
32004L0066
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1104) om ändring i förordningne (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 8 §§, bil. 1.; ny 5 a §
CELEX-nr
32005L0013
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1139) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32005L0013
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2007:37) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2008:1197) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1597) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:199) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1
CELEX-nr
32010L0062
Ikraftträder
2011-03-31

Förordning (2011:820) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2012:231) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2, 5 a §§, bil. 1
CELEX-nr
32011L0088
Ikraftträder
2012-05-23

Förordning (2013:150) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 5 §§; ny 1 a §
CELEX-nr
32012L0046
Ikraftträder
2013-04-23

Förordning (2013:501) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h §§; rubr. närmast före 2 §
CELEX-nr
32012L0046
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2015:296) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2, 2 d §§
Ikraftträder
2015-06-30

Förordning (2015:930) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
upph. 7 §, bil. 2, rubr. närmast före 7 §; ändr. 1, 2, 2 d, 2 e, 3, 4, 5, 6, 9 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:100) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1 a, 4 §§; ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2018-03-06